1.

Murat, Osmanl? Devleti Padi?ahlar?’ndan üçüncüsüdür ve1362 y?l?nda tahta geçmi?tir. Anadolu’daki faaliyetlerden çok Balkan fetihlerineönem veren I. Murad, Bizans kuvvetlerini Sazl?dere Sava??’nda (1363) yenerekEdirne’yi ald?. Daha sonra Gümülcine ve Filibe al?nd? ve ?stanbul yönündeOsmanl? kuvvetleri Çatalca’ya kadar geldiler. Edirne ve Filibe’nin ele geçmesiile Bizans’?n Balkanlarla ba?lant?s? kesilmi?tir. Bu fetihler Balkan milletlerini endi?elendirmi?tir. Bu?ehirleri geri almak ve Türkleri Rumeli’den atmak isteyen Macar, Bulgar, S?rp,Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanl?lar’a kar?? bir haçl? ordusu olu?turarakEdirne üzerine yürüdüler. Haçl?lar?n Meriç nehrini geçmelerinden sonra geceyar?s? ani bir bask?nla Haçl?lar’? S?rp S?nd??? Sava??’nda yenildi (1364).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Böylece, Osmanl? Devleti’ne kar?? olu?turulan ilk Haçl? ittifak? ba?ar?s?zoldu. Sava? sonras?nda Edirne ba?kent yap?lm??, Balkanlardaki Macar üstünlü?üsona ermi?tir. S?rp S?nd??? Sava??’ndan sonra Osmanl? ilerleyi?i kar??s?ndaçaresiz kalan Bulgarlar, Osmanl? hakimiyetini tan?yarak vergi vermeyi kabuletmi?lerdir (1369). 1371 Çirmen Sava??’nda da S?rplar, Osmanl? kuvvetlerineyenildiler. Bu zafer, Osmanl?’n?n Makedonya fethini mümkün k?lm??t?r.Osmanl?’n?n ilerleyi?i üzerine S?rplar da, Osmanl? egemenli?ini tan?d?lar,vergi ve asker vermeyi kabul ettiler.

 Osmanl? kuvvetlerinin, Manast?r Sofya ve Ni?’i almas?üzerine; S?rp, Bo?nak, Arnavut ve Macar kuvvetleri Türkler’e kar?? birle?tiler.I. Murad’?n Haçl? kuvvetlerinin birle?mesini engellemek için Bosna’yagönderdi?i kuvvetler, Plo?nik’te yenilmi?tir (1388). Plo?nik yenilgisinden cesaret alan Balkan devletleri,Osmanl? Devleti’ne kar?? bir Haçl? ittifak? daha olu?turdular. AnadoluBeylikleri’nden yard?m alarak Balkanlar’a geçen I. Murad, Haçl?lar’? I.

KosovaSava??’nda yendi (1389). Zaferden sonra sava? alan?n? gezerken I. Murad birS?rp askeri taraf?ndan öldürülmü?tür. Sava??n sonucunda; Tuna’ya kadar olanBalkan topraklar? Osmanl?lar’?n eline geçmi?tir.

 I. Kosova Sava?? ile Osmanl?lar?n Balkanlardan kolayat?lamayaca?? anla??ld?.Bu sava?ta ilk kez top kullan?lm??t?r.