Akne Akne Sebepleri Genetik yatk?nl?k , hormonal dengesizlik ,

Akne

Akne , foliküler kanalda t?kanmaya ba?l? olarak
geli?en cilt hastal???d?r. Akne  en s?k
ergenlik ça??nda görülmekle beraber her ya?ta ortaya ç?kabilir. Akne en s?k
al?n ve yanaklarda olmak üzere yüz bölgesinde görülür. Aknenin ikinci s?kl?kta
görüldü?ü bölgeler gö?üs ve s?rtt?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Akne Sebepleri

Genetik yatk?nl?k ,  hormonal dengesizlik , a??r? ya?l? deri yap?s?
kullan?lan baz? ilaçlar, stres, polikistik over sendromu ve yo?un kullan?lan
makyaj ürünleri akne olu?umuna neden olan etkenlerdir.

Akne tedavisi

Yiyecekler ve akne aras?ndaki ili?ki
kan?tlanamam??t?r. Fakat akne olu?umunu art?ran g?dalardan ki?i uzak
durmal?d?r.  Ya? bazl? y?kama ürünlerinden kaç?n?lmal?d?r. Siyah noktalar
s?k?lmamal?d?r. Bilinçsizce yap?lan siyah nokta temizli?i sonucu bu lezyonlar
k?rm?z? kabar?k akneye dönü?ebilir cilt bak?m? mutlaka bir güzellik uzman?
taraf?ndan yap?lmal?d?r. A??r? makyaj ve yo?un kapat?c?lardan uzak
durulmal?d?r. Akne tedavisi ortalama 3-6 ay süren uzun bir süreçtir. Akne
iyile?tikten sonra bile cilt bak?m? düzenli olarak yap?lmal?d?r.

Akne Tedavi Süreci

Akne tedavisinde krem , antibiyotik , hormonal tedavi
, izotretinoin önerilmektedir.

Akne tedavisinde klinik ko?ullarda yap?lan ve iyile?me
sürecini h?zland?ran tedavi yöntemleri de mevcuttur .

Bunlar lezyon içi steroid komedon extraksiyonu,  kimyasal peeling ve lazer yöntemleridir.

Akne izleri tedavisi

Hafif seyreden sivilceler kendili?inden iyile?ir ve iz
b?rakmazlar. Cilt alt?nda nodül ve kist olu?umu ile kendini gösteren a??r
seyreden sivilceler ise d??ardan kendilerini göstermezler ve iyile?irken iz
b?rak?rlar.

Yüzeysel sivilce
izleri

Aknenin derinin üst tabakas?n? etkilemesi ile ortaya
ç?kar genellikle k?rm?z? renkli deri seviyesinde veya çok az derinli?i olan
izlerdir.

Tedavisi; Kimyasal peeling, dermapen – prp,dermapen
yada mezoterapi -fraksiyonel CO2 lazer kombinasyonlar?d?r.

Derin sivilce izleri:

?cepick skar

Keskin s?n?rlar? olan, çiviyle delinmi? gibi görüntü
olu?turan 2mm derinli?i olan sivilce izleridir

Kimyasal peeling, mikro i?neleme, prp, spot TCA,CO2
fraksiyonel lazer, fraksiyonel i?neli radyofrekans(SCARLET S) uygulamalar?ndan
uygun olan? seçilir tedavi için.

Boxcar Skar

Yuvarlak veya oval ?ekilde 0,5mm derinli?inde ciltten
dikey çökme gösteren keskin kenarl? krater görünümlü izlerdir. Çok derin ve
sivri çöküntüler yapmazlar.

Derin kimyasal peeling,mikro i?neleme ile prp,CO2
fraksiyonel lazer,fraksiyonel i?neli radyo,sabsizyon tedavi seçenekleri
aras?ndad?r.

Rolling Skar

Cilt üzerinde dalgal? bir görünüme sebep olurlar.4-5mm
derinli?inde kendini gösterir.

Derinin üst tabakas?n?n alt tabakalardaki fibröz
bantlar taraf?ndan çekilmesiyle olu?mu?tur. Subsizyon ve dolgu uygulamas? s?k
kullan?lan, etkili yöntemlerdir.