SUMBANGAN dan mewarisi sistem demokrasi dan proses pembentukan kerajaan

SUMBANGANTAMADUN INDIATamadun india merupakansalah satu tamadun yang memberi sumbangan kepada dunia. Tamadun Yunani danTamadun Indus termasuk didalam Tamadun India. Agama yang terdapat didalamtamadun ini ialah agama hindu yang dikenali sebagai Sanata Dharma dan merekapercaya bahawa tuhan mempercayai 3 fungsi uatama iaitu kelahiran semula adalahberganttung kepada karma dan tujuan hidup adalah untuk mencapai Moksya iaitukebebsan mutlak.  TAMADUNYUNANITerdapat beberapa aspeksumbangan yang telah diberikan antaranya dari segi politik dan perundangan. Athenstelah memperkenalkan dan mewarisi sistem demokrasi dan proses pembentukankerajaan secara langsung telah melibatkan rakyat. Sistem demokrasi yang telahdiamalkan adalah lebih kurang (terdapat juga perbezaan) dengan sistem demokrasiyang diamalkan oleh kebanyakan negara pada hari ini. Sebagai contoh, Malaysiajuga telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen iaitu dengan wujudnyamahkamah undang-undang berjuri, Majlis dan juga dewan perhimpunan.

Selain itu, dari aspekperkembangan sains dan matematik pula terdapat beberapa tokoh-tokoh Yunani yangterkenal dalam bidang ini. Antaranya adalah Thates dimana beliau telah mengembangkanilmu geometri mesir purba. Manakala Achimedes merupakan ahli matematik danfizik yang memperkenalkan teori isi padu air dan graviti. Terdapat banyak lagitokoh-tokoh Yunani yang memberi sumbangan terhadap dunia antarnya ialahPythagoras dan Hipparchus Ptholemy.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Dari aspek sumbangansejarah dan kesusasteraan pula, Homer merupakan pujanggan Yunani yang agungtelah menghasilkan epic bertajuk “lliad” dan “Odyssey”. Hesiod merupakanseorang tokoh sastera Yunani merupaka seorang penyair dengan keryanya”Theology” dan “Works and Days”. Slain itu, Yunani juga telah meninggalkan mitos-mitosdan lagenda yang menarik.

Sejarahwan terkenal Yunani adalah Thucydides danHerodottus yang mengarang karya “History of the Peloponnesioan War”. Tamadun India juga telahmemberi sumbangan kepada dunia dari aspek Sukan. Untuk pengatahuan semua, Sukanolimpik adalah berasas daripada Yunani.

Seterusnya dari segi Seni bina dankesenian visual ialah dengan pembinaan Acropolis. Bangunan ini bertujuankeagamaan dan sebagai pusat kegiatan Pericles. Selain itu, Parthenon jugamenjadi tumpuan dunia dimana bagunan ini merupakan rumah berhala untuk DewiAthena.

Pembinaan bangunan Pantheon dalam bentuk kubah terbesar di dunia yangberfungsi sebagai tempat memuja, menyimpan patung dewa dan tempat menjalankankerja awam. Pada zaman ini, orang yunani sangat mahir dalam menghasilkanpatung-patung manusia.TAMADUNINDUSSumbangan tamadun Indusdari segi perancangan Bandar adalah melalui keupayaan untuk mewujudkan sebuahBandar yang terancang seperti Harappa dan Mohenjo-Daro dimana ia memerlukangabungan kepakaran sama ada dari sudut letak bandarnya mahupun dari sudutpengisian. Selain itu, untuk mencapai kecemerlangan dalam perancagan Bandar,pemahaman dalam ilmu geometri, kesenian dan matematik juga sangat diperlukanoleh masyarakat lembah Indus. Bandar disusun berasaskan bentuk segi empat yangdiikuti oleh jalan raya yang lurus. Dari aspek Sains danteknologi pula, konsep geometri telah diketahui oleh ahli matematik india danitu telah mendorong mereka untuk memperkenalkan sistem nombor iaitu angkaBrahmin dan angka Khorosti yang mencecah ke angka perpuluhan.

Selain itu, dalambidang astronomi telah diketahui oleh Rig Veda. Masyarakat lembah Indus tidak hanyabergantung pada panas matahari untuk membuat batu-bata daripada tanah liatbahkan ia dihasilkan memalui pembakaran dengan suhu yang tingi. Dari aspek senibina pula, masyarakat tamadun Indus berkebolehan dalam membina binaan yangsangta baik dan lengkap.

Ia dapat dilihat melauli pembinaan Great Bath.Kebanyakan pembinaan tamadun india berasaskan agama hindu dan Buddhaterutamanya binaan kompleks kuil yang terletak di Gua Ajanta dan terdapat 20buah kuil di sana dan juga di Gua Ellora yang mempunyai 28 buah kuil gua,Angkor Wat dan Candi Borobudur. Kesemua binaan telah menggunakan elemengeometri iaitu dalam bentuk segi empat dan bulat.

Manakala bagi membentukpatung-patung dan alat-alat perhiasan tiang Asoka yang menjadi monumentdiperbuat daripada tanah liat. Walaubagaimanapun,tamadun Indus juga memberi sumbangan dari aspek bahasa dan kesusteraan. BahasaSanskrit merupakan bahasa yang telah digunakan sehingga sekarang dan sebagaibukti dengan penemuan prasasti talang tuwol/kdudukan bukit dan bahasa tamilberasal daripada tamadun india yang masih digunakan oleh orang india pada zamanini. Bukti lain adalah dengan kisah cerita peperangan antara 2 tentera yangbaik dan jahat yang diceritakan oleh Epik Mahabharata dan juga Ramayana yangmenceritakan inkarnasi dewa Vishnu sebagai Rama dan pergaduhan dengan Raja SriLanka yang melarikan isterinya, Sita merupakan hasil karya sastera agama hindudan budha. Selain itu, tamadun inimemberi sumbangan dari segi agama juga.

Tamadun ini adalah tempat asalnya agamahindu dan Buddha. Meskipun sejarah kemunculan hindu sangat sukar dipastikan,namun agama ini sering dikatakan telah wujud sejak zaman tamadun Indus lagi.Masyarakat tamadun Indus juga telah memperkenalkan yoga kepada dunia dansehingga hari ini yoga ini diamalkan untuk kesihatan, kelangsiran badan dansebagainya lagi. Sifat keterbukaan yang dibuktikan oleh tamadun ini dalammenjalinkan hubungan dengan tamadun lain juga merupakan satu lagi aspek yangsangat penting. Dari sudut ini, taamdun Indus memperlihatkan bahawa sesebuahmasyarakat itu tidak akan mampu mencapai kecemerlangan tanpa menjalinkanhubungan serta bertukar dan berkongsi pandangan dengan pihak lain.

TamadunIndus telah mengajar kita bahawa kedaimaian dan keamanan ialah tunjang kepadakekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan.