Demirta?’a politikalar?n geldi?i noktay? gösteriyor. Bu payla??m yerlidir, yersizdir,

Demirta?’a selam gönderdi!

CHP ?stanbul ?l Ba?kanl??? görevini devralan Canan Kaftanc?o?lu hak?ndaki
ele?tirilere yan?t verdi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Daha önce “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” slogan?n? ele?tiren ve HDP
ile sözde Ermeni soyk?r?m?n? savunan Canan Kaftanc?o?lu, ?stanbul ?l Ba?kan?
seçilmesinin ard?ndan gelen tepkiler üzerine bas?n aç?klamas? yaparak görevi
devrald?.

 

Canan
Kaftanc?o?lu kimdir?

 

CHP’nin
?stanbul ?l Kongresi’nde ?l Ba?kanl???’na seçilen Canan Kaftanc?o?lu, görevi
Cemal Canpolat’tan devrald?.

 

Törende
konu?an Canpolat, “Seçildi?i günden beri d??arda linç giri?imiyle kar??
kar??ya kalan il ba?kan?m?z ve ailesinin yan?nday?z” dedi.

 

Kaftanc?o?lu
yapt??? aç?klamada Selahattin Demirta?’a selam gönderdi, Ermeni soyk?r?m?
yürüyü?üne kat?ld???n? kabul etti, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”
slogan?n? “militarist” buldu?unu söyledi.

 

Kaftanc?o?lu,
CHP ?stanbul ?l Ba?kanl???nda düzenledi?i aç?klamada ?unlar? söyledi:

 

‘DOMUZ ET?
Y?YEN E??M DE??L’

 

?u resmi
kar??n?za getirmekten utanç duyuyorum. Benim durdu?um ve yapt???m siyasi
mücadele kimlerin ne yedi?ine, ne içti?ine, ne inand???na de?il, insanlar?n hak
ve özgürlükler çerçevesiyle ilgilidir. Burada benim e?im taraf?ndan payla??lm??
bir foto?raf var. Söylemeyi ay?p sayarak, bana bunlar? söylemeye itenlere
utanarak… Bu foto?rafa biraz dikkat ederseniz. B?çak ve çatal?n kar?? tarafta
oldu?u görülür. Bunu ay?p say?yorum. Bunun AKP genel ba?kan? taraf?ndan hedef
gösterilmesi ayr?mc? politikalar?n geldi?i noktay? gösteriyor. Bu payla??m
yerlidir, yersizdir, tart???l?r. Askerlerimize yedirilen at etiyle daha çok
ilgilenilseydi biz böyle bir ülke olmazd?k. Ben e?imin sadece kul hakk?
yemesine izin vermem.

 

‘DEM?RTA?’A
SELAM GÖNDERD?’

 

Reklamdan
sonra devam ediyor

 

 

(Ta? atan
kad?n foto?raf? hakk?nda) Benim için en güzel yan? benim yar? ya??mda birine
benzetilmi? olmak. Bu ki?i kimdir nedir bilmiyorum, bu ki?inin bu kadar te?hir
edilerek haklar?n?n gasp edildi?inin alt?n? çizmek istiyorum.

 

Halk?n
iradesi ile seçilmi? Selahattin Demirta?’a selam söylüyorum.

 

KÜFÜRLÜ
PAYLA?IMDAN DOLAYI ÖZÜR D?LED?

 

Gezi ile
ilgili olarak söyledi?im her ?eyin arkas?nday?m. Bir tanesi hariç. Gezi
direni?i sayesinde hepiniz gibi ben de bir sürü sosyal medya payla??m? yapt?m.
Orada gözümden kaçm?? bir ?ey var. Hepimiz insan?z, hepimiz hata yapar?z. Orada
yapt???m hatay? özür dileyerek payla?mak istiyorum. Ben say?n Erdo?an’?n
annesine küfür olan bir duvar yaz?s?n? da payla?m???m. Bizim için anne olmak ve
annelik kutsald?r. Ben hiç kimsenin annesine bir ?ey dedirtmeyece?im gibi
Erdo?an’?n annesine de bir ?ey dedirtmem. Say?n Erdo?an’dan özür dilerim. Ama
anneleri de meydanlarda yuhalatmayal?m, ‘Anan? da al git’ demeyelim.

 

FETÖ DARBE
G?R???M? HAKKINDA SÖZLER?N? SAVUNDU

 

Al?n size nur
gibi ma?duriyet demi?im, yalan m? söylemi?im arkada?lar? Kendileri demediler mi
“Bu darbe bizim için Allah’?n lütfu” diye. Hepimiz birlikte ya?am?yor
muyuz OHAL’i.

 

‘MUSTAFA
KEMAL’?N ASKERLER?Y?Z’ SLOGANI M?L?TAR?STM??

 

Ben Mustafa
Kemal’in de?erlerini ya?am?? ve özümsemi? biri olarka hiçbir zaman ‘Ben
Atatürkçüyüm, ben solcuyum’ gibi kendimi tan?mlamad?m. Benim hekim olarak insan
haklar? savunucusu olarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesini militer
buldu?umu söyledim ancak Mustafa Kemal’in yolda?? oldu?umuzu söyledim.”

 

Ermeni
soyk?r?m? iddialar?yla ilgili payla??mlar?n? da savunan Kaftanc?o?lu, sözde
soyk?r?m anmas?na kat?ld???n? belirterek, “Ermeni soyk?r?m? vard?r” diyenin de
“Soyk?r?m yoktur” diyenin de büyük ac?y? görmedi?ini, hep birlikte tek vücut
olunmas? gerekti?ini savundu. Kaftanc?o?lu, “Bu i?ler tarihçilerin
i?idir” dedi.