Adana’da bindi?i dolmu?ta ac?mas?zca
dövülen i?itme engelli Agit Acun’un sald?rganlar?ndan Ahmet Günsel, Engelli
oldu?unu bilmi? olsayd?k darp etmezdik ifadesini kulland?.

??itme
engelli Agit Acun, 11 Ocak’ta bindi?i dolmu?ta dört ki?inin sald?r?s?na u?rad?.
Sald?rganlar Ahmet Günsel, Ça?r? Can Çay, ?smail Kaçmaz ile Ahmet Bedir emniyet
güçleri taraf?ndan yakaland?. Sald?rganlar ç?kar?ld?klar? mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Tutuklanan
sald?rgan Ahmet Günsel verdi?i ifadede, Acun’un engelli oldu?unu bilmediklerini
ve kendilerine el hareketi ile problemin ne oldu?unu ve sonra yumruk att???n? dile
getirdi. Çevresindekilerin  ise bunun
üzerine ona sald?rd???n?, di?er arkada?? O.T. ise kavgaya hiç kar??mad?.
Engelli oldu?unu bilseydik darp etmezdik ifadelerini kulland?.

Olaya
kar??mayan sald?rganlar?n arkada?? Sa?l?k Bilimleri Hem?irelik Fakültesi
ö?rencisi O.T. (23) verdi?i ifadede kavga etmemeleri için onlar? uyard???n?,
araçtan indirdi?ini söyledi. ?fadesinin devam?nda, olay günü alkollü olduklar?n?,
biraz yüksek sesle konu?tuklar?n? ve Kaçmaz’?n önüne oturan arkada??n arkaya
dönüp dönüp bakt???n? ifadelerinde kulland?.

?smail
Kaçmaz, Tamam anlad?k tarz?nda omuzuna dokundu?unda ise bu hareketi yanl??
anlam?? olacak ki Ahmet Günsel’e do?ru yumruk sallad?. Di?er arkada?lar da
bunun üzerine ayakland? ve vurmaya ba?lad?.

Agit Acun
ise ifadesinde kavagay? kendisinin ba?latt???n? kabul etti. Acun, i? ç?k???nda
dolmu?a bindi?ini, bir ki?inin arkas?ndan s?rt?na dokundu?unu ve kendisine el
hareketi ile kar??l?k verdi?ini ifade etti. Yan?na gelen ki?inin kendisine el
hareketi yapt???n? bunun üzerine de ona yumruk att???n?, ard?ndan üçünün
kendisine sald?rd???n? belirtti.