In voor hun gezondheid (Verhoef, Dartel, & Vliet, 2016).

In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar
welk beleid op macro- en mesoniveau het gesignaleerde probleem veroorzaakt of
in stand houdt. Op macroniveau wordt kort beschreven hoe het overheidsbeleid
hierin een rol kan spelen, maar de focus in dit hoofdstuk ligt voornamelijk op
de organisatie zelf. Dit is doordat er op landelijk- en plaatselijkbeleid
weinig tot niet sprake is van beleid in de geestelijke gezondheidszorg, en met
name verslavingszorg, gericht op leefstijlbevordering omtrent voeding en
beweging. Er is vooral sprake van hiaten in het hulpaanbod en beleid van de
organisatie.

3.1 Macro: Meer
eigen verantwoordelijkheid voor de cliënt
In het
Nederlandse overheidsbeleid is steeds meer nadruk komen te liggen op de
zelfredzaamheid van cliënten
voor hun gezondheid (Verhoef, Dartel, & Vliet, 2016). Eigen
verantwoordelijkheid, autonomie, eigen keuze en eigen regie zijn kernwoorden
bij deze ontwikkeling. Ook als het gaat om gezondheid, preventie en zorg (Kooiker &
Hoeymans, 2014).
Mensen zijn als eerste zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en dus ook
leefstijl. Cliënten beslissen zelf of ze van bepaalde zorg gebruik maken en/of
ze de aangeboden gedragsverandering aannemen en vasthouden. Juist de mensen met
een verhoogd risico besluiten vaak niet mee te doen. Het roept vragen op of de cliënt die
eigen verantwoordelijkheid wel aan kan en hoelang de mensen met een gezonde
leefstijl solidair blijven met mensen met een ongezonde leefstijl als het om de
steeds verdere stijging van de premie gaat. Daarbij ligt de focus van het
huidige kabinet meer op de jeugd en is het gedrag van volwassenen een kwestie
van eigen verantwoordelijkheid (Ruwaard, 20144). Een
meer verplichtend karakter van zorg betreft leefstijl zou het bereik en het
effect kunnen vergroten, maar dat staat haaks op de maatschappelijke
ontwikkeling naar meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en patiënten.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

3.2 Macro: De
Nieuwe GGZ
De Nieuwe GGZ is sinds 2015 een
landelijke collaboratieve ontwikkeling met cliënten, betrokkenen, partners en
hulpverleners. Volgens het principe van de Nieuwe GGZ is het huidige
Nederlandse GGZ aanbod niet in lijn met de behoeften en verwachtingen van mensen,
is het systeem te groot, te bureaucratisch en kosten sterk gestegen (Boevink, Delespaul, Milo, Os, & Schalken, 2016). Daarmee is de
huidige GGZ op termijn niet duurzaam. Het grootste probleem is dat de cliënt
gereduceerd wordt tot zijn of haar symptomen, geen regie en eigen
verantwoordelijkheid toegekend krijgt. De Nieuwe GGZ is persoonsgericht, niet
instellingsgericht. De concepten van De Nieuwe GGZ vragen niet slechts om een
verbetering van de huidige stand van zaken. Ze gaan uit van een kanteling van
organisaties, een radicale transitie vanuit de nieuwe visie. Dat vraagt om derde orde veranderingen, waarbij de bestaande
partijen mee veranderen en uiteindelijk nieuwe vormen van samenwerking
(cultuur, structuur, technologie en mensen) ontwerpen (Boevink et al., 2016).

De uitgangspunten van De Nieuwe GGZ sluiten aan bij waarom en hoe GGZ Momentum
in 2010 is opgericht. GGZ Momentum had en heeft de ambitie dat geestelijke
gezondheidszorg in Nederland cliëntgerichter, effectiever en efficiënter kan.
Iemand die een hulpvraag heeft, verdiend het om met een mensgerichte benadering
ontvangen te worden en zorg te krijgen die niet onnodig lang en duur is.
Iedereen in Nederland heeft het recht om die zorg te
zoeken die zij zelf willen (vrije-artsen keuze) en er mag geen hinderpaal ontstaan (GGZ Momentum,
2014).

In 2010 is Stichting
Addictioncare (nu bekend onder de naam GGZ Momentum) gestart als
gespecialiseerde GGZ-instelling met een specifieke deskundigheid in
verslavingszorg. Addictioncare is opgericht door professionals in samenwerking
met ervaringsdeskundigen die beide menen dat de zorg anders kan in Nederland.
Zorg kan persoonlijker, effectiever en efficiënter onder andere door
kleinschaligheid te bewaken en regionaal zorg aan te bieden. Naast Stichting
Addictioncare is Stichting Momentum GGZ in juni 2011 gestart met het aanbieden
van een breder aanbod aan zorg. Niet alleen met verslavingszorg, maar ook met
de behandeling van eetstoornissen en veel voorkomende klachten bij verslaving
en eetstoornissen zoals persoonlijkheidsproblemen, angststoornissen en
stemmingswisselingen. Binnen GGZ Momentum
is er sprake van verschillenden expertisen op verschillende locaties. Binnen
Momentum Veldhoven zijn de behandelingen niet specifiek op leefstijl wat
betreft voeding en beweging gericht, maar ligt de nadruk op verslaving. Voor
behandelingen gericht op bijv. eetstoornissen worden cliënten naar de locaties
Nijmegen of Den Bosch verwezen.

3.3 Meso:
Missie
De missie van Momentum is mensen die door psychische problemen gehinderd worden
in hun functioneren, opnieuw in staat te stellen om op een redelijke wijze en
betekenisvol te kunnen voldoen aan hun dagelijkse verantwoordelijkheden. Daarom
ontwikkelt Momentum een zorgaanbod, opleidingen, onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Vanuit het maatschappelijk perspectief doen zij dit tegen de laagst
mogelijke kosten en leggen zij op een transparante wijze verantwoording af.
Vanuit organisatieperspectief streeft Momentum naar de best mogelijke menselijke
maat. Dit houdt in dat zij de zorg toegankelijk, lokaal en kleinschalig
organiseren. Momentum kijkt naar mensen vanuit de opvatting
dat zij ernaar streven om een individu te kunnen zijn, om te kunnen bestaan als
individu. Subjectiviteit, het persoonlijke, de persoonlijke ervaringen van de
cliënten staan centraal in de behandelvisie (GGZ Momentum,
z.d.).