Demirta?’a politikalar?n geldi?i noktay? gösteriyor. Bu payla??m yerlidir, yersizdir,

Demirta?’a selam gönderdi!CHP ?stanbul ?l Ba?kanl??? görevini devralan Canan Kaftanc?o?lu hak?ndakiele?tirilere yan?t verdi.Daha önce “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” slogan?n? ele?tiren ve HDPile sözde Ermeni soyk?r?m?n? savunan Canan Kaftanc?o?lu, ?stanbul ?l Ba?kan?seçilmesinin ard?ndan gelen tepkiler üzerine bas?n aç?klamas? yaparak görevidevrald?.

 CananKaftanc?o?lu kimdir? CHP’nin?stanbul ?l Kongresi’nde ?l Ba?kanl???’na seçilen Canan Kaftanc?o?lu, göreviCemal Canpolat’tan devrald?. Törendekonu?an Canpolat, “Seçildi?i günden beri d??arda linç giri?imiyle kar??kar??ya kalan il ba?kan?m?z ve ailesinin yan?nday?z” dedi. Kaftanc?o?luyapt??? aç?klamada Selahattin Demirta?’a selam gönderdi, Ermeni soyk?r?m?yürüyü?üne kat?ld???n? kabul etti, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”slogan?n? “militarist” buldu?unu söyledi. Kaftanc?o?lu,CHP ?stanbul ?l Ba?kanl???nda düzenledi?i aç?klamada ?unlar? söyledi: ‘DOMUZ ET?Y?YEN E??M DE??L’ ?u resmikar??n?za getirmekten utanç duyuyorum. Benim durdu?um ve yapt???m siyasimücadele kimlerin ne yedi?ine, ne içti?ine, ne inand???na de?il, insanlar?n hakve özgürlükler çerçevesiyle ilgilidir. Burada benim e?im taraf?ndan payla??lm??bir foto?raf var. Söylemeyi ay?p sayarak, bana bunlar? söylemeye itenlereutanarak… Bu foto?rafa biraz dikkat ederseniz. B?çak ve çatal?n kar?? taraftaoldu?u görülür.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bunu ay?p say?yorum. Bunun AKP genel ba?kan? taraf?ndan hedefgösterilmesi ayr?mc? politikalar?n geldi?i noktay? gösteriyor. Bu payla??myerlidir, yersizdir, tart???l?r. Askerlerimize yedirilen at etiyle daha çokilgilenilseydi biz böyle bir ülke olmazd?k. Ben e?imin sadece kul hakk?yemesine izin vermem. ‘DEM?RTA?’ASELAM GÖNDERD?’ Reklamdansonra devam ediyor   (Ta? atankad?n foto?raf? hakk?nda) Benim için en güzel yan? benim yar? ya??mda birinebenzetilmi? olmak.

Bu ki?i kimdir nedir bilmiyorum, bu ki?inin bu kadar te?hiredilerek haklar?n?n gasp edildi?inin alt?n? çizmek istiyorum. Halk?niradesi ile seçilmi? Selahattin Demirta?’a selam söylüyorum. KÜFÜRLÜPAYLA?IMDAN DOLAYI ÖZÜR D?LED? Gezi ileilgili olarak söyledi?im her ?eyin arkas?nday?m.

Bir tanesi hariç. Gezidireni?i sayesinde hepiniz gibi ben de bir sürü sosyal medya payla??m? yapt?m.Orada gözümden kaçm?? bir ?ey var. Hepimiz insan?z, hepimiz hata yapar?z.

Oradayapt???m hatay? özür dileyerek payla?mak istiyorum. Ben say?n Erdo?an’?nannesine küfür olan bir duvar yaz?s?n? da payla?m???m. Bizim için anne olmak veannelik kutsald?r. Ben hiç kimsenin annesine bir ?ey dedirtmeyece?im gibiErdo?an’?n annesine de bir ?ey dedirtmem. Say?n Erdo?an’dan özür dilerim. Amaanneleri de meydanlarda yuhalatmayal?m, ‘Anan? da al git’ demeyelim.

 FETÖ DARBEG?R???M? HAKKINDA SÖZLER?N? SAVUNDU Al?n size nurgibi ma?duriyet demi?im, yalan m? söylemi?im arkada?lar? Kendileri demediler mi”Bu darbe bizim için Allah’?n lütfu” diye. Hepimiz birlikte ya?am?yormuyuz OHAL’i. ‘MUSTAFAKEMAL’?N ASKERLER?Y?Z’ SLOGANI M?L?TAR?STM?? Ben MustafaKemal’in de?erlerini ya?am?? ve özümsemi? biri olarka hiçbir zaman ‘BenAtatürkçüyüm, ben solcuyum’ gibi kendimi tan?mlamad?m. Benim hekim olarak insanhaklar? savunucusu olarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesini militerbuldu?umu söyledim ancak Mustafa Kemal’in yolda?? oldu?umuzu söyledim.” Ermenisoyk?r?m? iddialar?yla ilgili payla??mlar?n? da savunan Kaftanc?o?lu, sözdesoyk?r?m anmas?na kat?ld???n? belirterek, “Ermeni soyk?r?m? vard?r” diyenin de”Soyk?r?m yoktur” diyenin de büyük ac?y? görmedi?ini, hep birlikte tek vücutolunmas? gerekti?ini savundu.

Kaftanc?o?lu, “Bu i?ler tarihçilerini?idir” dedi.