K?br?s K?br?s Türk’ü ?ehit olmu?tur. Türkiye bu harekat? ile

K?br?sBar?? Harekât?, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti TürkSilahl? Kuvvetleri’nin Garanti Anla?mas?’n?n 3.

maddesine istinadengerçekle?tirdi?i askerî harekât?n ad?d?r.Tarihsel süreç içerisinde Do?uAkdeniz de  askeri ,jeopolitik vestratejik önemi ile ön plana ç?kan K?br?s, Türkiye Cumhuriyetinin d??politikadaki en hassas noktas?d?r.          Akdeniz’in üçüncü büyük adas?olan K?br?s, 1571 y?l?nda Osmanl? hakimiyetine geçti ve hakimiyeti 1878 y?l?nakadar devam etti. K?br?s’?n idaresi, 1878 y?l?nda geçici olarak ?ngiltere’yeverildi. ?ngiltere, 1960 y?l?na kadar K?br?s’a hakim oldu.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

             1960 y?l?nda, Türkiye, ?ngiltere veYunanistan’?n garantörlü?ünde K?br?s Cumhuriyeti kuruldu. Bu cumhuriyet uzunömürlü ve kal?c? olmad?. Çünkü, K?br?sl? Rumlar Enosis giri?imlerine devamettiler ve yüzlerce K?br?sl? Türk, K?br?sl? Rumlar taraf?ndan katledildi.Garantör devletlerden biri olan       Türkiye,K?br?sl? Türkleri kurtarmak için 1963, 1964 ve 1967 y?llar?nda giri?imlerdebulundu. Bu giri?imler, K?br?sl? Rumlar taraf?ndan gerçekle?tirilen planl?katliam? önledi ve binlerce K?br?sl? Türkün hayat?n? kurtard?.

E?er Türkiye,K?br?sl? Türkleri kurtarmak için 1963, 1964 ve 1967 y?llar?nda giri?imlerdebulunmasayd? K?br?sl? Türkler, K?br?sl? Rumlar taraf?ndan yok edilecekti.Yunanistan taraf?ndan yönlendirilen Rum Milli Muhaf?zlar, Enosis için 15 Temmuz1974’te K?br?s’ta hükümet darbesi yapt?lar. K?br?s’taki anayasal düzeni korumakiçin yap?lan K?br?s Bar?? Harekat?, Garanti Antla?mas?’n?n verdi?i yetkiyedayanmaktayd?. Planlanmas? ve icras? en zor harekatlardan biri olan BirinciBar?? Harekat?, 20 Temmuz 1974’te ba?lad? ve üç gün sürdü. Bu harekat sonucundaTürk Silahl? Kuvvetleri, Lefko?e-Girne bölgesine hakim oldular.

14 A?ustos1974’te ba?layan ?kinci Bar?? Harekat? da birincisi gibi üç gün sürdü. Buharekat sonucunda Türk Silahl? Kuvvetleri, Lefke-Lefko?e-Magosa hatt?na hakimoldular.          Harekat?n Nedenleri         1974?teYunanistan’daki cunta yönetiminin, K?br?s’ta enosis yanl?s? EOKA-B örgütüyledüzenledi?i bir darbeyle Cumhurba?kan? Makarios devrilip, EOKA liderlerindenNikos Sampson devlet ba?kanl???na getirildi. Türkiye bu darbeyi, adan?nYunanistan’a kat?lmas? için bir giri?im olarak de?erlendirdi. Zürich ve Londraanla?malar?na göre adadaki Türkler’i korumak için müdahale hakk?n?n do?du?unu,üçüncü garantör devlet durumunda olan ?ngiltere’ye bildirdi. Londra’da yap?langörü?melerde ?ngiltere, Türkiye’nin müdahale hakkn? kullanmas?na kar?? ç?kt?.ABD’nin gönderdi?i arabulucu Joseph Sisco da oyalama siyasetine ba?vuruncaK?br?s’taki Türk varl???n? korumak için adaya asker ç?kar?lmas? zorunlugöründü.

           Sava??n Sonuçlar?            K?br?s Bar?? Harekat? ileK?br?sl? Türklerin can güvenlikleri sa?lanm??, Rumlar?n Enosis hayaliAkdeniz’in karanl?k sular?na gömülmü?tür. Bu sava?ta; 498 Türk askeri, 70K?br?sl? Mücahit ve 270 K?br?s Türk’ü ?ehit olmu?tur. Türkiye bu harekat? ilekendi güvenli?ini ve K?br?sl? Türklerin güvenli?ini tehlikeye atacakgiri?imlere hiçbir zaman seyirci kalmayaca??n? dünyaya fiilen kan?tlam??oluyordu.         13 ?ubat 1975 de K?br?s TürkFedere Devlet’i, 15 Kas?m 1983 de Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilanedildi. K?br?s’ta Türk ve Rumlar aras?nda yap?lan tüm görü?melerde, Rumlar?nuzla?maz tutumlar? nedeniyle günümüze kadar bir sonuç al?namam??t?r.

Türksilahl? Kuvvetleri’nin K?br?s’a yapt??? müdahale; sorunun sebebi de?il,Rum-Yunan ikilisinin bugüne kadar adada uygulad?klar? yanl?? ve tahkirkarpolitikalar?n bir sonucudur.Türkiye Aç?s?ndan: Hiç ?üphesiz 1974 Bar?? Harekat?n?n Türkiye aç?s?ndan en önemli sonucu, Türk halk?n?n uluslararas? anla?malara ba?l?l???n? ve kendi güvenli?i ile K?br?s Türk halk?n?n güvenli?ini tehlikeye atacak giri?imlere hiçbir zaman seyirci kalmayaca??n? dünyaya fiilen kan?tlamas? olmu?tur. Türkiye, bunun yan?nda i?galci olmad???n?; ?ngiltere’ye birlikte müdahale teklifinde bulunmas? ve K?br?s’?n bütününü alma f?rsat? varken bunu yapmamas? ile kan?tlam??t?r.

Di?er yandan Türkiye bar?? yanl?s? bir ülke oldu?unu fiilen kan?tlam?? bulunmakt?r. 1974 Bar?? Harekat?ndan bu yana K?br?s’ta hiçbir ciddi olay?n meydana gelmemesi, bu gerçe?in kan?t? de?il mi? Türkiye, Bar?? Harekat? ile, 1963-1974 aras? 11 y?l bar?? ve huzur yüzü görmeyen K?br?s’a bar??, huzur, özgürlük ve demokrasi getiren bir ülke olmu?tur. Bar?? Harekat?n?n bir di?er sonucu da Türkiye’nin dost ve dü?man?n? daha iyi tan?mas? olmu?tur. Bar?? Harekat?ndan hemen sonra ABD taraf?ndan Türkiye’ye kar?? uygulanan silah ambargosu, Türkiye’nin kendi ulusal savunma sanayini kurmas? ve bu yöndeki çabalar?n? h?zland?rmas? sonucunu do?urmu?tur. Türkiye, ABD ambargosu ile çok haks?z bir cezaland?rmayla kar?? kar??ya kalm??t?r. Bunun yan?nda Avrupa ülkeleri ile Sovyetler Birli?i’nin de ba?lang?çta sessizce destekledikleri Bar?? Harekat?na sonradan kar?? ç?k??lar? ve Rum liderli?inin yan?nda yer almalar?, kendimize güvenmekten ba?ka ç?kar yol olmad???n? kan?tlam??t?r.

Yunanistan ve K?br?s Rum Liderli?i Aç?s?ndan: 1974 Türk Bar?? Harekat? ile her?eyden önce fa?ist bir Cunta ?daresi alt?nda inleyen Yunanistan’a özgürlük gelmi?tir. 1974 y?l?ndan itibaren Yunanistan’da demokrasiyi yok eden Yunan Cuntas? devrilmi? demokrasi ve sivil yönetim yeniden kurulmuttur. Ayn? ?ekilde K?br?s’ta da i? ba??na geçen fa?ist Sampson yönetimi devrilmi?, yerine sivil yönetim ve demokrasi kurulmu?tur. 15 Temmuz’dan itibaren süren iç sava? sona ermi?, Yunanl? Subaylar?n yönetimindeki katliam durdurulmuttur. Türk Bar?? Harekat?n?n gerçekle?memesi halinde, haz?rlanan listelere göre binlerce solcu ve Makarios’cu ki?inin katledilece?i yine Rumlar taraf?ndan aç?klanm??t?r. Dolay?s? ile Türk Bar?? Harekat? yaln?z K?br?s’a de?il; K?br?s Rum toplumuna da bar?? huzur getirmi?tir. Tüm ?ikayetlerine ve yaygaralar?na kar??n Rum toplumunun 1974 öncesinde 2000 dolar civar?nda olan milli gelirinin 8000 dolara yükselmesi bunun kan?t? de?il mi?20 Temmuz Bar?? Harekat?n?n Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Sonuçlar? 20 Temmuz Bar?? Harekat?n?n sonucu olarak K?br?s Türk halk?n?n bir bölgede toplanmas?; Türk halk?na 11 y?l ya?ad?klar? insanl?k d??? ku?atma alt?nda geli?tirme olana?? bulamad?klar? ekonomilerini,sosyal ve kültürel ya?amlar?n? geli?tirme olanaklar?n? yaratt?.

1974 öncesi s?f?r düzeyde olan üretim, 1974’den sonra canland?. Tar?m, hayvanc?l?k, sanayi, turizm hizmetler sektörleri, 1974 öncesine göre büyük geli?me gösterdi. Haberle?me ve ula??m alan?nda 1974 öncesinde dü?ünülmeyecek a?amalar yap?ld?.

1974 Bar?? Harekat?n?n do?urdu?u özgür ortam, ki?ilerin her alanda yeteneklerini geli?tirmelerini sa?lad?. D?? ticaret büyük geli?me gösterdi. K?br?s Türkleri bugün 70’den fazla ülke ile ticari ili?ki kuran d??a aç?k bir halk durumuna geldi. Buna ba?l? olarak 1974 öncesinde 548 dolar olan ki?i ba??na dü?en milli gelir 1997 y?l? sonunda 4250 dolar civar?na ç?karak 8’e katlanm??t?r.