ABD’nin sonraki ad?m ?ran ve Türkiye… Kele?, ABD ve

ABD’ninterör ordusu deste?ine tepki ç?? gibi büyüyor. Uzmanlara göre ABD’nin s?n?rayerle?tirece?i otuz bin asker Türkiye için aç?k bir tehdit durumunda.TürkiyeSuriye s?n?r?na terör ordusu kuraca??n? aç?klayan ABD’nin sinsi plan? her geçengün gün yüzüne ç?kmaya devam ediyor. Güvenlik uzmanu ?brahim Kele? yapt???de?erlendirmede ABD’nin ald??? bu karar?n Türkiye’yi tehdit etti?inin alt?n?çizdi. Ve Ankara’n?n 1974’teki takti?ini gündeme getirdi.B?R? DUR DEMEL?Kele?’in de?erlendirmelerinde en çarp?c? aç?klamalara yer verdi. 30bin askerin s?n?ra yerle?tirilmesi demek bir güvenlik önlemi de?il ordukuruldu?unun habercisidir dedi.

Kele? birileri bu skandala dur demezse 35y?ld?r son nefesimize kadar mücadele etti?imiz PKK terör örgütü yan? ba??m?zdaolacak de?erlendirmesinde bulundu. Öte yandan a??r silahlarla donat?lm?? bu ordunun PKK/PYD, fiilenSuriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi toplamas?yladevletle?tiriliyor. ‘Ne olmu?, Kürtler Suriye’de ordu kursun, diyemezsiniz.Büyük Kürdistan projesinin Irak ve Suriye aya?? ba?ar?l? oldu?u zaman s?ra kimegelecek? Bir sonraki ad?m ?ran ve Türkiye… Kele?, ABD ve koalisyonülkelerine DEA?’la mücadele için aç?lan Diyarbak?r ve ?ncirlik üslerindekioperasyon izinlerinin bir an önce sona ermesi gerekti?ini söyledi.PKK KOR?DORUTürkiye’nin 90’l? y?llarda Irak’ta Saddam Hüseyin’eyönelik operasyon ad? alt?nda topraklar?nda konu?lanan ‘Çekiç Güç’ün KuzeyIrak’ta defakto bir PKK devletine zemin haz?rlamas? gibi DEA?’la mücadele ad?alt?nda Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e aç?lan bir PKK koridoru olu?turulmas?naF?rat Kalkan? ile izin vermedi?ini ve: “Bu üsler, DEA?’la mücadele içinaç?lm??sa ?imdi bu mücadele bitti?ine göre misyonunu da tamamlam??t?r. DEA?’lamücadele ad? alt?nda ABD ve koalisyon ülkelerine aç?lan üslerden DEA?operasyonu ad? alt?nda Suriye ve Irak’ta faaliyete izin verilmeyebilir.” KAPATIRSANIZ CANINIYAKARSINIZTürkiye’nin daha önce K?br?sBar?? Harekat? s?ras?nda 1974’te ?ncirlik Üssünü kapat?ld???n? hat?rlatan  Kele?, ekledi  “ABD, Türkiye’yi art?k direkt tehdit ediyor veTürkiye’nin elindeki seçeneklerden ilk olan? ?ncirlik Üssü’nün kapat?lmas?d?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

ABD, art?k saklama gere?i de duymadan aç?kça ‘PKK’y? Türkiye’nin s?n?r kom?usuyap?yorum’ diyor. ABD, Suriye’de çok say?da üs kursa da Ortado?u’daki analojistik üssü ?ncirlik’tir, kapat?rsan?z can?n? yakars?n?z. PKK/PYD’ye lojistikdeste?i de etkilersiniz.

ABD’nin, bu üslerde zaman zaman verdikleri listenind???nda malzeme ta??d??? belirlendi. PYD’ye silah sevkiyat?nda ?ncirlik Üssükullanabilir. Bir iki yakalars?n, hepsini önleyemezsin.”