ir So?utma’n?n mü?terilerine vermi? oldu?u de?er ve önemi mükemmel

ir markan?n güvenilir oldu?unu nas?l anlars?n?z? Elbette ba??ms?z ve sayg?n test kurulu?lar?n?n raporlar?n? takip ederek. Reklamlar ve promosyonlara aldanmay?n, bir markan?n ne kadar güvenilir oldu?u ve mü?teri memnuniyetini ne denli önemsedi?i, ancak sahip oldu?u sertifikalar sayesinde anla??labiliyor. Bu bak?mdan, Almanya merkezli GC Mark, Avrupa’n?n en sayg?n denetleme ve sertifikaland?rma firmalar?ndan biri say?l?yor. Firmalar?n hammadde i?lemesinden üretimine, paketlemesinden sat??a sunulmas?na dek pek çok farkl? unsurunu uluslararas? standartlara göre denetleyip de?erlendiren ba??ms?z bir kurulu? olan GC Mark, dünyan?n en sayg?n ve prestijli sertifikalar?n? veriyor. GC Mark sertifikas?na sahip olan bir ?irketin ISO 9001, IS0 10001, 2, 3, 4 standartlar?na uygun üretim ve kalite kontrolü yapt???na, sürekli olarak geli?ime aç?k bir üretim ve yönetim yap?s?na sahip oldu?una emin olabilirsiniz.Dünyada say?l? ?irketin sahip oldu?u GC Mark Verified Customer Satisfaction (Kan?tlanm?? Mü?teri Memnuniyeti) sertifikas?na sahip olan tek Türk ?irketi, hâlihaz?rda sektörde 60 y?l? a?k?n bir deneyime sahip olan U?ur So?utma. Mü?teri memnuniyetine verdi?i önemi Avrupa’n?n en büyük ba??ms?z denetim kurulu?lar?ndan biri olan GC Mark Verified Curstomer Satisfaction denetimini ba?ar?yla tamamlayarak elde etti?i sertifikayla global düzeyde ispat eden U?ur So?utma, böylelikle ürünlerinin kalitesi kadar tüketici deneyimine verdi?i önemi de bir kez daha göstermi? oluyor. ?ki y?l boyunca Türkiye’de ayn? sektördeki ba?ka hiçbir markan?n alamayaca?? bu sertifika, U?ur So?utma’n?n mü?terilerine vermi? oldu?u de?er ve önemi mükemmel bir ?ekilde yans?t?yor. U?ur So?utma, ürünlerinde GC Mark sertifikas? amblemini kullanma hakk?n? da elde etmi? oluyor.Di?er bir deyi?le, U?ur So?utma ürünlerinin kalitesi, global düzeyde bir kez daha tasdik edilmi? oluyor. U?ur So?utma’n?n çevrimiçi ma?azas?ndan ve bayilerinden sat?n ald???n?z ürünlerden memnun kalaca??n?za emin olabilirsiniz: Hem U?ur So?utma, hem de GC Mark bunu garanti ediyor!