So?uk burun delikleri ve bademcikler virüslere kar?? daha savunmas?z

So?uk hava ve stresin etkisi ile k?? hastal?klar? da kendini
gösteriyor. Özellikle grip, nezle ve so?uk alg?nl??? ki?iyi yata?a dü?ürüp,  ya?am kalitesini dü?ürüyor. So?uk alg?nl???n?
hafif ?ekilde atlatmak baz? pratik önlemlerle mümkün olabiliyor. Uzmanlar
“So?uk alg?nl???na kar?? al?nabilecek önlemler” i ?öyle s?ral?yor.

Stresten uzak durmak

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Stres ba????kl?k sistemimizi zay?flatt???ndan, özellikle
uzak durmam?z gerekenlerin ba??nda geliyor.

Olumlu dü?ünmek

Olumlu dü?ünmenin ruh sa?l???na faydalar?n?n yan?nda
ba????kl?k sistemini güçlendirmede de güçlü bir etkisi vard?r.

Bolca su içmek

Çay, bitki çaylar? ya da sadece s?cak su da s?v? kayb?n?
önler ve t?kan?kl?klar? rahatlat?r. Tuzlu yiyecekler, kahve ve çe?itli ?ekerli
içeceklerden uzak durmal?y?z ki vücudumuzda s?v? kayb? olmas?n.

Tuzlu su ile gargara yapmak

Bir bardak s?cak suya bir çay ka???? tuz atarak yapt???m?z
gargara da bo?az a?r?s? ve ?i?kinli?i azalt?r.

Havay? nemlendirmek

So?uk hava s?cak hava kadar nem tutmaz. Dolay?s? ile kuru
burun delikleri ve bademcikler virüslere kar?? daha savunmas?z olur ve zaten
hasta iseniz bo?az a?r?s? daha da ço?alacakt?r. Hava nemlendiren bir ürün
kullanmakta fayda vard?r. Ya da ?s? kayna??n?n yak?nlar?na çok derin olmaya
kaselerde b?rak?labilir. Buharla?t?kça oday? nemlendirecektir.

Dinlenmek

Dinlenmek vücudun ba????kl?k sisteminin kuvvetini yeniden
toplamas?n? sa?lar. Bunun en iyi yolu dinlenme ve uykudur. Geceleri özellikle
8-10 saat uyunmal? ve yorucu aktivasyonlardan uzak durulmal?d?r.

Bunlardan Kaç?nmak

ANT?B?YOT?KLER virüsleri de?il bakteriyel enfeksiyonlar? tedavi
eder!

C V?TAM?N?

 So?uk alg?nl???n?n
ilk belirtilerinde, ço?u ki?i C vitaminine yönelir. Ancak C vitamininin, so?uk
alg?nl??? virüsü üzerinde bir etkisi oldu?una dair çok az kan?t var. Yüksek doz
C vitamini Doktor kontrolünde al?nmal? bu eksikli?i greyfurt, portakal, kivi ve
mandalina gibi meyvelerden do?al yollarla almal?y?z.

TÜTÜN MAMÜLLER?

 Tütün mamulleri
kullanmak ya da duman?na maruz kalmak burnu, bo?az? ve akci?erleri daha da
tahri? eder.

Mümkün oldu?unca kapal? alanlarda kalmamak hastal???n
seyrini olumlu yönde etkiler. Bol güne? ve temiz hava almak iyi gelecektir.

So?uk alg?nl???, ben fazla 7 ila 10 gün içinde tedaviye
gerek duyulmadan sadece yukarda ki ipuçlar?na dikkat ederek kendili?inden
geçecektir.