Forord lar seg kokettere av hennes polske flislegger Krzysztof,

ForordSelvmord tar flere liv enn det kreft, overdosereller trafikkulykker gjør i Norge. Ifølge dødsårsaksregisteret var det rundt614 mennesker som begikk selvmord i Norge i 2016. Selvmord er veldigsammensatt, og det er ofte flere faktorer som står bak det. Ofte er det slik atnår smerten overstiger, og man utvikler depressive tanker, så ser man påselvmord som den endelige forløser.

Gjennom historien har skjønnlitteraturalltid preget samfunn, ved å diskutere ulike samfunnsproblemer og tema. En delforfattere i vår tid har skrevet diverse bøker, både selvbiografiske og skjønnlitterære,nettopp for å belyse selvmord og de aktuelle problemstillingene knyttet tildette tabulagte temaet. Bøkene «Muleum» skrevet av Erlend Loe og «Glass»skrevet av Ellen Francke tematiserer nettopp viktige sider en person har i møtemed depresjon og selvmordstanker. Begge romanene omhandler temaetselvmord på to forskjellige, men begge forunderlige måter.  Med utgangspunkt i dette er minproblemstilling; Hvilke litterære og språklige virkemidler benytter Franckeog Loe for å belyse tematikken i bøkene?  HoveddelHvordandefinere «selvmord»Selvmord er en bevisst og villet handling somindividet har foretatt for å skade seg selv, der denne skaden har ført tildøden.4 Deter flere risikofaktorer for selvmord, både psykiske, sosiale og biologiske. Sjansenfor å begå selvmord øker ved tidligere utførte selvmordsforsøk. Statistikkviser at selvmord forekommer mer hos menn enn kvinner, men allikevel erselvmordsforsøk hyppigere blant kvinner enn menn.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

  HandlingsreferatMuleumMuleum er endagbokroman, altså en roman der hovedkarakteren forteller sine egne fiktivehendelser gjennom en rekke dagboks-notater med innslag av hovedpersonensrefleksjoner, tanker og opplevelser. I «Muleum» møter vi den unge jentaJulie, som har mistet familien sin i en flyulykke. Julie utvikler seg til å blitemmelig deprimert og mister fotfestet i livet. Mens Julie tilbraker det mesteav tida alene, lar seg kokettere av hennes polske flislegger Krzysztof, og skyverpsykiatrien «Psykogeir» og bestevenninnen Constance fra seg, fokuserer hun på åfinne en måte å ta selvmord på. Julie bestemmer seg for å reise verden rundt iet desperat bestrebelse om å ende livet.

Handlingen får et stadig grotesk preg:Julie blir gravid med idrettsutøveren Ahn Huyn-soo. Til slutt bestemmer hun segfor å begå selvmord ved å styrte med et fly, men overlever allikevel.Høydepunktet inntreffer på slutten, da hun til slutt ombestemmer seg og ønskerå leve videre. Analyse avMuleumI” Muleum”leser vi om Julie, ei 18 år gammel jente som utvikler depresjon og etterhvertselvmordstanker som følge av å ha mistet familien i en flyulykke. Julie følerat livet er meningsløst, hun sliter med å omgås med andre mennesker, ogutvikler selvmordstanker. På et tidspunkt blir Julie gravid, og samtidigbegynner hun å terapi dikte fortellingen om “Solfrid”.

Det er også da at hunendrer synspunktet sitt, og livslysten kommer tilbake.   SpråkligevirkemidlerBoka” Muleum”er skrevet i dagbokform av Julie selv. Et humoristisk språk med innslag avungdomsspråk preger dagbokas språk og innhold. Kontrasten mellom selvmord, somet dypt og alvorlig tema, og det humoristiske språket gjør at leseren fårinnblikk i Julies følelser og tanker angående selvmord.

Tanken på selvmordfungerer som en stor tørst for Julie. Hun skriver om sine egne selvmordstankerpå en sarkastisk måte: «Det er klart jeg er normal, det er snarere verdensom er gal, at noen velger å ikke leve burde ikke opprøre noen, hva er det somer så unormalt med det?» Man skullekanskje tro at Julie er lei livet, og gjør narr av seg selv og de andre rundthenne. Leser vi derimot mellom linjene i det overnevnte sitatet, skjønner vi athun gjennom de humoristiske og sarkastiske beskrivingene prøver å finne enutvei fra smerten. Julie har opplevd en hjerteskjærende hendelse som ingenandre i hennesJZ1  miljø har opplevd, og derfor er det vanskelig for andre å skjønnehenne. Det at de andre ikke forstår seg på Julie, gjør at hun velger å isolereseg fra omverden fordi hun ikke klarer å være optimist som de andre.

Boken eraltså tragikomisk, nettopp for å fremheve at fortvilelse, sosialtilbaketrekning og sjokk – som er blant mange faktorer som kan utløseselvmordstanker1. I den sammenheng,vil dagbokens språk derfor skape distanse fra et alvorstungt tema som selvmord. Gjennom heledagboken benytter Julie seg av selvironi som humor. Hun er ikke redd av åironisere seg selv, tvert imot virker det som om selvironien hjelper henne medå håndtere suicidale tanker: «Gravid! Moi? Satan. Som om jeg ikke hadde problemernok. Da må jeg kanskje ta livet av dobbelt så mange». Julie rettersin fokus mot døden, noe sitatet ovenfor illustrer. Hun er selvironisk ovenfor sinetanker om å ta selvmord ved at hun sier at hun kommer til å ta livet av dobbeltså mange.

Sitatet ovenfor gjenspeiler dermed at til og med selvmord ikke er enløsning for Julie da hun gjennom selvmordet vil både ta livet av seg selv ogfosteret, og således er det ironisk at hun skal rømme bort fra problemene sineved å la det gå på bekostning av fosteret.