eminist çal???rlar (Corey, 2008). Feminist terapide önemli bir konu

eminist terapide erkek dan??anlar?n bulunmas?n?n faydal? oldu?unu savunanlar bulunmaktad?r. Örne?in Ganley (1988), duygular?n? ifade etme, zay?fl?klar?n? fark edip onlar? kabul etme, güç hiyerar?isi olmadan insanlarla ili?ki kurabilme, kendini do?ru ifade edebilme ve mahremiyet gibi konularda feminist terapinin erkekler için çok yararl? olabilece?ini vurgulam??t?r. Feminist terapistler genellikle kad?nlarla çal??sa da özellikle  istismarc? ve fiziksel ?iddet gören erkeklerle de çal???rlar (Corey, 2008). Feminist terapide önemli bir konu da feminist terapist olmak için illa kad?n m? olmak gerekir, erkekler feminist terapist olamaz m? sorusudur. Corey (2008), toplum taraf?ndan atfedilen cinsiyet rollerinin ve etkilerinin fark?nda, cinsiyet ayr?mc?l???na kar??, e?itli?i savunan, cinsiyet rollerini toplum taraf?ndan kabul gören de?il de yeni- farkl? bak?? aç?lar?yla inceleyebilen erkek terapistlerin pro- feminist terapist olabileceklerini savunur.

Feminist terapinin önemli bir konusu da DSM’ye kar?? ç?kmalar?d?r (Corey, 2008). DSM’ye kar?? ç?kmalar?n?n sebebi psikolojik sorunlar?n çevresel faktörlerden kaynakland???n? (Meier ve Davis, 2014) ve patolojik olarak nitelendirilen belirtilerin asl?nda patoloji olmad??? sadece sorunlarla ba?a ç?kma yolu oldu?unu savunmalar?d?r (Worell ve Remer, 2003). Feminist terapide önemli bir di?er ilke olan ‘ki?i poliktir’ ilkesiyle feminist psikolojik dan??manlar de?i?imleri sadece ki?i odakl? de?il, toplum odakl? yapmay? hedeflerler çünkü bireylerin ya?ad?klar? sorunlar?n politik veya sosyal çevreden kaynakland???na inan?rlar (Corey, 2008). Bu ba?lamda özellikle kad?nlar?n ya?ad?klar? problemlere ili?kin fark?ndal?k ve bilinçlendirme çal??malar?nda feminist psikolojik dan??manlar?n önemi büyüktür (Meier ve Davis, 2014). Feminist terapinin ana amac? da toplumsal hayattaki e?itsizliklere dikkat çekerek fark?ndal?k yaratmak, adaletsizli?in önüne geçmek ve e?itsizli?e u?rayanlar? güçlendirmektir (Eyüpo?lu, 2008). Bu amaca paralel olarak Enns (2004) de feminist terapinin e?itlik, güçlendirme, öz de?erlendire yapabilme, farkl?l?klar? kabul etme ve özgürlük ile dayan??may? dengede tutma olmak üzere be? tane hedefinin oldu?unu söylemi?tir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Eyüpo?lu (2008), kad?nlar?n ya?ad??? cinsel taciz olay?na feminist kuram?n bak?? aç?s?yla bakt???nda bu travmatik deneyimi ya?ayan birçok ki?inin de kulland??? ‘kurban’ s?fat?na kar?? ç?kar. Çünkü kurban rolünde olmak ki?iyi güçsüzle?tirip durumu normalle?tirmesine sebep olaca??nda hem psikolojik dan??man?n hem de dan??an?n bu s?fat hakk?nda fark?ndal?k kazanmas? gerekir.