Yapt???n?z tekrarlan?yor… Kahraman Mehmetçi?in korkusundan arkas?na bakmadan kaçan sahadaki

Yapt???n?z tababet falan de?il, düpedüz ihanet!Sorun “halk sa?l???”nda de?il, sizin “ak?l sa?l???n?z”daPKK ne zaman kö?eye s?k??sa, hep ayn? tabloyla kar?? kar??ya kal?yoruz.Da?daki bölücüler ne zaman çaresiz duruma dü?se, ovadaki bölücülerin hemen yard?ma ko?tu?una ?ahit oluyoruz.Türk Silahl? Kuvvetleri’nin Afrin operasyonuya birlikte malum senaryo bir defa daha tekrarlan?yor…Kahraman Mehmetçi?in korkusundan arkas?na bakmadan kaçan sahadaki teröristlerin yerini masadaki teröristler al?yor…Önce, aralar?nda eski bakan, milletvekili, yönetmen, yazar, senarist, gazeteci, oyuncu gibi mesleklere sahip 170 kadar sözde ayd?n ç?kt? sahneye…?simlerini tek tek sayamayaca??m?z bu 170 sözde ayd?n, TBMM’ye gönderdikleri mektupla Afrin operasyonuna kar?? ç?k?p “bar??” istedi… Dü?ünebiliyor musunuz, bugün “Asker, Afrin operasyonunu bir an önce sonland?rs?n” diyen sözde anti militarist, geçmi?te  bir FETÖ kanal?nda “Erdo?an, demokrasi d??? yollarla da olsa, mutlaka indirilmelidir” diyerek, askere selam çak?yordu… “Bar??”?n konu?uldu?u çözüm sürecinde, “ikinci evi” konumundaki Kandil’e ç?k?p, teröristlere “E?er silah b?rak?rsan?z Erdo?an sizi satar. “Bu yüzden sak?n silah b?rakmay?n” akl?n? veren sözde ayd?n?n akl?na da Türk askeri Afrin’e girince hemen “bar??” kelimesi geliyordu…¥PKK’n?n yard?m?na ko?an sözde ayd?nlara bir destek de ad?nda Türk ve Tabip kelimeleri bulunan, ancak ne Türklükle ne de tababetle bir ilgileri olan Türk Tabipleri Birli?i’nden geldi…Baksan?za, onlar da “sava??n toplumsal ya?am? tehdit eden, insan eliyle yarat?lan bir halk sa?l??? sorunu” oldu?unu belirtiyor…Halk?n sa?l???nda bir sorun yok, ancak sizin ak?l sa?l???n?zda mutlaka bir sorun var.

Öyle ya, ak?l sa?l???n?z yerinde olsa, PKK Güneydo?u’da hastaneleri yak?p bombalarken, doktorlar? kaç?r?rken, ambulanslar? tararken itiraz edip sesinizi yükseltirdiniz…Ak?l sa?l???n?z yerinde olsa, “Devlet katliam yap?yor” diyerek teröre destek bildirisine imza atan sözde ayd?nlara destek vermezdiniz…ak?l sa?l???n?z yerinde olsa, 30 bin ki?inin katili olan bölücüba?? için “Kürt halk?n?n temsilcisi” diyen akl?evvelleri aran?zda bar?nd?rmazd?n?z… ak?l sa?l???n?z yerinde olsa, yedi?iniz herzeleri, pi?kin bir ?ekilde  “vatanseverlik” olarak nitelendirmezdiniz…

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bunlar? yapmad???n?za göre, sizin ak?l sa?l???n?z yerinde falan de?il…Siz iyisi mi akl? ba??nda bir doktora görünün…

Do?ru te?hisi mutlaka o koyacakt?r…¥SADECE ABD DE??L, CHP DE TERÖRE KAR?I AÇIK VE NET TAVIR TAKINMALICHP Lideri K?l?çdaro?lu, “ABD’nin teröre kar?? çok aç?k ve net tav?r tak?nmas?n? istiyoruz. Teröre kar?? ortak mücadele etmek gerekiyor” demi?…Elhak do?ru.

..Bu sözlere hiçbir itiraz?m?z yok..

.Ancak “teröre kar?? çok aç?k ve net tav?r tak?nmas?” gereken yaln?zca ABD mi?Kemal K?l?çdaro?lu ve ba??nda bulundu?u partinin de teröre kar?? çok aç?k ve net tav?r tak?nmas? icap etmiyor mu?Mesela, hendek kazarak Güneydo?u’yu kana bulayan teröristleri “arkada?” olarak tavsif etmek ne anlama gelmektedir?Bugün Afrin’de mücadele etti?imiz PKK’n?n Suriye uzant?s? PYD’yi “Suriye’de kendi topraklar?n? korumaya çal??an bir yap?lanma” diye nitelendirip terör örgütü olarak görmemek, teröre kar?? çok aç?k tav?r tak?nmak m?d?r? Silahl? ?nsans?z Hava Araçlar? (S?HA) ile öldürülen teröristler için ‘sivil yurtta?’ ifadesini kullanan yeri-yurdu belirsizlere…PKK le?lerine ‘?ehit’ diyen cibilliyetsizlere..

.Kundaktaki bebeklerin bile kan?na giren katilleri “iyi çocuklar” olarak nitelendiren kan? bozuklara…PYD’nin s?n?r?m?zda olmas?n?n bir sak?ncas? olmad???n? söyleme cüretini göstererek s?n?r? a?anlara…

 CHP’de en üst makamlar? teslim etmek, teröre kar?? çok net tutum göstermek midir? Hele söyleyin, “Teröre kar?? ortak mücadele etmek gerekiyor” diyen Bay K?l?çdaro?lu!Teröre kar?? ortak mücadeleyi, Kobani’de öldürülen PYD’li teröristin cenazesine kat?larak gözya?? dökenlerle mi yapaca??z?Teröre kar?? ortak mücadeleyi, HDP’lilerle birlikte terör örgütü PKK’n?n sözde mar?? çal?n?rken esas duru?a geçenlerle mi yürütece?iz? Teröre kar?? mücadelede, “Devlet katil de?il, seri katil” gibi alçakça aç?klamalar yapanlarla m? ortak olaca??z? Hay?r, tabii ki olmayaca??z!O yüzden, “ABD teröre kar?? çok aç?k ve net tav?r tak?nmal?” diyen K?l?çdaro?lu’nun bizzat kendisi teröre kar?? çok aç?k ve net tav?r tak?nmal?d?r… Teröre kar?? ortak mücadelenin gereklili?ine vurgu yapan CHP Genel Ba?kan?, terörle mücadelede kiminli “ortak” oldu?una çok ama çok dikkat etmelidir…