I. o a doua ?ans?. Prin urmare, avem un

I.
Introducere

Etica,
în sensul unui set acceptat de reguli, este a condi?ie prealabil? pentru orice
tranzac?ie. O parte din reguli sunt – sau pot fi – acoperite de prevederile
legale. In orice caz, acestea nu pot fi niciodat? pe deplin cuprinz?toare sau
actualizate. Plus: legile ?i regulamentele sunt de obicei reflec?ia ?i
rezultatul unei ac?iuni clare ?i sanc?ionabile, set de moravuri care este
în?eles ca fiind de obicei dat de societatea care le instituie ?i le urmeaz?.
(Schnebel, Bienert 2016)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

?Societatea
noastr? a fost ?i înc? se afl? într-o tranzi?ie. Pentru societatea de ast?zi, s-a
reu?it dezvoltarea
societ??ii într-o societate informa?ional?, în schimbarea de la socialismul de
stat la pia?? economie etc. Dar, brusc, se pare c? ne mi?c?m prea repede.
Modific?rile rapide au au provocat noi probleme – defec?iuni economice, deciziile
nes?n?toase ?i neetice au dus la consecin?e nepl?cute, cum ar fi e?ecul
afacerilor, rela?iile deteriorate ?i conflictele din societate precum ?i în
cadrul organiza?iilor.

Tot
mai mul?i oameni vorbesc despre eticitatea deciziilor luate de al?ii.

Aceste
judec??i includ adesea fraze ca el / ea nu ar fi trebuit sa faca asa, pentru ca
a fost / este nu este corect sau este neetic. Aceast? critic?  dar este înc? un semn a unei schimb?ri a
atitudinilor. A fi sau a nu fi etic la locul de munc??? (Virovere .Kooskora,
Valler 2002 )

Exist? o presupunere pe scar? larg? c? indiferent de cât de
neetice sunt deciziile noastre , vom avea întotdeauna dreptul la un viitor
etic. Aceast? ipotez? ea îns??i se bazeaz? pe etica, care spune c? toat? lumea
ar trebui s? primeasc? o a doua ?ans?. Prin urmare, avem un argument destul de
puternic pentru a fi lipsit de etic? ?i ironic, aceasta este etica. Motivul
pentru care etica a ob?inut atât de mult aten?ie în aceste zile se datoreaz?
vitezei cu care societatea noastr? se dezvolt?.. Vedem deja aceast? tendin?? ast?zi
în situa?iile problematice, decizii dificile ?i conflictele din cadrul
organiza?iilor . (Virovere .Kooskora, Valler 2002 )

 

?Din
fericire, multe dintre organiza?iile de ast?zi, cele mai de success, au
comb?tut for?ele care îi determin? pe angaja?i s? cread? c? trebuie s? mint?,
s? în?ele ?i s? fure pentru a supravie?ui. Aceste companii s-au confruntat cu
dilema de presiune ?i au stabilit câteva bune practici de gândire în
perspectiv? pentru a face mai mult ?i mai bine.

Formula
derivat? din aceste bune practici este destul de simpl?. Dar totu?i trebuie avertizat.
Cele mai bune practici sunt mai u?or de descris decât de implementat. Aceste
practici necesit? o dorin?? din partea tuturor celor implica?i de a construi un
mediu de lucru bazat pe respect ?i preocupare pentru a face lucrurile potrivite
în mod corect. ?(Navran, 1997 )

 

 

II. Descriere companie

 

Compania
X este o asocia?ie cu profil educational înfiin?at? la 1 ianuarie 2016.

Aceasta
?i-a început activitatea în anul 2016 la ini?iativa a dou? persoane, ?i a
activitat prin intermediul unei echipe formate din 2 ini?iatori ai proiectului
?i un voluntar.

Descrierea
companiei realizat? de c?tre cea ce a înfiin?at asocia?ia este urm?toarea:

 

?
X vine în sprijinul familiilor cu copii mici, oferind servicii complementare
care s? ajute la o dezvoltare armonioas? a copilului si familiei.

 

VIZIUNE.
Educatia incepe inca din momentul nasterii si continua pe tot parcursul vietii;
atentia pentru educatie, sanatate/nutritie, siguranta si resursele proprii.

Produse:


metode moderne de educa?ie pentru dezvoltarea cognitiv? ?i aptitudinal? a
copilului


dezvoltarea abilit??ilor motrice la copii, recuperare post-natal? (mother gym,
baby gym, pregnancy gym)


dezvoltarea prin joac? a aptitudinilor sociale ?i emo?ionale a copilului,
organiz?ri de petreceri


activit??i de informare ?i consiliere ?

 

La
momentul actual compania are un num?r total de:

·        
8angaja?i permanent ( psihologi ?i trainer
educa?ionali,  îngrijitori),

·        
 6
colaboratori( logoped, kinetoterapeut, specialist nutri?ie, instructor optional,
professor limba germane ?i medic de familie)

Dintre
cei 8 angaja?i permanent  2 persoane
ocup? posturile urm?toare:

·        
Manager educational

·        
Asistant Manager

 

III. Implementarea
standardelor etice la locul de munca.

Conform
lui Frank Navran (1997)pentru a implementa ni?te standard etice în cadrul
oric?rei companii este necesar? respectarera unui total de 12 pa?i, etape.

 

v  Pasul 1

 

Declara?ia de viziune.

O
declara?ie de viziune clarific? statutul viitor pe termen lung ?i cel mai dezirabil
pentru organiza?ie. Viziunea astfel, devine 
atât pentru angaja?i cât ?i pentru manageri un adev?rat test de
screening pentru decizii. “Aceast? decizie sau ac?iune va duce organiza?ia
mai aproape de viziunea ei?” Aceasta este întrebarea e trebuie s?
coordoneze orice decizie luat? în cadrul companiei, inclusive în procesul de
recrutare.

Astfel
în cazul companiei X  într-un cadru decizional
trebuie luat? mereu în considerare de c?tre angaja?i viziunea men?ionat? ?i în
descrierea companiei:  ?VIZIUNE. Educatia
incepe inca din momentul nasterii si continua pe tot parcursul vietii; atentia
pentru educatie, sanatate/nutritie, siguranta si resursele proprii.?

 

v  Pasul 2

 

O declara?ie de valori  ( uns et de valori specific companiei ) care
s? defineasc?  principiile generale ale
comportamentului necesar. Este standardul pe baza c?ruia deciziile ?i ac?iunile
sunt evaluate pentru a determina dac? îndeplinesc cerin?ele companiei ?i ale
angaja?ilor.

Exemplu
în cadrul companiei X:  Organiza?ia  adopt? valori simple : de corectitudine,
onestitate ?i integritate.  Asta
presupune c? inclusive ar stabili numai acele obiective pe care angaja?ii le
pot atinge prin mijloace oneste ?i are ar permite angaja?ilor s? comunice
sincer ?i s? aib? un comportament integru fa?? de clien?i ( p?rin?ii copiilor)

 

Set de principii:

 Onestitate

Integritate

Corectitudine

Accesabilitate
la servicii

Nediscriminare

Loialitate

Încredere

 

v  Pasul 3

Codul de etic?
organiza?ional. Un cod de etic? ofer? defini?ii
specifice organiza?iei pentru ceea ce este de a?teptat ?i necesar. Codul etic?
ar trebui s? clarifice a?tept?rile organiza?iei. De asemenea, codul define?te
consecin?ele pentru nerespectarea standardului.

Exemplu:
În detalierea valorilor onestit??ii sau integrit??ii, codul de etic? ar preciza
c? raportarea activit??ii didactice ( c?tre management ?i clien?i ) este exact?
?i veridic? ?i c? nerespectarea acestui standard poate fi cauza concedierii.

Pentru
o responsabilizare a angaja?ilor s-au implementat rapoarte de feedback zilnic
pentru activitatea didactic? ?i psihologic? menite a fi verificate de
management ?i apoi oferite clien?ilor.

 

 

v  Pasul 4

 

Ofi?er de etic?.
Un ofi?er ( responsabil)  de etic? se
asigur? c? sistemele etice sunt în vigoare ?i func?ioneaz?. Aceast? persoan?
monitorizeaz? organiza?ia pentru a determina dac? face un efort de bun?
credin?? pentru a respecta valorile sale declarate, c?  codul de conduit? sus?ine aceste valori ?i c?
înc?lc?rile acestor valori sunt împiedicate sau detectate ?i abordate. Ofi?erul
de etic? supravegheaz? de obicei strategia de comunicare etic? ?i mecanismele
pentru ca angaja?ii s? ob?in? îndrum?ri ?i s? raporteze c? au fost f?cute
gre?eli.

Exemplu:
În cazul de presiune în execu?ie, ofi?erul etic? ar trebui s? încurajeze ?i s?
primeasc? comunicarea de la angaja?i cu privire la standardele de performan??
?i s? determine dac? aceste standarde constituie sau nu un impuls pentru a
înc?lca valorile organiza?iei ?i codul de etic?.

 

 

v  Pasul 5

 

Comitetul de etic?.
Comitetul de etic? supravegheaz? ini?iativa etic? a organiza?iei ?i
supravegheaz? ofi?erul de etic?. Este ultimul interpret al codului etic ?i
autoritatea final? privind necesitatea unor politici de etic? noi sau
revizuite. La începutul ini?iativei etice, ea poate ac?iona ?i ca o for?? de
lucru etic?, creând infrastructura pe care o va supraveghea în cele din urm?.

Exemplu:
Comitetul de etic? prime?te informa?ii cu privire la orice tipare sau tendin?e
în comentariile angaja?ilor cu privire la stabilirea obiectivelor, m?sur?tori
?i recompense, precum ?i la cazurile de abatere raportat?. Ea r?spunde de
ini?ierea r?spunsului organiza?iei la acele modele ?i tendin?e, care includ
probabil o revizuire a orient?rilor de stabilire a obiectivelor ?i un test al
rezonabilit??ii obiectivelor curente. De asemenea, comisia ini?iaz? m?suri
pentru a inversa presiunea de a înc?lca codul de etic? pentru a îndeplini
standardele înalte de performan?? în mod artificial.

In
cazul companiei X acesta ar putea fi format din ei doi angaja?i manager ?i assistant
manager dar ?i unul dintre psihologi.

 

v  Pasul 6

 

Strategia de comunicare
în domeniul eticii. Dac? angaja?ii trebuie s? ?tie ce se
a?teapt? de la ei ?i ce resurse le sunt disponibile, ofi?erul etic trebuie s?
creeze o strategie comun? de comunicare etic?. Aceast? strategie asigur?
angaja?ilor informa?iile de care au nevoie într-un timp util ?i utilizabil ?i
c? organiza?ia încurajeaz? comunicarea angaja?ilor cu privire la valorile, standardele
?i conduita organiza?iei ?i a membrilor s?i.

Exemplu:
Angaja?ii au nevoie de informa?ii despre ceea ce se a?teapt? ?i despre cum s?
î?i ridice în siguran?? interesul dac? obiectivele, a?a cum sunt stabilite, nu
pot fi atinse prin nici un mijloc pe care organiza?ia îl va aproba.