Wat ontstond een bondgenoot schap tussen de twee Latijnse

Wat is het belangrijkste geloof inRome?Het belangrijkste geloof in Rome is natuurlijk Christendom,maar dan wel de Rooms-katholieke stroming. Christendom is natuurlijk ook degrootste religie in de wereld. Ieder persoon per land heeft zo zijn eigenreden, maar in Rome is er een grote algemene reden. Rome is namelijk de stadwaar dit geloof is ontstaan.

Veel mensen geloofden er toen ook in (niet gelijk)en dat is door de jaren heen door de familie geërfd. Als dit in veel familiesis gebeurt dan zijn er tot op vandaag de dag nog veel families die nog in dezereligie geloven. Vandaar dat daar het Rooms-katholieke geloof heerst.  GeschiedenisVele verhalen beweren dat Rome ontstaan is door Remus enRomulus in 754 voor Christus (v.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Chr.). Dit ‘gerucht’ is echter volgensarcheologen niet waar, zij beweren dat Rome in vier stappen is ontstaan: In de 10de eeuw v. Chr.

waren er Latijnen die zich op twee van de zeven heuvel vestigden. In de 8ste eeuw v. Chr.

ontstond een bondgenoot schap tussen de twee Latijnse groepen. Er kwam een muur rond één van de twee. Er vestigde Sabijnen op een derde heuvel. In de 6de eeuw v. Chr. vestigden zich nog meer kolonisten.

De Etrusken veroverden alles en leefden toen vooral op de vierde heuvel. Toen hadden ze alle vier de heuvel tot één stad gecreëerd. Allerlaatst werd in de 4de eeuw v. Chr. een muur om alle zeven heuvels gezet. Het andere verhaal, over Romulus en Remus, gaat zo:Romulus en Remus werden in een rieten mand de Tiberingeworpen. Toen werden ze gevonden en opgevoed door een wolvin. Toen ze grootwaren hadden ze een stad gesticht.

Romulus vermoorde volgens de legende zijnbroer toen om met de eer te strijken en dan zelf de koning worden in de nieuwgestichte stad: Rome.(Eén ding dat duidelijk moet zijnvoor de volgende alinea’s is dat christendom twee stromingen heeft: Protestantsen Rooms-katholiek. Een Room-katholieke is dus altijd Christen, maar eenChristen niet altijd Rooms-katholiek.) Wat zijn/waren aflaten en waarvoorworden/werden deze gebruikt?Een aflaat is volgens woorden.org “een kwijtschelding vantijdelijke straffen die men moet ondergaan na het sterven, binnen derooms-katholieke traditie”. Dit werd gebruikt wanneer mensen een zware zondehadden begaan waarbij het niet genoeg was om alleen door de geestelijkevergeven te worden maar waarbij er ook een soort afkoopsom betaald moest wordenom te voorkomen dat zij in het vagevuur zouden belanden. Aflaten zijn ontstaanin de 3de eeuw, ze waren toen bedoeld om geloofsafvalligen terug naarde kerk te nemen. Sinds de 12de eeuw worden aflaten omschreven inpauselijke discreten.

“Het geheel van gelegenheden voor het verdienen van eenaflaat en de voorwaarden werden opgenomen in het Enchiridion indulgentiarum”.Een aflaat kan je kwijtschelden door te doen wat je een priester op te biechtenwat je voor ergs hebt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een boete van een bepaaldaantal aan geld of een bepaald aantal keer bidden.     Watis het belang van Sint Pieter/Petrus en Paulus voor Rome?Petrus is een van de 12 apostelen (volgelingen) van Jezus.Hij geldt voor de Rooms Katholieken als de aller eerste Paus. Petrus begeleidejezus gedurende zijn hele leven en word gezien als de belangrijkste apostel vanJezus. Paulus was ook een belangrijke apostel van jezus.

Hij was de eersteleider van het Christendom. Zij zijn beide van groot belang voor Rome omdat zeeen groot deel uitmaken van de geschiedenis van de stad en natuurlijk het levenvan Jezus. De Sint Pieter kerk in Rome staat zo gezegd ook op de plek waarPetrus is begraven en is ook vernoemd naar Petrus. Elke dag word de kerkbezocht door duizenden mensen.   Waarom staan er in Rome zoveelkerken? Als je eenmaal in Rome bent aangekomen zal je waarschijnlijkveel kerken tegenkomen, er staan namelijk wel zo’n negenhonderd kerken! Maar waarom staan er in Rome zoveel kerken? In Rome ligt een onafhankelijkestaat, (de kleinste ter wereld, hier rechts afgebeeld) waar de hoofdzetel vande Rooms-katholieke Kerk gehuisvest is en de Paus woont, genaamd Vaticaanstad.Dit is een belangrijke staat voor veel Rooms-katholieke gelovigen, want de Pausis namelijk een hoogste en belangrijkste persoon voor dit geloof. Rome zelf isde stad waar het geloof is ontstaan is en rond de wereld verspreid is. Eerstwas dit geloof maar klein, later is het erg groot geworden en uitgegroeid totéén van de grootste geloven op de wereld.

Dat is terug te zien aan veel oudegebouwen in Rome, er staan bijvoorbeeld nog veel kerken en basilieken. Dus dehoeveelheid kerken komt doordat Vaticaanstad (een belangrijke staat voorRooms-katholieken) in Rome staat en omdat de oorsprong van Rooms-katholiekendaar is ontstaan.  Wat zijn de verschillen in redenenwaarom mensen een pelgrimstocht naar Rome maken; vroeger en nu?Een pelgrimstocht hoeft niet perse gemaakt te horen voor eenreligie, terwijl dit het wel veel met religies te maken heeft, maar het kan ookgemaakt worden voor bijvoorbeeld avontuur, cultuur, bezienswaardigheden, ofdoor mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar een pelgrimstocht etc.. Eerstgingen Christenen ook naar Jeruzalem, net als de Joden, maar later kwam er inRome de gekruiste sleutels van Sint Pieter (van het Sint-Pieterbasiliek).

Ditwas een groot pelgrimsdoel, je hebt ook kleinere natuurlijk. Maar tegenwoordigzijn er verschillende redenen waarom mensen pelgrimeren, dit zijn onder andere: ?     Omdat de lange wandeling een bijzondere ervaring is. Jekrijgt dan als een wandelaar een ander zicht op de wereld, zo lijkt de wereldeen stuk groter als je zo langzaam loopt.?     Om verschillende culturen te bekijken, ook de geschiedeniste leren kennen van mensen die hetzelfde gedaan hebben. Ook zie je veel bekendegeschiedenis, zo heb je als je door Frankrijk loopt meerdere bekende slagvelden(bijv. van Napoleon), dan zie je het in het echt en nog gratis ook!?     Een ander voorbeeld is dat mensen zichzelf ‘meer mens’willen voelen.

In plaats van thuis de hele dag niks doen en op de bank liggenis niks voor hun. Zij hebben genoeg aan een bed en eten, zij hoeven geen luxe enwillen het wilde leven ontdekken. ?     Zieke mensen gaan er bijvoorbeeld heen omdat ze hopengenezing te vinden door hun zonden te laten vergeven. ?     Soms gaan ook oude mensen op pelgrimstocht omdat ze voor hundood hun zondes kwijt willen gescholden hebben zodat ze naar de hemel kunnen.

?     Met een religieus en/of spiritueel doel. Veel mensen vindenhet leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en bezienswaardigheden bekijken,bijvoorbeeld de gebouwen en kunstwerken die je onderweg tegenkomt. Andere doenhet dan wel (net als vroeger) voor hun religie en ook om hun zondes te latenvergeven.?     Sommige mensen proberen iets ouds van hunzelf terug tevinden en/of die proberen zichzelf te leren kennen. Ze zoeken dan iets dat zeal hadden en dan proberen zij die opnieuw weer te vinden.

?     Leraren of onderzoekers kunnen er ook voor kiezen om oppelgrimstocht te gaan, zodat ze meer kennis op doen over hun vak of studie enom antwoord te geven op een eventuele levensvraag of onderzoeksvraag.      Dus het verschil tussen nu en vroeger is dat mensen nu hetniet even vaak voor religie doen als vroeger, maar meer voor avontuur,bezienswaardigheden, verschillende culturen bekijken etc. en vroeger deden zehet vrijwel altijd voor hun religie om dichter bij God te komen.