Pada efektif dan produktiviti tinggi(Dan & Abad, 2015). Ini

Pada zaman moden ini, pembangunandan perkembangan dalam berbagai disiplin ilmu memerlukan pembaharuan seiringdengan perubahan dunia. Dalam bidang pendidikan, perubahan ini telah dimasukkandan diubah mengikut perkembangan dan keperluan sistem pendidikan abad ke 21.Dalam sistem pembelajaran dan pengajaran pada abad ke-21, para guru perlu berusahauntuk menyediakan murid dalam berbagai ilmu pelajaran. Malahan, para guru harusmenerap berbagai kemahiran seperti aspek literasi era digital, pemikirankritis, kreatif dan inovatif, komunikasi berkesan serta kerohanian perludititikberatkan(Dan & Abad, 2015).Oleh yangdemikian, murid sekolah perlu diserapkan dengan kemahiran-kemahiran yangdiperlukan dengan melakukan pengubahsuaian dan penambahbaikan dalam pendekatanpengajaran dan pembelajaran dalam menyediakan murid yang berkemahiran abad ke-21.Ini kerana, mereka akan menempuh cabaran-cabaran yang memerlukan daya pemikiranyang tinggi.

Dalam aspek pembelajaran yang bercirikan pemikiran kritikal,penyelesaian masalah, kemahiran metakognitif, literasi era digital, pemikiraninventif, komunikasi efektif dan produktiviti tinggi(Dan & Abad, 2015). Ini semua adalahagenda-agenda dalam cabaran abad ke-21 yang perlu diterapkan dalam sistempendidikan.Mata pelajaranMatematik merupakan satu mata pelajaran yang memberi satu pengajaran dalammenyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Kebolehan untuk menyelesaikanmasalah memberi banyak kepentingan dalam kehidupan manusia dan individu(Watt,2005). Kemahiran merupakan satu entiti yang membolehkan manusia mencapaikejayaan dalam kehidupan.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Namun demikian, kemahiran ini akan tercapai dalammengatasai segala cabaran adalah dengan kemampuan mengatasi menyelesaikan suatumasalah. Hal ini kerana masalah merupakan sebahagian daripada kehidupan manusiadan masalah ini senantiasa akan berubah mengikut keadaan. Namun demikianpenguasaan kemahiran ini memerlukan satu perubahan dalam diri murid untukmempelajari mata pelajaran ini. Penerapan sifat Matematik dalam sanubari muridbergantung kepada sikap dan minat murid tersebut terhadap matapelajaran ini.Perubahan ini sangat mempengaruhi pembelajaran dan pengajaran Matematik dalambilik darjah. Memang kita mendengar keluhan-keluhan daripada berbagai pihaktentang kesukaran dan penguasaan Matematik dalam negara ini (Kamel, 2002).

Ramai muridberanggapan bahawa mata pelajaran Matematik adalah sukar untuk dikuasai.Sehubungan dengan itu, bukan semua murid dapat menguasai mata pelajaran ini danmendapat pencapaian yang membanggakan, tetapi terdapat segolongan murid yangterus mengalami keciciran walaupun berdepan dengan tajuk-tajuk yang mudah.Menurut Sabri Ahmad (2006) pembelajaran dapat dibahagikan kepada dua bahagianiaitu pembelajaran bagi memproses maklumat dan pembelajaran bagi menggunakanpengalaman yang telah dikuasai dan tersimpan di dalam ingatan.

Sehubungandengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) telah melaksanakan transformasi pendidikan melalui Pelan PembangunanPendidikan Malaysia(PPPM) 2013-2025. Melalui pelan ini, KPM telah menggubalsatu kurikulum yang baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah(KSSM) danKurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) (KPM, 2012). Kedua-dua kurikulumini merupakan penanda aras keberkesanan pendidikan abad ke-21 selaras denganhasrat KPM dalam mentransformasikan pendidikan melalui PPPM. Tambahanlagi,  kurikulum baru ini telah dirangkamengikut standard antarabangsa dalam melahirkan masyarakat murid yang keluardaripada sistem persekolahan negara akan memiliki suatu kemahiran yang menjadisatu keperluan dan kemestian untuk bersaing di peringkat global.

Kurikulum inimerangkumi dimensi intelek, emosi dan fizikal setiap murid. Selain itu, ia jugamemberi penekanan kepada aplikasi pengetahuan, perkembangan pemikiran kritis,kreatif dan inovatif(Noor Erma Abu & Eu, 2014). Ini akan membantu muridterlibat dalam aktiviti sukan dan kurikulum dengan lebih berkesan.Memahiri operasiasas seperti tambah, tolak, darab, dan bahagi adalah amat penting dalam matapelajaran Matematik kerana ia merupakan asas kepada segala perkiraan yang bakaldilakukan oleh murid disepanjang persekolahan mereka kelak. Kini kerajaan telahmenyelitkan soalan berbentuk kemahiran berfikir aras tnggi (KBAT) atau ‘HOTS’ (higher order thinking skill question)dalam setiap peringkat peperiksaan. Penerapan pemikiran aras tinggi dalampengajaran Matematik sangat perlu kerana guru mempunyai kebolehan untukmengurangkan kekeliruan dan meningkatkan minat murid terhadap tugasan yangdiberi.Pengaruhsikap dan motivasi dalam pencapaian murid terhadap mata pelajaran berkait rapatdengan prestasi murid secara keseluruhan dan peningkatan pencapaian muridsepanjang hayat. 1.

1           Latar Belakang KajianPenyelidik menggunakan rekabentuk kajiankorelasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penyelidik memilih SekolahKebangsaan Parit Hj Aman sebagai kawasan kajian. Pencapaian Matematik disekolah ini berada pada tahap yang kurang memuaskan. Rata-rata murid-muridsekolah ini berasal daripada keluarga petani. Kemiskinan telah membawa kepadaperubahan sikap dan motivasi belajar. Oleh yang demikian kajian ini telahmeneliti hubungan sikap dan motivasi dengan pencapaian mata pelajaran Matematikdalam kalangan murid sekolah rendah.Matematik merupakan mata pelajaranyang perlu diambil oleh para murid sekolah rendah.

Pada peringkat sekolahrendah, para murid tidak ada kebebasan untuk memilih mata pelajaran. Oleh yangdemikian, murid terpaksa mengambil mata pelajaran tanpa pilihan sebagai syaratutama yang perlu dibelajari. Apabila mata pelajaran Matematik menjadi matapelajaran wajib diambil, tidak ada pilhan kepada murid untuk belajar. Perubahanterhadap sikap dalam pembelajaran mata pelajaran ini semakin kurang dan tidakbermotivasi menyebabkan pencapaian yang rendah. Tidak dapat dinafikanpencapaian yang yang rendah ini adalah akibat daripada kurangnya pendedahandalam operasi-operasi asas Matematik.

Murid-murid mempunyai tanggapan yangnegatif terhadap mata pelajaran Matematik kerana sikap terhadap mata pelajaranini dan motivasi. Ini menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatianterhadap mata pelajaran Matematik. Pada tanggapan mereka, Matematik ialah satumata pelajaran yang sukar untuk lulus. Matematik merupakan satu mata pelajaranyang menakutkan mereka.Murid-murid selalunya kurangmotivasi dalam mata pelajaran Matematik adalah kerana tidak faham akan konsepasas. Pada dasarnya, murid-murid tidak memahami konsep asas dan menyebabkanmereka tidak dapat meneruskan dengan topik-topik yang seterusnya. Mereka kurangmempunyai kecekapan dalam mata pelajaran ini.

Pencapaian murid sekolah rendahdalam mata pelajaran Matematik semakin hari semakin menurun. Matematikmerupakan mata pelajaran teras dalam pendidikan sekolah rendah dan sekolahmenengah. Ia diuji di dalam peperiksaaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR),Penilaian Tingkatan 3(PT3) dan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM). Kementerian Pendidikan Malaysiatelah menggubal PPPM dengan memperkenalkan kurikulum baru iaitu KSSR dan KSSMyang lebih menekankan kepada pembelajaran yang bersifat holitik. Murid sekolahakan didedahkan dengan soalan-soalan yang bercirikan KBAT.

Kohort pertamakumpulan murid yang menduduki UPSR ialah pada tahun 2017. Keputusan Matematikdalam UPSR telah menunjukkan penurunan yang begitu drastik. Pembelajaran mata pelajaranMatematik adalah bersifat agregat di mana setiap kejayaan yang dicapai adalahbergantung antara satu sama lain dan besifat kompleks. Kemajuan negara sangatbergantung kepada pencapaian dalam mata pelajaran ini kerana ia berkait rapatdengan perkembangan ekonomi negara. Pembelajaran Matematik adalah sesuatu yangsukar, mencabar dan kompleks yang dihadapi oleh pelajar sekolah rendah danmenengah.

Para penyelidik di Malaysia mulamencari jawapan untuk mengatasi masalah pencapaian mata pelajaran Matematik.Perkembangan ini adalah susulan daripada pencapaian yang rendah para pelajaryang menduduki ujian antarabangsa yang dikelola oleh badan antarabangsa. Laporanprestasi pencapaian Matematik dalam Trend Pendidikan Matematik dan Sains Antarabangsa(TIMSS) telah menurun daripada tahun 1999 hingga 2011 kecuali tahun 2015 telahmenunjukkan peningkatan sebanyak 25 mata atau 5.68%. Malaysia juga terlibatProgram Penilaian Murid Antarabangsa(PISA). Pada tahun 2009, Malaysia berada dikelompok sepertiga di bawah 74 buah negara peserta yang terlibat.

Manakala padatahun 2012, kedudukan Malaysia dalam pencapaian literasi Matematik ialah 57.Pencapaian ini dikatakan antara yang paling rendah berbanding dengan purataantarabangsa dan negara-negara Pertubuhan Kerjasam Ekonomi dan Pembangunan(OECD)(Siraj,Ibrahim, & Rajendran, 2000). Keputusan murid berada padatahap yang kurang membanggakan.

Ini adalah disebabkan perubahan sikap akibatdaripada tahap kesukaran yang mereka lalui semasa proses pembelajaran.Perubahan sikap ini akan menyebabkan murid kurang bermotivasi untuk mendalamimata pelajaran ini. Pencapaian dilihat sebagai pembolehubah motivasi yangkeinginan untuk mencapai kecemerlangan (Phares., 1976).Perkembangan dalam Matematikbiasanya selari dengan perkembangan manusia. Ia bukan hanya penting dalamkehidupan seharian kita malah dilihat sebagai satu alat komunikasi dan kesenian (Sabri Ahmad, 2006).1.

2           Penyataan MasalahMasalah pencapaian Matematik perlu dikajidengan teliti dan harus diberi perhatian. Penurunan peratus kelulusan Matematikdalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR) telah memberi satutamparan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM). Penurunan ini telah merumuskanbahawa wujudnya  kelemahan dalam matapelajaran Matematik ini. Jika kelemahan ini tidak diatasi, negara akanmengalami kemunduran dalam mendapat kemahiran untuk menyelesaikan masalah.Kekurangan pengetahuan dan kemahiran dalam Matematik akan memberi kesan kepadamurid untuk melanjutkan pelajaran. 1.3           Objektif KajianKajian ini bertujuan untuk mencari hubunganantara sikap dan motivasi terhadap pencapaian mata pelajaran Matematik sekolahrendah.

Secara khusus, objektif kajian ini ialah1.3.1              Mengenalpastitahap pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik1.3.2              Mengenalpastisikap murid terhadap mata pelajaran Matematik1.3.3              Mengenalpastihubungan sikap dengan pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik.1.

3.4              Mengenalpastihubungan motivasi dengan pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik1.4           Persoalan KajianKajian ini menjawab empat persoalan kajian yangdibentuk berdasarkan objektif kajian utama. Persoalan kajian adalah sepertiberikut:1.4.1              Apakahtahap pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik1.

4.2              Apakahsikap murid terhadap mata pelajaran Matematik1.4.3              Apakahhubungan sikap murid dengan pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik1.4.

4              Apakahhubungan motivasi dengan pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik. 1.5           Hipotesis KajianSebanyak tiga hipotesis kajian telah dibinauntuk mencapai tujuan kajian. Terdapat hubungan antara sikap dan motivasiterhadap pencapaian Matematik.

Hipotesis penyelidikan adalah1.5.1              Tidakada hubungan signifikan antara sikap dengan pencapaian mata pelajaranMatematik.1.

5.2              Tidakada hubungan signifikan antara motivasi dengan pencapaian mata pelajaranMatematik. 1.

6           Kepentingan KajianMemandangkan motivasi bukan sahaja pentinguntuk menilai murid daripada sudut sahsiah malahan ia juga penting untukmeningkatkan prestasi murid. Ini akan memberi kesan kepada perubahan dalampencapaian markah murid. Kajian ini penting untuk guru-guru mengambil langkahyang proaktif bagi meningkatkan pencapaian murid yang kurang motivasi. Paraguru juga boleh mengambil hasil dapatan kajian ini untuk mengenalpasti perubahantingkahlaku murid yang menjurus perubahan sikap mereka untuk belajar terhadapmata pelajaran Matematik.

Penyelidikan yang dijalankan inidapat memberi manfaat kepada guru sekolah untuk mencungkil bakat dan nilai yangterpendam dalam diri para murid. Hasil kajian ini diharap dapat:i.              Digunakandalam meneroka dan memperbaiki serta memantapkan lagi kurikulum yang terlalumenekankan prestasi sahaja tanpa mengutamakan nilai.ii.             Memberikesedaran kepada para guru untuk memberi keutamaan kepada nilai motivasi yangdapat memberi perubahan yang kekal dalam diri para murid.

iii.           Mengenalpastimasalah motivasi yang terdapat dikalangan murid sekolah rendah dalam matapelajaran Matematik.iv.           Mengenalpastiperubahan tingkahlaku murid yang menjurus perubahan sikap mereka terhadap matapelajaran Matematik. v.             KementerianPelajaran Malaysia akan dapat penilaian berterusan terhadap aspek kurikulum danpedagogi dalam usaha mengubah persepsi murid terhadap mata pelajaran Matematik.vi.           KementerianPelajaran Malaysia juga harus menggaris satu tatacara kerja kepada para gurudalam usaha mempertingkatkan kaedah pembelajaran dalam usaha meningkatkanmotivasi dan sikap terhadap mata pelajaran ini.

      1.7           Batasan KajianKajian ini dijalankan disebuah sekolah didaerah Kerian, Perak. Kajian ini menumpu kepada murid-murid tahun 4,5 dan 6.Persampelan kajian terdiri daripada 90 orang murid. Kajian ini menganalisistentang hubungan sikap dan motivasi terhadap pencapaian mata pelajaranMatematik. Mereka dikehendaki menjawab soal selidik yang disediakan olehpenyelidik.Dalam kajian ini, terdapat batasankajian daripada segi masa yang mana pengkaji perlu mencari masa yang sesuaiuntuk mengedarkan soal selidik.

Sampel kajian terdiri murid-murid yangmempunyai berbagai tahap daya pemikiran. Oleh yang demikian, pengkaji telahmembaca dan menerangkan soalan-soalan dalam soal selidik. Pembaziran masa tidakdapat dielakkan dalam hal ini. 1.8           Definisi Istilah1.8.1              Sikap1.8.

2              Motivasi Motivasi merupakan satu kuasa yang menjana danmengarahkan sesuatu tingkahlaku. Konsep motivasi diterangkan sebagai satu usahauntuk memenuhi kehendak atau keperluan individu. Motivasi dikatakan suatu rekabentuk yang memenuhi aspek sosial, seksual, artistic dan keselamatan (Tan, et al., 2003).

Santrock (2004) pula mengatakan bahawa motivasi merupakan satu proses untukmenjana, mengarah dan mengekalkan tingkah lakuMenurut Schunk (2008), motivasimerupakan suatu proses yang memerlukan satu jangka masa tertentu untuk melihatperubahan. Ini adalah kerana, proses motivasi mengambil masa yang lama dantidak boleh membuat satu andaian tentang hasil yang secara mendadak. Prosesmotivasi ini berlaku hasil daripada pengalaman yang dilalui. Pengalaman akanmenjadikan satu proses yang melibatkan mental dan fizikal. Proses motivasisangat diperlukan untuk memperolehi hasil yang dikehendaki. Motivasi datangdaripada respon seseorang dalam mengatasi masalah. Kegagalan mengatasi masalahakan memberi kesan kepada pencapaian seseorang murid. Motivasi bolehmempengaruhi seseorang mempelajari perkara baru dan bagaimana perkara baru iniboleh mempengaruhi dalam tingkah laku mereka dalam proses pembelajaran mereka.

Perubahanini mendorong murid menggunakan strategi dan pendekatan dalam usaha mengubahtingkah laku mereka. Dalam proses pembelajaran, motivasimerupakan satu unsur yang penting dalam usaha murid mencapai kejayaan dan kecemerlangandalam pembelajaran. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk meningkatkan motivasidalam diri murid. Murid yang kurang mempunyai motivasi akan menunjukkanperubahan terhadap sikap dalam pembelajaran mata pelajaran Matematik.

Guru memainkanperanan yang penting bagi meningkatkan motivasi murid supaya murid lebih memberitumpuan dalam pelajaran. (Suppiah Nachiappan et al., 2008)1.8.3              Motivasi Intrinsik1.8.

4              Motivasi Ekstrinsik1.8.5              Mata Pelajaran Matematik1.8.6              Pencapaian mata pelajaran1.9           RumusanDalam bab ini penyelidik membincangkan tentangperkara asas yang berkaitan dengan kajian ini.

Perkara asas meliputi latarbelakang kajian, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian, danbatasan kajian.