1. Murat, Osmanl? Devleti Padi?ahlar?’ndan üçüncüsüdür ve
1362 y?l?nda tahta geçmi?tir. Anadolu’daki faaliyetlerden çok Balkan fetihlerine
önem veren I. Murad, Bizans kuvvetlerini Sazl?dere Sava??’nda (1363) yenerek
Edirne’yi ald?. Daha sonra Gümülcine ve Filibe al?nd? ve ?stanbul yönünde
Osmanl? kuvvetleri Çatalca’ya kadar geldiler. Edirne ve Filibe’nin ele geçmesi
ile Bizans’?n Balkanlarla ba?lant?s? kesilmi?tir.

 

Bu fetihler Balkan milletlerini endi?elendirmi?tir. Bu
?ehirleri geri almak ve Türkleri Rumeli’den atmak isteyen Macar, Bulgar, S?rp,
Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanl?lar’a kar?? bir haçl? ordusu olu?turarak
Edirne üzerine yürüdüler. Haçl?lar?n Meriç nehrini geçmelerinden sonra gece
yar?s? ani bir bask?nla Haçl?lar’? S?rp S?nd??? Sava??’nda yenildi (1364).
Böylece, Osmanl? Devleti’ne kar?? olu?turulan ilk Haçl? ittifak? ba?ar?s?z
oldu. Sava? sonras?nda Edirne ba?kent yap?lm??, Balkanlardaki Macar üstünlü?ü
sona ermi?tir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

S?rp S?nd??? Sava??’ndan sonra Osmanl? ilerleyi?i kar??s?nda
çaresiz kalan Bulgarlar, Osmanl? hakimiyetini tan?yarak vergi vermeyi kabul
etmi?lerdir (1369).

 

1371 Çirmen Sava??’nda da S?rplar, Osmanl? kuvvetlerine
yenildiler. Bu zafer, Osmanl?’n?n Makedonya fethini mümkün k?lm??t?r.
Osmanl?’n?n ilerleyi?i üzerine S?rplar da, Osmanl? egemenli?ini tan?d?lar,
vergi ve asker vermeyi kabul ettiler.

 

Osmanl? kuvvetlerinin, Manast?r Sofya ve Ni?’i almas?
üzerine; S?rp, Bo?nak, Arnavut ve Macar kuvvetleri Türkler’e kar?? birle?tiler.
I. Murad’?n Haçl? kuvvetlerinin birle?mesini engellemek için Bosna’ya
gönderdi?i kuvvetler, Plo?nik’te yenilmi?tir (1388).

 

Plo?nik yenilgisinden cesaret alan Balkan devletleri,
Osmanl? Devleti’ne kar?? bir Haçl? ittifak? daha olu?turdular. Anadolu
Beylikleri’nden yard?m alarak Balkanlar’a geçen I. Murad, Haçl?lar’? I. Kosova
Sava??’nda yendi (1389). Zaferden sonra sava? alan?n? gezerken I. Murad bir
S?rp askeri taraf?ndan öldürülmü?tür. Sava??n sonucunda; Tuna’ya kadar olan
Balkan topraklar? Osmanl?lar’?n eline geçmi?tir.

 

I. Kosova Sava?? ile Osmanl?lar?n Balkanlardan kolay
at?lamayaca?? anla??ld?.Bu sava?ta ilk kez top kullan?lm??t?r.