Radaway bezpiecznego szk?a o grubo?ci 6 mm osadzone s?

Radaway Eos DWS to seria kabin
prysznicowych przeznaczonych do zarówno du?ych, jak i ma?ych ?azienek.
Najwi?kszymi atutami tej kolekcji s? mosi??ne stabilizatory, zapewniaj?ce
stabiln? konstrukcj? kabin, mechanizm pozwalaj?cy na niwelacj? krzywizny ?ciany
do 10 mm, doskona?ej jako?ci uszczelki gwarantuj?ce szczelno?? kabiny oraz
eleganckie, chromowane detale. Ponadto, kszta?t ??cznika umo?liwia
odprowadzanie wody do wewn?trz kabiny, a du?e tafle bezpiecznego szk?a o
grubo?ci 6 mm osadzone s? na zawiasach rurowych z innowacyjnym systemem
pozycjonowania. Te kabiny pasuj? do wielu modeli brodzików Radaway, w tym
Argos, Delos, Doros, Giaros, Laros oraz Zantos.

Pow?oka ochronna – czy warto?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Szk?o nie jest idealne g?adkie i
podlega procesowi korozji przez negatywne dzia?anie wody i ?rodków chemicznych
u?ywanych do jego czyszczenia. Z tego powodu, aby ?atwiej utrzyma? je w
czysto?ci i zabezpieczy? przed wspomnianym procesem, nale?y na?o?y? na nie
specjaln? pow?ok?, która wyrówna wszystkie mikronierówno?ci oraz stworzy
warstw? ochronn?. Na rynku dost?pne s? 3 rodzaje pow?ok, ró?ni?cych si? swoimi
w?a?ciwo?ciami oraz sposobem nak?adania. Podstawow? ochron? zagwarantuj?
pow?oki nanoszone maszyn?, metod? na zimno, przez producenta kabiny lub
samodzielnie, w domu, po jej zamontowaniu.Je?li zale?y Ci na lepszej ochronie,
powiniene? szuka? kabin wyposa?onych w szk?o, którego pow?oka utrwalana jest w
piecu, pod wp?ywem wysokiej temperatury. Je?li natomiast nie lubisz kompromisów
i zale?y Ci na najlepszej ochronie, powiniene? wybra? pow?oki nak?adane na
szk?o w trakcie jego produkcji.

Jak wybra? kabin? prysznicow??

Za kabin? prysznicow? przemawia
wygoda oraz oszcz?dno?? czasu, wody i pieni?dzy. Za optymalne uwa?ane s? kabiny
prysznicowe o wymiarach podstawy 90×90 cm, ale je?li dysponujemy bardzo ma??
ilo?ci? miejsca, mo?emy zdecydowa? si? na 80×80 cm. W przypadku jeszcze
mniejszych metra?y, warto zastanowi? si? nad kabin? asymetryczn?, na przyk?ad
70×90 cm. Natomiast trwa?o?? kabiny prysznicowej mo?emy przetestowa? na modelu
z ekspozycji. Tutaj nie nale?y by? delikatnym: szarpnijmy drzwiami, zwró?my
uwag? na stabilno?? zawiasów i profili. Gruba tafla szk?a zamontowana na
solidnych rolkach z metalowym ?o?yskiem kulkowym to gwarancja, ?e kabina
prysznicowa pos?u?y nam przez d?ugie lata. Gdy w wyposa?eniu ?azienki zale?y
nam na prysznicu bez brodzika, czyli zamontowaniu kabiny bezpo?rednio na
p?ytkach, szukajmy modeli wyposa?onych w przystosowany do tego mechanizm, tzw.
smart open.