Peygamber ra?men büyük kahramanl?klar gösterdi ve peygamberimizi kahramanca savundu.

Peygamber efendimizin
damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz. Ali, sabah namaz?n? k?lmak için
gitti?i camide Haricilerden Abdurrahman ibni Mülcem’in sald?r?s?yla ?ehit
edildi.

Peygamberin damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz.
Ali, hicretten yirmi iki y?l önce do?du?u rivayet edilmektedir (m. 600). Babas?
Ebu Talip, annesi Fat?ma b. Esed bin Ha?im’dir. Ebu Talip’in en küçük o?ludur.
Peygamberimiz Mekke’de ba? gösteren k?tl?k üzerine onu himayesine ald? ve be?
ya??ndan hicrete kadar yan?nda büyüttü. ?mam Ali, peygamberimize ilk iman
edenlerdendi. ?man etti?inde ya?? sekiz veya dokuzdu.  Çocuklar aras?nda ilk inanan, peygamber
efendimizle ilk namaz k?lan kimse oldu?u a??rl?k kazanan fikirdi. Hz Ali’nin
hicretten önce hayat? hakk?nda fazla bilgi yoktur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?MAM AL? ALLAHIN
ASLANIYDI

Mekke mü?riklerinin eziyetleri ve cefalar? artmaya
ba?lay?nca, hatta Hz. Muhammed’i öldürme planlar? haz?rlamaya kadar gittiler.
Bunun üzerine hicret karar? alan peygamberimiz, Mekke mü?riklerini ?a??rtmak
amac?yla yata??na Ali’yi yat?rd?. Hz Ali, Mekkeli mü?riklerin suikast
planlar?n?n akim kalmas?yla Resulullah’?n k?z? Fat?ma ve kendi annesi Fat?ma
ile Kuba’da Hz Peygambere yeti?ti. Medine’ye vard?klar?nda ise Mekkeli ve
Medineliler aras?nda yap?lan karde?lik seçimlerinde peygamberimiz, Ali’yi
kendisine karde? seçti. Hicretin ikinci y?l?n?n son ay?nda Hz. Muhammed’in k?z?
Fat?ma ile evlendi. Bu evlilikten Hasa, Hüseyin, Muhsin (ölü do?du), Zeynep ve
Ümmü Külsüm ad?nda çocuklar? oldu.

Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber sava?lar? olmak üzere
hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere kat?ld?. Kat?ld??? sava?larda
yaralanmas?na ra?men büyük kahramanl?klar gösterdi ve peygamberimizi kahramanca
savundu. Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan olarak kulland? ve seferin
zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çal?nmas?nda büyük pay sahibi oldu.?mam
Ali, Hz. Peygambere vahiy katipli?i yapt?, Hudeybiye Antla?mas?’n? da o yazd?.
Mekke’nin fethinden sonra Kabe’de ki putlar? y?kma görevi ona verildi.

HAL?FEL?K ATE?TEN B?R
GÖMLEK OLDU

Hz. Peygamber’in vefat?nda cenazesinin y?kanmas?, benzeri
hizmetlerini Hz. Ali ile yak?n akrabalar? yapt?. Bu s?rada Beni Saide avlusunda
toplanan ensar ve muhacirler Hz. Ebubekir’i halife seçince Ali ona, Hz.
Fat?ma’n?n alt? ay sonra gerçekle?en vefat?na kadar biat etmedi. Hz. Ali ilk üç
halifeye ilmi bilgi birikimi ile f?khi meselelerde dan??manl?k yapt?.

Hz. Osman’?n ?ehadetinden sonra halife olan ?mam Ali’yi
bekleyen en önemli konu asilerin cezaland?r?lmas?yd?. Ancak ortada bir katil
yoktu. Say?lar? binleri bulan bir kalabal?k ‘Osman’? hepimiz öldürdük’
diyorlard?. Bu kaos ortam?nda Hz. Ali, ?am Valisi Muaviye ile S?ffin,
peygamberimizin e?i Hz. Ai?e ile Cemel sava??n? gerçekle?tirdi. Bu sava?ta her
iki taraftan Müslümanlar hayat?n? kaybetti.

Hz. Ali, Kufe’de sabah namaz? için gitti?i camide
Haricilerden Abdurrahman ?bni Mülcem’in suikast? sonucu ?ehit oldu.