Popülizm a??r? sa?c? Alternatif Partisi (AfD) Fransa’da, M. Le

Popülizm
Nedir?

Popülizm, geni? olmakla
birlikte s?ra d??? bir terimdir. Yüzeysel inceledi?inde bile s?ra d??? bir
kavram oldu?unu fark edersiniz. Bir ideolojinin ço?u özelli?ini ta??r fakat
ba?l? ba??na bir ideoloji de?ildir, bir nevi siyaset yapma biçimidir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yak?n tarihte 1980’lerden
sonra geli?me göstermi?tir. Popülizm, esasen siyasilerin halka inerek, halk?n
sorunlar?n?, ideolojisini savunduklar? anlamda kullan?lm??t?r. Yüksek zümreye
kar?? halk? temsil etme misyonunu üstlenen popülizm, kapitalist toplumu
düzeltece?ini iddia etmi?tir. Seslendikleri kesim de, halk?n alt tabakas?n? olu?turdu?u
için (zanaat ve çiftçi kesimi vs.) sade ve yal?n bir dil kullanmaya özen
göstermi?lerdir.

K?sa Tarihsel Geli?imi

Popülizm teriminin kökeni, ilk olarak 1800’lü y?llar?n
sonlar?na do?ru Amerika’daki bir çiftçi eylemine dayan?r. Halk Partisi ad?
alt?nda, yeni bir parti kurma arzusunda olan birtak?m eylemcilerin cumhuriyetçilere
ve demokratlara kar?? bulduklar? bir kavramd?r.  Fakat sonralar? popülizm kavram?,
de?i?ik anlamlarda da kullan?lm??, çok geni? bir alana yay?lm??t?r.

Popülizm, 19. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda ortaya
ç?km??t?r baz? akademik çevrelerce. Popülizmin ilk örnekleri Rusya’da Halk?n
?radesi Örgütü (Narodnik) ve Amerika’da Popülist Partidir. Türkiye’de ise II.
Me?rutiyet dönemidir. (1908)

Geriye bakt???m?zda, halkç?l???, popülizm olarak
adland?r?rsak bu kavramla hali haz?rda iç içe olan en eski ülkelerden biri
olarak sayabiliriz Türkiye’yi. Fakat bu popülist söylemlerin Türkiye’de
demokrasiye yarar? oldu?u gibi zararlar? da oldu?u ?üphesiz.

Sa? ve Sol E?ilimli Popülizm olarak 2 gruba ayr?lmaktad?r.
Çe?itli ülkelerdeki sa? e?ilimli popülist hareketlere örnek verecek olursak;

Almanya’da a??r? sa?c? Alternatif Partisi (AfD)

Fransa’da, M. Le Pen önderli?indeki Front National (Ulusal Cephe
Partisi)

Macaristan’da, Orban yönetimindeki Fiatal
Demokraták Szövetsége (Macar Yurtta? Birli?i Partisi)

?ngiltere’de, Birle?ik Krall?k Ba??ms?zl?k Partisi

ve yine Macaristan’daki a??r? sa?c? parti olan ama
kendisini ne sa? ne de sol, yaln?zca vatansever olarak nitelendiren Jobbik
Partisi,

Finlandiya’da Gerçek Finliler (True Finns)
Partisi

Hollanda milliyetçisi göçmen kar??t? Partij voor de Vrijheid (Özgürlük
Partisi) ya da ?sveç Danimarka, Belçika, Norveç, ?talya (Be? Y?ld?z),
Yunanistan  (Alt?n ?afak Partileri) gibi
tüm bu sayd???m?z ülkeler ?slam ve mülteci (göçmen) kar??tl?klar?yla yükseli?e
geçmi?lerdir.

Popülizm son dönemlerde elit diyebilece?imiz buradan
kas?t sadece yüksek kesimi de?il, bilim adamlar?, akademisyenleri,  entelektüel kesimleri itibars?z hale getirerek
toplumu ikiye ay?rm??t?r.

Gelelim popülist kavram?n?n di?er siyasi ideolojilerle
ili?kisine;