Akne Akne Sebepleri Genetik yatk?nl?k , hormonal dengesizlik ,

AkneAkne , foliküler kanalda t?kanmaya ba?l? olarakgeli?en cilt hastal???d?r. Akne  en s?kergenlik ça??nda görülmekle beraber her ya?ta ortaya ç?kabilir. Akne en s?kal?n ve yanaklarda olmak üzere yüz bölgesinde görülür. Aknenin ikinci s?kl?ktagörüldü?ü bölgeler gö?üs ve s?rtt?r.Akne SebepleriGenetik yatk?nl?k ,  hormonal dengesizlik , a??r? ya?l? deri yap?s?kullan?lan baz? ilaçlar, stres, polikistik over sendromu ve yo?un kullan?lanmakyaj ürünleri akne olu?umuna neden olan etkenlerdir.Akne tedavisiYiyecekler ve akne aras?ndaki ili?kikan?tlanamam??t?r.

Fakat akne olu?umunu art?ran g?dalardan ki?i uzakdurmal?d?r.  Ya? bazl? y?kama ürünlerinden kaç?n?lmal?d?r. Siyah noktalars?k?lmamal?d?r. Bilinçsizce yap?lan siyah nokta temizli?i sonucu bu lezyonlark?rm?z? kabar?k akneye dönü?ebilir cilt bak?m? mutlaka bir güzellik uzman?taraf?ndan yap?lmal?d?r. A??r? makyaj ve yo?un kapat?c?lardan uzakdurulmal?d?r. Akne tedavisi ortalama 3-6 ay süren uzun bir süreçtir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Akneiyile?tikten sonra bile cilt bak?m? düzenli olarak yap?lmal?d?r.Akne Tedavi SüreciAkne tedavisinde krem , antibiyotik , hormonal tedavi, izotretinoin önerilmektedir.Akne tedavisinde klinik ko?ullarda yap?lan ve iyile?mesürecini h?zland?ran tedavi yöntemleri de mevcuttur .Bunlar lezyon içi steroid komedon extraksiyonu,  kimyasal peeling ve lazer yöntemleridir.

Akne izleri tedavisiHafif seyreden sivilceler kendili?inden iyile?ir ve izb?rakmazlar. Cilt alt?nda nodül ve kist olu?umu ile kendini gösteren a??rseyreden sivilceler ise d??ardan kendilerini göstermezler ve iyile?irken izb?rak?rlar.Yüzeysel sivilceizleriAknenin derinin üst tabakas?n? etkilemesi ile ortayaç?kar genellikle k?rm?z? renkli deri seviyesinde veya çok az derinli?i olanizlerdir.

Tedavisi; Kimyasal peeling, dermapen – prp,dermapenyada mezoterapi -fraksiyonel CO2 lazer kombinasyonlar?d?r.Derin sivilce izleri:?cepick skarKeskin s?n?rlar? olan, çiviyle delinmi? gibi görüntüolu?turan 2mm derinli?i olan sivilce izleridirKimyasal peeling, mikro i?neleme, prp, spot TCA,CO2fraksiyonel lazer, fraksiyonel i?neli radyofrekans(SCARLET S) uygulamalar?ndanuygun olan? seçilir tedavi için.Boxcar SkarYuvarlak veya oval ?ekilde 0,5mm derinli?inde cilttendikey çökme gösteren keskin kenarl? krater görünümlü izlerdir. Çok derin vesivri çöküntüler yapmazlar.

Derin kimyasal peeling,mikro i?neleme ile prp,CO2fraksiyonel lazer,fraksiyonel i?neli radyo,sabsizyon tedavi seçenekleriaras?ndad?r.Rolling SkarCilt üzerinde dalgal? bir görünüme sebep olurlar.4-5mmderinli?inde kendini gösterir.Derinin üst tabakas?n?n alt tabakalardaki fibrözbantlar taraf?ndan çekilmesiyle olu?mu?tur. Subsizyon ve dolgu uygulamas? s?kkullan?lan, etkili yöntemlerdir.