Úvod zo úboru ?udí, technických prostriedkov a rôznych metód,

Úvod

V
konkure?nom prostredí sú?astnosti má výhodu naozaj ten, kto má
k dispozícií informácie. Tieto informácie musia by? pravdivé,
kvalitné a k dispozícii ?o najrýchlejšie. Infrormácie následne
využíva manažment firmy k u?ineniu správnych rozhodnutí, preto
sa kladie doraz na rýchlos? a efektivitu zisku informácií v
každom podniku. Túto informáciu by mal do istej miery
sprostredkova? informa?ný systém. V sú?astných rokov je
zavádzanie informa?ných systémov neustále vä?ším trendom,
preto je nepredstavite?né ma? prosperujúcu a perspektívnu firmu
bez informa?ného systému. Vzh?adom k dostupnosti a vývoji
technológií si dnes vä?šina malých podnikov môže informa?ný
systém dovoli?, ?o v kone?nom dôsledku zvyšuje ich schopnos?
konkurova? na trhu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cie?

Cie?
tejto práce je návrh a analýza informa?ného systému podniku,
ktorá sa zaoberá predajom drevených a drevohliníkových okien a
dverí. V prvotnej fáze vysvetlím teoretické postupy, ktoré v
zna?nej miere pomôžu pochopeniu analýzy. Ide hlavne o metódy a
postupy pri analyzovaní procesov vrámci podniku a postup dôkladnej
analýzi výnosov a nákladov pri zavedení informa?ného systému
do tohto podniku.

V
druhej ?asti práce sa budem venova? návrhu vlastného
informa?ného systému a analýze za pomoci overených postupov.

Najprv budem analyzova? podnikové procesy, aby som zvolil vhodný
postup už pri samotnej implementácií.

Informa?né
systémy definícia

Informa?ný
systém je celok zložený zo úboru ?udí, technických
prostriedkov a rôznych metód, ktoré zabezpe?ujú zber,
udržiavanie, spracovanie ale aj poskytovanie informácií.

Informa?ný systém musí disponova? prostriedkami na zber,
kontrolu a uchovávanie dát. Dôležitú úlohu hrá zrozumite?ná
forma interpretácie dát pre užívatela. Dáta musia by? zobrazené
odlišným spôsobom pre riadite?a, iným pre návrhára a inak pre
skladníka. Práve zobrazovanie týchto dát je hlavným problémom
pri budovaní informa?ného systému.

IS
je jedine?ný nástroj, ktorý umož?uje špecifické ?innosti,
preto ho nemožno kúpi? ako oby?ajný program. Vždy je nutné
upravi? už existujúci, alebo vytvori? úplne nový od základov.

Nato, aby bolo možné vytvori? informa?ný systém, je potrebná
analýza potrieb a požiadaviek od zadávate?a. Musíme pozna? z
akého dôvodu sa zavádza IS. Hlavné problémy, ktoré môžu vies?
ku nedokon?enému vývoju sú väa?šinou nejasnosti alebo
nekomplexnos? požiadaviek na systém, nedostatok záujmu, podpory
buducého užívate?a. Niekedy taktiež aj nedostatok zdrojov ako sú
?as a peniaze.

Informa?ný
systém sa skladá z nasledovných komponentov:

Technické
prostriedky (hardware) – po?íta?ový systém doplnený o
periférne jednotky

Programové
prostriedky