Oryginalna stosuje technologi? 2.5 D – cho? akcja udost?pniana

Oryginalna platformówka zrobiona przez inny zespó? Tarsier Studios. Gracz zajmuje si? w wag? Six — w?o?onej w ?ó?ty p?aszcz przeciwdeszczowy dziewczynki, jakiej przeznaczeniem jest ucieczka z podwodnego kompleksu maj?cego byto The Maw, oraz stawienie czo?a oczekuj?cym na ni? strachom natomiast nieznanym niebezpiecze?stwom. Podstawowym ?ród?em zach?cie dla inwestorów by?y koszmary z dzieci?stwa.Little Nightmares jest zabawn? platformówk? utworzon? przez inny zespó? Tarsier Studios. Praca zosta?a poinformowana w 2015 roku, pocz?tkowo pod tytu?em Hunger. Projekt, finansowany mi?dzy nowymi ze materia?ów programu Nordic Game Program, zyska? byto „Naj?atwiejszej zabawy w?asnej” na zbytach gamescom 2016. Gra dotar?a na ocean p?aszczyzn, w wspó?czesnym na PC Windows. Fabu?a W Little Nightmares gracz zabiera si? w ziemi? Six — dziewczyny w ?ó?tym p?aszczyku przeciwdeszczowym, jaka w nierozwi?zanych okoliczno?ciach dosz?a do zespo?u zwanego Paszcz? (The Maw). Zadaniem, które na ni? oczekuje, jest ucieczka spo?ród owego przera?aj?cego miejsca — osi?gni?cie obiekcie nie istnieje jednak?e dobre, bo po ulicy bohaterka musi stawi? czo?a rozmaitym niebezpiecze?stwom, inspirowanym dzieci?cymi koszmarami. Mechanika Little Nightmares na sieci PC Windows przywodzi na propozycj? produkcje pokroju kultowego Limbo. W poznaniu z niego, omawiana gra stosuje technologi? 2.5 D – cho? akcja udost?pniana istnieje w pozycji bocznej, lokacje maj? podstaw?, a Six mo?e ?atwo porusza? si? mi?dzy znajomym oraz dalekim planem. Rozgrywka motywuje si? na przeskakiwaniu po budowach natomiast na projektowaniu zagadek ?rodowiskowych, wymagaj?cych wprawie i konkretnego my?lenia — w ów rozwi?zanie odblokowujemy ulic? do dodatkowych miejsc, obracaj?c si? ku rozwi?zaniu z Paszczy. Niebezpiecze?stwo dla utrzymania protagonistki maj? przede ka?dym ?li, przero?ni?ci przeciwnicy, tacy kiedy na wzór przera?aj?cy kucharz, spo?ród jakimi uzbrojona wy??cznie w zapalniczk? dziewczyna nie stanowi w losie konkurowa?. Gracz musi wi?c i?? zbytnio ich plecami, uwa?aj?c, aby nie robi? wokó? siebie za du?o ha?asu — zwrócenie uwagi oponentów mo?e przygotowa? si? dla Six tragicznie.Kwestie techniczne Little Nightmares ukazuje si? opraw? graficzn? doskona?ej grupie i klimatyczn? ?cie?k? d?wi?kow? pe?n? niepokoj?cych d?wi?ków. Na pod?o?u nowych atrakcji platformowych tytu? zaznacza si? przede wszelkim z??, groteskow? stylistyk?.