In voor hun gezondheid (Verhoef, Dartel, & Vliet, 2016).

In hoofdstuk 3 wordt gekeken naarwelk beleid op macro- en mesoniveau het gesignaleerde probleem veroorzaakt ofin stand houdt. Op macroniveau wordt kort beschreven hoe het overheidsbeleidhierin een rol kan spelen, maar de focus in dit hoofdstuk ligt voornamelijk opde organisatie zelf. Dit is doordat er op landelijk- en plaatselijkbeleidweinig tot niet sprake is van beleid in de geestelijke gezondheidszorg, en metname verslavingszorg, gericht op leefstijlbevordering omtrent voeding enbeweging. Er is vooral sprake van hiaten in het hulpaanbod en beleid van deorganisatie.3.1 Macro: Meereigen verantwoordelijkheid voor de cliëntIn hetNederlandse overheidsbeleid is steeds meer nadruk komen te liggen op dezelfredzaamheid van cliëntenvoor hun gezondheid (Verhoef, Dartel, & Vliet, 2016).

Eigenverantwoordelijkheid, autonomie, eigen keuze en eigen regie zijn kernwoordenbij deze ontwikkeling. Ook als het gaat om gezondheid, preventie en zorg (Kooiker & Hoeymans, 2014).Mensen zijn als eerste zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en dus ookleefstijl. Cliënten beslissen zelf of ze van bepaalde zorg gebruik maken en/ofze de aangeboden gedragsverandering aannemen en vasthouden. Juist de mensen meteen verhoogd risico besluiten vaak niet mee te doen. Het roept vragen op of de cliënt dieeigen verantwoordelijkheid wel aan kan en hoelang de mensen met een gezondeleefstijl solidair blijven met mensen met een ongezonde leefstijl als het om desteeds verdere stijging van de premie gaat. Daarbij ligt de focus van hethuidige kabinet meer op de jeugd en is het gedrag van volwassenen een kwestievan eigen verantwoordelijkheid (Ruwaard, 20144).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 Eenmeer verplichtend karakter van zorg betreft leefstijl zou het bereik en heteffect kunnen vergroten, maar dat staat haaks op de maatschappelijkeontwikkeling naar meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en patiënten.3.2 Macro: DeNieuwe GGZDe Nieuwe GGZ is sinds 2015 eenlandelijke collaboratieve ontwikkeling met cliënten, betrokkenen, partners enhulpverleners. Volgens het principe van de Nieuwe GGZ is het huidigeNederlandse GGZ aanbod niet in lijn met de behoeften en verwachtingen van mensen,is het systeem te groot, te bureaucratisch en kosten sterk gestegen (Boevink, Delespaul, Milo, Os, & Schalken, 2016). Daarmee is dehuidige GGZ op termijn niet duurzaam. Het grootste probleem is dat de cliëntgereduceerd wordt tot zijn of haar symptomen, geen regie en eigenverantwoordelijkheid toegekend krijgt. De Nieuwe GGZ is persoonsgericht, nietinstellingsgericht.

De concepten van De Nieuwe GGZ vragen niet slechts om eenverbetering van de huidige stand van zaken. Ze gaan uit van een kanteling vanorganisaties, een radicale transitie vanuit de nieuwe visie. Dat vraagt om derde orde veranderingen, waarbij de bestaandepartijen mee veranderen en uiteindelijk nieuwe vormen van samenwerking(cultuur, structuur, technologie en mensen) ontwerpen (Boevink et al.

, 2016).De uitgangspunten van De Nieuwe GGZ sluiten aan bij waarom en hoe GGZ Momentumin 2010 is opgericht. GGZ Momentum had en heeft de ambitie dat geestelijkegezondheidszorg in Nederland cliëntgerichter, effectiever en efficiënter kan.Iemand die een hulpvraag heeft, verdiend het om met een mensgerichte benaderingontvangen te worden en zorg te krijgen die niet onnodig lang en duur is.Iedereen in Nederland heeft het recht om die zorg tezoeken die zij zelf willen (vrije-artsen keuze) en er mag geen hinderpaal ontstaan (GGZ Momentum, 2014).In 2010 is StichtingAddictioncare (nu bekend onder de naam GGZ Momentum) gestart alsgespecialiseerde GGZ-instelling met een specifieke deskundigheid inverslavingszorg. Addictioncare is opgericht door professionals in samenwerkingmet ervaringsdeskundigen die beide menen dat de zorg anders kan in Nederland.Zorg kan persoonlijker, effectiever en efficiënter onder andere doorkleinschaligheid te bewaken en regionaal zorg aan te bieden.

Naast StichtingAddictioncare is Stichting Momentum GGZ in juni 2011 gestart met het aanbiedenvan een breder aanbod aan zorg. Niet alleen met verslavingszorg, maar ook metde behandeling van eetstoornissen en veel voorkomende klachten bij verslavingen eetstoornissen zoals persoonlijkheidsproblemen, angststoornissen enstemmingswisselingen. Binnen GGZ Momentumis er sprake van verschillenden expertisen op verschillende locaties. BinnenMomentum Veldhoven zijn de behandelingen niet specifiek op leefstijl watbetreft voeding en beweging gericht, maar ligt de nadruk op verslaving. Voorbehandelingen gericht op bijv.

eetstoornissen worden cliënten naar de locatiesNijmegen of Den Bosch verwezen.3.3 Meso:MissieDe missie van Momentum is mensen die door psychische problemen gehinderd wordenin hun functioneren, opnieuw in staat te stellen om op een redelijke wijze enbetekenisvol te kunnen voldoen aan hun dagelijkse verantwoordelijkheden. Daaromontwikkelt Momentum een zorgaanbod, opleidingen, onderwijs en wetenschappelijkonderzoek.

Vanuit het maatschappelijk perspectief doen zij dit tegen de laagstmogelijke kosten en leggen zij op een transparante wijze verantwoording af.Vanuit organisatieperspectief streeft Momentum naar de best mogelijke menselijkemaat. Dit houdt in dat zij de zorg toegankelijk, lokaal en kleinschaligorganiseren. Momentum kijkt naar mensen vanuit de opvattingdat zij ernaar streven om een individu te kunnen zijn, om te kunnen bestaan alsindividu. Subjectiviteit, het persoonlijke, de persoonlijke ervaringen van decliënten staan centraal in de behandelvisie (GGZ Momentum, z.d.).