Succesul – care sunt independente de subiectul supus invatarii

Succesul ?colar reprezinta, concordan?a între intereselesi capacitatea elevului, pe de o parte, ?i, cerin?ele ?colare din cadrulprocesului de învatamant, pe de alta parte.  În activitatea ?colara exista o multitudine defactori/conditii care condi?ioneaza succesul, ce sunt clasificate in literaturade specialitate in doua mari categorii –  conditiile interne – care reprezinta ansamblul initial de capacitati pe care leposeda individual si includ proceselecognitive, afective, volitive, caracteristicile dezvoltarii aten?iei ?i capacita?iide comunicare, motiva?ia ?i gradul ei de intensitate, stilul de înva?are, etc., si a conditiileexterne – care sunt independente de subiectulsupus invatarii si provin din specificul situatiei de instruire, si serefera la personalitatea profesorului, gestiunea timpului deînvatare, factorii sociali, culturali, factorii familiali, mediulcultural din care provin parin?ii, aspecte definitorii ale comunita?ii locale,cartierul din care provin elevii, via?a culturala a familiei, etc.

Fiecaredin conditiile interne si externe prezentate anterior au un rol bine definit inprocesul de invatare si in obtinerea succesului scolar. Succesul sau insuccesul scolar sunt rezultatul influentei combinate acelor doua categorii de conditii. Factorii interni au nevoie de o stimulareexterna pentru realizarea invatarii, iar conditiile externe nu au nici un efectdaca elevul nu este motivat sau daca nivelul de dezvoltare necesar nu esteatins, iar. Daca un elev nu-?i poate concentra ?i men?ine aten?ia peparcursul lec?iei, daca îi lipse?te spiritul de observa?ie sau gândirea esteneevoluata, daca memoreaza mecanic, acesta nu va avea rezultate bune la înva?atura.Sunt cazuri în care elevi cu o dotare intelectuala medie au rezultate foartebune la înva?atura tocmai datorita calita?ii acestor factori nonintelectuali, deoareceacestia manifesta un interes deosebit pentru activitatea desfasurata, au aspira?iiridicate, sunt caracterizati prin perseveren?a, disciplina, ?i poseda o metodade studiu bine conturata. O motiva?ie pozitiva puternica favorizeaza ob?inereaunor performante scolare ridicate, motiva?ia avand rolul de stimulator ?i activantîn reu?ita ?colara a elevilor.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Dezvoltarea armonioasa a tinerilor poate fi realizataatat în mediul familial cat si in cel ?colar, unde elevul incepe sa-sicontureze o imagine de sine, începe sa-si dezvolte încrederea în sine. S-aobservat ca elevii care manifesta o imaginede sine pozitiva ?i realista ofera condi?iile formarii ?i dezvoltarii capacita?iide a lua decizii responsabile, de a accepta limitele personale, si de areac?iona pozitiv la presiunile grupului sau la e?ecurile personale. Eleviicare au o imagine de sine pozitiva nu se simt complexa?i în raport cu al?ii, sistabilesc rela?ii bune cu ceilal?i, ?tiu care le sunt limitele, accepta schimbarile?i realizeaza cu u?urin?a lucruri noi, sunt con?tien?i ca nu cunosc anumitelucruri, dar sunt dispu?i sa înve?e, putand sa diminueze semnifica?iilee?ecurilor ?i sa se mobilizeze, si oferind ajutor celorlal?i.