SegWit yap?lmas?na olanak sa?layan SegWit’in temeli, bir koruma sistemi

SegWit
Nedir?

Bitcoin Core ekibi taraf?ndan
geli?tirilen SegWit, bir madencilik terimidir. ‘SegWit nedir?’ sorusunu en iyi aç?klayacak cümle ‘Ayr?lm??
Tan?k’t?r. SegWit, çak??an veya onaylanmayan i?lemleri çözmek için kullan?l?r. ??lemlerin
daha güvenilir bir ?ekilde yap?lmas?na olanak sa?layan SegWit’in temeli, bir
koruma sistemi olu?turmas?d?r. Soft fork olay?yla da hat?rda kalan SegWit,
gelecekte yaz?l?mlarda güncellemeye gerek kalmadan yap?lacak i?lemler için
kurulmu?tur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kullan?c?lar?n kar??s?na, para
i?lemleri s?ras?nda üç temel etmen ç?kmaktad?r. Bunlar, gönderen, al?c? ve
imzad?r. Bu etmenler i?lem geni?li?i anlam?nda blok boyutlar?n? artt?rd??? için
SegWit, Bitcoin çekirde?i için de
büyük kazan?mlara sebebiyet verecektir. Özellikle piyasan?n önde gelen
isimlerinin de onay?ndan geçmi? olmas?, hem kullan?c?lara güven vermi?, hem de
yaz?l?m güncellemeye ihtiyaç duymadan çal??malar?n sürdürülebilirli?ine katk?
sa?lam??t?r.

 

SegWit’in Faydalar? Nelerdir?

SegWit, özellikle Bitcoin
madencili?i yapan kullan?c?lara büyük avantaj sa?lamaktad?r. SegWit’in
kullan?c?lar?na sundu?u yararlar ?u ?ekildedir;

·        
Kapasitede art??,

·        
Çoklu imza sistemine dayal? yükseltilmi? güvenlik,

·        
Ak?ll? sözle?meleri (Komut dosyas?) sürümlendirme i?lemi
ve fazlas?,

·        
??lemler s?ras?nda ya?anan geçerlilik sorununa çözüm
getirme,

·        
Art?r?lm?? imza sorunlar?na çözüm getirme.

Bu sistem yaln?zca çözüm üretmeye
dayal? oldu?u için genellikle bu i?i bilenler taraf?ndan tercih edilmekte.
Profesyonel bir yap? içerisinde kendisini öne ç?kart?yor ve oldukça güçlü
cihazlar arac?l???yla çal??t?r?labiliyor.

 

SegWit’in Di?er Faydalar?

SegWit’in kullan?c?lara sa?ald???
en önemli faydalardan bir tanesi kapasite art???d?r. Ayn? zamanda çok imzal?
i?lemlerde artt?r?lan güvenlik, tasfiye operasyonlar?n?n do?ru
ölçeklendirilmesi, ak?ll? sözle?meler sürümlemesi ve fazlas?n? içerir.

??lemlerin geni?letilebilirlik
sorununa da çözüm getiren SegWit, i?lem kimli?i hesaplama ?ekli sayesinde
(txid) her kullan?c?n?n ayn? i?lem kimli?i üzerinde de?i?iklik yapmas?na olanak
tan?r. SegWit, i?lem kimli?i verisinden imzalar? kald?r?r ve imza verisinin
de?i?tirilmesini imkans?z hale getirir. SegWit ve txid’in hesaplanma i?lemi ise
daha sonra, de?i?tirilemeyen veriler üzerinden yap?l?r.

??lem iyile?tirmeleri, Lightning
Network (LN) gibi ödeme kanallar?n?n da yolunu açm??t?r. Bu bahsetti?imiz
i?lemlerin hepsi Bitcoin’de zaten uygulanabilir i?lemler olmas?na ra?men,
de?i?tirilebilir olmas? oldukça risklidir. Bu durum, i?lem s?k??mas?na yol
açabilir. Bunun nedeni ise Lightning Network gibi ödeme kanallar?n?n, kendi
txid’leri taraf?ndan at?fta bulunulan daha önceki i?lemlerin kullan?lmas?na
ba?l? olmas?d?r. Ayr?ca, di?er hata düzeltmeleri, çoklu i?lemlerdeki art?? ve
daha geni? bir blok boyutu s?n?r? Lightning Network için de yararl?d?r.

Baz? madenciler ve maden
i?letmecileri ise SegWit’ten yukar?da bahsedilen nedenlerden ötürü pek ho?nut
de?ildir. Lightning Network gibi ödeme kanallar?ndan geçen i?lemler Bitcoin
a??ndan geçmez. Bitcoin a??ndan geçmeyen i?lemlerin ücretleri de madencilere
gitmez.

 

SegWit Nas?l Aktif Hale Getirilir?

SegWit sisteminin kulland???n?z
panelde aktif hale gelebilmesi için madencilerin %95’inin sistemi onaylamas?
gerekmektedir. Madenciler oylar?n?, bloklar aras?na yerle?tirilen belirli
veriler arac?l???yla sunar ve bu sayede daha h?zl? çözüme ula??l?r.
Madencilerin yürüttükleri bu çal??ma yaln?zca siz odakl? oldu?u için kat?l?m?n
en az %95 olmas? gerekmektedir. BIP 34 adl? bir aktivasyon metodu, kat?l?m?n en
az %95 olmas?n?n bir sebebidir. BIP 34 metodu bir soft fork aktivasyon
metodudur ve çal??malar kapsam?nda riayet edilmesi gerekmektedir.

SegWit, kullan?c?lar?n çok fazla
ihtiyaç duydu?u bir sistem de?ildir. Yoklu?unda büyük kay?plar ya?anmad???
gibi, varl???nda i?lem hacminde rahatl?k ve buna benzer kolayl?klar sa?lar.
Çatallanma ve Double Spent gibi olaylar?n önüne geçmek için SegWit sisteminin
kullan?lmas? önemli avantaj sa?layacakt?r.

 

Fork (Çatallanma) Kavram?

Kripto para piyasas?nda ilk
çatallanma Ethereum’da gerçekle?ti. Bilgisayar korsanlar?n?n DAO’dan para
s?zd?rmas?yla piyasa oldukça kar??t? ve Ethereum, ciddi oranda de?er kaybetti.
Sald?r?n?n ard?ndan Ethereum ekibi fikir al??veri?inde bulundu ve Hard Fork’a
(Sert Çatal) giderek Ethereum blok zincirini ikiye ay?rma karar? al?nd?. Ethereum
(ETH) ve Ethereum Classic (ETC) olarak ikiye ayr?lan blok zincirinde ekip
ETH’yi esas para birimi olarak kabul etti. ETC ise ETH ile organik ba?? olmayan
bir kripto para birimi olarak varl???n? sürdürmeye devam etti. Ethereum, gün
geçtikçe geli?en teknolojileri de sistemine entegre ederek gün geçtikçe geli?ti
ve Bitcoin’e rakip hale geldi. Ethereum Classic ise ya?ad??? büyük çökü?ün
ard?ndan kripto para piyasas?n?n orta katmanlar?nda kendisine bir yer buldu.

Satoshi Nakamoto’nun üretti?i ve
mevcut finans sistemine adeta meydan okuyan Bitcoin blok zincir teknolojisi, ne
kadar ba?ar?l? olsa da gün geçtikçe mevcut sorunlar? gün yüzüne ç?kmaya
ba?lad?. 2015 y?l?nda ise Bitcoin için ilk defa Hard Fork (Sert Çatal) ve Soft
Fork (Yumu?ak Çatal) tart??malar? ba?lad?. Bitcoin’de gerçekle?tirilen her
i?lem bir blok zincirine eklenir ve bu bloklar birbiri ard?na eklenerek Bitcoin
blok zincirini olu?turur. Her i?lem, gönderenin imzas?n? ve ki?isel anahtar
bilgisini ta??r. 1 MB’a ula?an her blok limiti doldurur ve i?lemler ard?ndan
gelen blo?a i?lenir.

Kripto para piyasas?n?n do?u?uyla
birlikte her geçen gün, kullan?c? say?s?nda art?? ya?anmaktad?r. Sektörün
büyümesiyle birlikte sorunlar da ba? gösteremeye ba?lam??t?r. ?lk ba?larda ki?i
ve i?lem hacminin dü?ük olmas?ndan dolay? madenciler daha az maliyetle ve daha
h?zl? bir ?ekilde kod çözmekteydi. Ancak i?lem hacminin büyümesi ve ki?i
say?s?nda ya?anan art??, madencilerin de i?ini giderek zorla?t?rd?. ??lemlerin
onay süresinde ve i?lem ücretlerinde art?? ya?and?. Eskiden 4 ila 7 i?lem
yap?lan Bitcoin blok zincerinde i?lemler dakikalar içerisinde onay al?rd?.
Fakat günümüzde bu i?lemlerin onay süreci günler sürebilmektedir. Ayr?ca al?nan
i?lem ücretlerinde de art?? ya?and?. Centlik i?lemler dolarl?k i?lemlere evrildi.
Bu nedenden ötürü kullan?c?lar, i?lemlerini daha h?zl? onaylatabilmek için daha
fazla ücret ödemeye ba?lad?. Buna ba?l? olarak mikro ödemelerin i?lenmesindeki
h?z?yla takdir toplayan Bitcoin’de i?lemlerin gecikmeli olarak gerçekle?mesi
durumuyla kar?? kar??ya kal?nd?.

 

Hard Fork (Sert Çatal) & Soft Fork (Yumu?ak Çatal)

Yukar?da bahsetti?imiz sorunlara
bir çözüm getirmeyi hedefleyen Bitcoin tak?m?, iki farkl? çözüm opsiyonu
geli?tirdi. Bu çözümlerden biri sert çatal (Bitcoin Unlimited), di?eri ise yumu?ak
çatal (SegWit) olarak adland?r?ld?.

Bitcoin Unlimited’ta 1 MB olan blok
boyutunun artt?r?lmas? gündeme geldi. Bu sistem daha çok Çinli maden ?irketleri
ve eski Bitcoin gurular? taraf?ndan destek gördü. Bitcoin Core ekibi ise SegWit
sistemini ortaya att?. SegWit’in ilk geli?tirilme amac?, zaman zaman meydana
gelen çifte harcamalar, iki kez gönderilen Bitcoin, onaylanmayan ya da çak??an
i?lemler gibi sorunlara çözüm getirmekti.

SegWit temelde, i?lem bilgisi
içerisinde yer alan kullan?c? imzas?n?n blok zincirinden ayr?lmas?n? esas
al?yordu. Bu sistemin, i?lem boyutunu %60 oran?nda dü?ürerek bloklardaki
s?k??may? azaltmas? ön görülüyordu. Gönderici imzalar?n?n i?lenmesi için zincir
d??? yöntemler, uzat?lm?? bloklar veya yan zincir ad? verilen yard?mc? zincirlere
ba?vurulmas? tasarland?.

 

SegWit2X Nedir?

Kas?m 2017’de gerçekle?mesi
planlanan SegWit2X sert çatal? planland??? gibi gitmedi. SegWit2X ekibi,
projeye dair yeni güncellemeler geli?tirdi. SegWit2X’in getirece?i baz?
yenilikler ise ?u ?ekilde;

·        
Blok boyutu 4 MB’a ç?kart?lacak,

·        
Bloklar?n üretim h?z? 2.5 dakikaya indirilecek,

·        
Benzersiz bir adres format? sunulacak,

·        
Her bloktan sonra zorluk derecesi yeniden
hesaplanacak,

·        
Tekrarlanan i?lemlere kar?? koruma sa?lanacak,

·        
X11 ?ifreleme algoritmas? kullan?lacak.

SegWit2X geli?tiricileri yaln?zca
bunlarla yetinmedi ve ileri bir tarihte a?a??da yer alan yeniliklerin de
sisteme entegre edilmesi planland?.

·        
Offline kodlar,

·        
Lightning Network ödeme sistemi ve h?zl? transfer
deste?i,

·        
ZkSnark

·        
Ethereum ak?ll? sözle?meler,

·        
Anonim i?lemler.

SegWit2X projesinin CEO’su Jaap
Terlouw; ”Projenin amac?, sistemi tamamen de?i?tirmek de?il, Bitcoin’e bir
eklenti olu?turmak.” ?fadelerini kulland?. 501.451’inci blokta, 28 Aral?k 2017
tarihinde hayata geçen sert çatal ile hem SegWit2X yeniden hayat bulacak hem de
a?? daha iyi bir duruma getirecek. Ayn? zamanda yat?r?mc?lar da madencilikten
para kazanabilecek.