Dijital sürü insan gördüm ve baz?lar?yla tan??ma f?rsat?m bile

Dijital Göçebe olmak gibi bir hayaliniz mi var? O zaman do?ru yerdesiniz. ?imdi, Nas?l Dijital Göçebe Olunur? sorusunu deneyimlerimle 8 ad?mda sizlerle payla?aca??m :)Kendinin En Büyük Dü?nan? Olmay? B?rakMevcut durumunuza ba?l? olarak, bir dijital göçebe ya?am tarz?na geçerken muhtemelen kar??la?aca??n?z en büyük engel kendiniz olacakt?r! Bunu için dü?ünmeyi kesip durmal?s?n?z. Elbette beynimiz ve belki çevremizdekiler bu ya?am tarz?n? ertelemek için mazaretler uyduracakt?r; “yapamazs?n” ya da “do?ru zaman de?il” gibi. Hiçbir zaman için asla iyi bir zaman yok, o yüzden tek yap?lmas? gereken harekete geçmek. Çocuklar?n?z m? var? Harika! Dünyan?n dört bir yan?nda ya?anabilir bir sürü güzel yerler var. ?stanbul, Ankara veya ba?ka bir ?ehirde kafan?z? sokacak bir çat? için ayda 1.000 – 2.000 lira para ödüyorsan?z ayn? fiyata ba?ka bir yerde de ba??n?z? sokacak bir çat? bulabilirsiniz. Giderken evinizi kiralayabilir ya da satabilirsiniz. Çocuklar?yla seyahat eden bir sürü insan gördüm ve baz?lar?yla tan??ma f?rsat?m bile oldu. Evde çocuklar?n?zla ilgilenmek için yapt???n?z her ?eyi yurtd???nda ba?ka bir yerde deyapabilirsiniz, hatta belki daha iyisini.?yi haber ?u ki her “sorun ve  mazeret” için bir çözüm var. ?nsanlar hep “Senin yapt???n? yapabilmeyi isterdim”  veya “Senin ya?am tarz?n? k?skan?yorum” gibi ?eyler söylüyorlar. Ben de onlara, “Sen de yapabilirsin” diyorum.Her zaman için çal??mak m? yoksa yoksa istedi?iniz bir ?eyin gerçekle?mesi için konfor alan?n?zdan ç?k?p ç?kmamaya karar verdikten sonra zaten arkas? gelecektir. Sorunlar? dü?ünmeyi b?rak?n ve çözümlere ve sonsuz olas?l?klara odaklan?n. Bir kere yaparsan, o kadarda zor olmad???n? anlayacaks?n ;)Bir Eylem Plan? Olu?turun ve Bunu Takip EdinBu yaz?da özetleyece?im ve sizin olu?turaca??n?z plan bir eylem plan? olarak çal??acakt?r. Buradaki maddelerin her birine ayr? ayr? bir zaman verin ve bu zamanlara sad?k kal?n. Al?nmas? gereken aksiyonu ve tamamlanmas? gereken son tarihleri yaz?n. Mesela online olarak bir i? bulmak için kendime birkaç ay verdim ve sonuçta i?e yaramad?. Yedek bir plan olarak Prag için tek yönlü bir bilet rezervasyonu yapt?m ve kendime i? bulmak için bir ay daha süre verdim, aksi taktirde gerisin geri eve paketlenmek için kendimi haz?rlam??t?m. Bask? genellikle sonuç verir ve co-working yani ortak çal??ma alan?ndaki di?er dijital göçebelerle olan networküm sayesinde 2 hafta içinde i? buldum :)Online ?? Bul (Remote Work)Bunun için bir kaç farkl? seçenek var; hala yan?nda çal??t???n?z?n i? vereninizi remote (uzaktan) olarak çal??abilece?inize ikna etmeye çal???n. Bunu dü?ünmek bile gerçekten önemli. Bir i?veren, bask?n?n daha az olaca?? için size tam taahhütlü izin vermeden önce 6 ay veya 1 y?l kadar uzaktan çal??man?za izin vermesi daha olas?d?r. Uzaktan çal???rken ne kadar harika i?ler ç?kard???n?z? gördüklerinde, uzaktan çal??ma sürenizi uzatmay? istemek için elinizde kozunuz olacakt?r. ?? vereninizi ikna etme yollar?n? dü?ünün ;)?irketiniz gerçekten sizinle ayn? fikri payla?m?yor ve sizin uzaktan çal??ma fikrinize s?cak bakm?yorsa, o zaman i?inizi b?rakmadan remote olarak çal??abilece?iniz bir i?e bakman?z?n zaman? geldi demektir. Bir i?i b?rakmak için asla iyi bir zaman yoktur, bunu yapmak zorundas?n?z (i?inizi b?rak?rken çal??aca??n?z bir remote i?iniz varsa tabi 😀 ). Bu sizin uzaktan çal??maya ne kadar kararl? oldu?unuzu gösterecektir.Kariyerinizi Remote çal??ma dostu bir i?le de?i?tirin;Yukar?da listelenen iki seçenekte ba?ar?s?z olduysan?z üzülmeyin çünkü hala birkaç seçene?iniz daha var. Bunlardan birincisi remote olarak çal??abilecek bir i?e geçi?i dü?ünmek. Para kazanmak için ?u anda ne yapt???n?z? dü?ünün ve remote i?ler bulabilece?iniz sitelerde hangi i?lerin listelendi?ini, bu i?ler için ne gibi yeterliliklerini gerekli oldu?unu ara?t?r?p ve önceki i? deneyiminizle hangisinin en uygun olaca??n? belirleyin.Örne?in, bir perakende ma?azas?nda çal???yorsan?z, belki çevrimiçi bir mü?teri hizmetleri rolüne geçmeyi deneyebilir ve i?inizi de?i?tirebilirsiniz. E?er bir ö?retmen iseniz, belki çevrimiçi kurslara bakmay? dü?ünebilirsiniz. Ö?retim için, ö?retti?iniz bölgeye ba?l? olarak ni? konularla ilgili yazmaya ba?layabilirsiniz.?stedi?iniz i?lere ba?vurular yapmaya devam ederken özgeçmi?inizde deneyim göstermek için her türlü e?itimi veya sertifika program? alarak elinizi güçlendirebilirsiniz. Bir yazar olmak istiyorsan?z, yeteneklerinizi gösterecek bir blog ba?latman?z? öneririm mesela.Serbest Çal??ma veya Kendi ??ini Kurma;Nihai özgürlü?ü sa?layacak  seçenek kendiniz için çal??makt?r :DSerbest Çal??ma (Freelance): Girmek istedi?iniz i? alan?na kendi i?inizi kurarak ad?m atabilir ve zamanla yava? yava? mü?teri tabanl? olarak i?inizi çe?itlendirebilir ve geli?tirebilirsiniz.Kendi ??inizi Kurun: Bir di?er seçenekse, kendi i?inizi kurmakt?r. Örne?in ki?isel bir e?itmen iseniz; egzersiz videolar?n? ve sa?l?kl? yemek yemenin ekitaplar?n? internete koymaya ba?lay?n. Kayla Itsines bunun için güzel bir örnektir. O, genellikle çevrimiçi olabilece?i akl?m?za gelmecek bir alanda ba?ar?l? bir çevrimiçi marka in?a etti. “Konum tabanl?” yapt?klar?n?z? “çevrimiçi” olarak de?i?tirmeye ba?lay?n ve bunu yaparken yarat?c? olun.Uzaktan gelir elde etmenin birçok yolu vard?r. Baz?lar? daha uzun bir taahhüt ve sab?r gerektirir, baz?lar? çabucak uygulanabilir.Sab?rl? ve Israrc? OlunBu ?imdi mant?kl? olmayabilir, ancak çok kritiktir. Çünkü bazen vazgeçmek istedi?iniz zamanlar olacak ve bütün bu çal??malarda zaman alacak. ?nsanlara uzaktan çal??aca??n?z? söyleyin, böylece ne kadar çok insana söylerseniz, ?ans?n?za birisi bir f?rsat gördü?ünde size haber verebilir. Uzaktan çal??mak istedi?inize dair evrene mesaj gönderin 😀 K?sacas? her ne gerekiyorsa yap?n. ?mkans?z oldu?u ve vazgeçmek istedi?iniz baz? anlar olacak, ancak kesinlikle pes etmeyin! Bilet Rezervasyonunuzu yap?nYukar?dakileri gerçekle?tirebilece?iniz bir tarih belirleyin ve o tarihin sonunda tek yönlü biletinizi ay?rt?n. Bu hareket yapaca??n?z ?eylerin gerçekle?mesi için size bask? yapacakt?r. Olmazsa bile, benim durumumdaki gibi uçu?un zaman? gelirse, yine de uça?a biner ve gitti?iniz yerdeki dijital göçelerle tan???r network yapars?n?z, belki bir i? bulabibirsiniz ;)Dijital göçebelerle tan??mak için en iyi yer hangisidir? Co-working çal??ma alanlar? (aç?k çal??ma alanlar?) meetuplar ve online kurslard?r. Göçebeleri bulma konusunda en iyi yer küçük bir üyelik ücreti ödeyece?iniz Nomad List websitesi olabilir. Nomad List, uzaktan çal???rken ya?amak isteyebilece?iniz yerler hakk?nda daha iyi bir fikir edinmek için mükemmel bir kaynakt?r.Nerede Kalmal??Ekonomik Yerler Ya?am maliyeti çok daha hesapl? oldu?u için, paran?z?n kar??l???n? veren en iyi yer ?üphesiz Güney Do?u Asya’d?r. Ancak; Prag, Çek Cumhuriyeti veya Buenos Aires, Arjantin de iyi bir ba?lang?ç noktas? olabilir ;)Nelere Dikkat Etmeli Tek tabanca bir dijital göçebe oldu?unuzu dü?ündü?ümüzde, restoran ve kafelere yak?n, canl? ve k?sa yürüyü?ler yapman?za olanak sa?layacak yerelere yak?n bir yerde konaklama bakmak mant?kl?d?r. Ayr?ca, networkünüzü geni?letece?iniz ve insanlarla tan??abilece?iniz co-working çal??ma alanlar?na yak?n olmas?na da dikkat etmek laz?m.Ne kadar süreli?ine bir konaklama ayarlamal?y?m? Gitmeden ve görmeden kesinlikle uzun vadede bir yer ay?rmay?n. O ?ehirde bulundu?um zamanlarda gidip ziyaret ederek ve internetten f?rsatlar?n? kovalayarak çok güzel konaklama seçenekleri buldum. Kendinize yerle?mek için bir hafta zaman verin, ancak bundan fazlas?na gitmeyin çünkü size tavsiyelerde bulunacak ve en iyi karar? vermenizi sa?layacak bir çok insanla tan??acaks?n?z ;)Ayr?ca, rezervasyon filan yapmadan önce a?a??dakileri sorular?n cevaplar?n? aray?n, bu sorulara ek olarak sizin için önem arz eden konular? da göz önünde bulundurun:- S?cak su var m?? Özellikle Güney Do?u Asya’da, bu bazen Bat? Kültüründe oldu?u gibi ima edilmemektedir. – Klima var m?? Klima olmadan ya?ayamayaca??m? ö?rendim. Tabii, seyahat ederken onsuz ya?ayabilirim, ancak sadece seyahat etmiyorum, ?imdi çal???yorumda. ?yi bir uyku, verimli bir i? günü için önemlidir! – Mutfak var m?? Mutfakta f?r?n var m?? Gerçekten her gün d??ar?da yemek yemeyi isteyip istemedi?iniz veya kendiniz yemek pi?irmeniz gerekip gerekmeyece?ini önceden dü?ünmek gerekir. – Ayr?ca konaklama için güzel bir yer buldunuz ama bununla birlikte yava? internet ba?lant?s?, elektrik kesintileri ve kar?nca, böcek vb. bol oldu?u bir yer olursa hayal k?r?kl???n?za u?rayabilirsiniz. Ne kadar güzel olsa da bu gibi olumsuzluklar? önceden göz önünde bulundurmak gerekir.Bir yer buldu?unuzda, en az 1 ay kalman?z? öneririm (bu da çok k?sa olabilir). Unutmay?n, tam gün çal???yor olacaks?n?z. Gerçekten bir yeri be?enirseniz uzatabilece?iniz ideal bir uzunluk olmas? için 3 ay önerebilirim.Nerede Çal???l?r ve En ?yi ?nternet Nas?l Bulunur?Bir dijital göçebe olarak kendinizi internet avc?s? olarak dü?ünmelisiniz. ?yi internet ba?lant?s? olan bir yer mi var, hemen orada biteceksin. Bu yerler genellikle kafeler, oteller ve ortak çal??ma alanlar?d?r. Unutmay?n, internet tüm dünyada e?it olarak da??t?lmam??t?r. Baz? ülkeler internetin ve teknolojinin h?z?nda geride olabilirler. Yurtd???nda en iyi interneti bulaca??n?z yerler, ?ehirlerdedir. Ne kadar çok hareket halindeyseniz internet ba?lant?n?z o kadar yava? olacakt?r.Akl?n?zda bulundurun, bir mekan?n internetin varl??? oradaki ba?lant?n?n h?zl? ve güvenli oldu?u anlam?na gelmiyor. Booking vb. sitelerden rezervasyon yapmadan önce yorumlar? okuman?z? ve internetin h?z?yla ilgili noktalara özellikle dikkat etmenizi öneririm. Ayr?ca konaklayaca??n?z yerlere internet h?zlar?n? test etmelerini ve size mail atmalar?n? rica edebilirsiniz.Not: Yaz?l?mc?lar normal bir internet kullan?c?s?ndan daha h?zl? ve iyi bir internet ba?lant?s?na gereksinim duyalar. Coworking mekanlar bunun için en iyi seçenektir fakat 6-12 ay gibi sürelerde en ekonomik seçenek kald???n?z eve internet ba?latmak olabilir.Yerel Sim Kartlar?: Telefonunuza yerel bir sim kart? almay? ve internete mobilden ba?lanman?z? da önerebilirim. Veri planlar? yurtd???nda çok uygun oldu?undan bu iyi bir seçenek olabilir. Bulundu?unuz ülke veya konumun, belli bir limitten sonra internetin h?z?n? dü?ürüp dü?ürmedi?inden emin olmakta fayda var.Hayallerinizin Tad?n? Ç?kart?n :)Tebrikler! Buraya kadar geldiyseniz, bu sizin bir problem çözücü oldu?unuz anlam?na gelir – bahaneleri dinlemeyip ve hayalinizi takip etmek için mümkün olan her ?eyi yapt?n?z. Kendinizi ödüllendirmenize gerek yok, çünkü hayat?n?z?n her günü yeni bir hayale gözlerinizi aç?yorsunuz 🙂 E?lenin ve hayat?n tad?n? ç?kart?n, i?te bu tam bir dijital göçebe ya?am tarz? ;)8 Ad?mda Nas?l Dijital Göçebe (Digital Nomad) Olunur? sorusunu deneyimlerimden yola ç?karak cevaplamaya çal??t?m ve umar?m yararl? bir yaz? olmu?tur. Sorular?n?z?, önerilerinizi ve yorumlar?n?z? benimle payla??rsan?z çok mutlu olurum. Bunun için a?a??daya yazabilir veya ?leti?im sayfas?ndan bana ula?abilirsiniz 🙂