Adana’da bindi?i dolmu?ta ac?mas?zcadövülen i?itme engelli Agit Acun’un sald?rganlar?ndan Ahmet Günsel, Engellioldu?unu bilmi? olsayd?k darp etmezdik ifadesini kulland?.??itmeengelli Agit Acun, 11 Ocak’ta bindi?i dolmu?ta dört ki?inin sald?r?s?na u?rad?.Sald?rganlar Ahmet Günsel, Ça?r? Can Çay, ?smail Kaçmaz ile Ahmet Bedir emniyetgüçleri taraf?ndan yakaland?. Sald?rganlar ç?kar?ld?klar? mahkemecetutuklanarak cezaevine gönderildi.Tutuklanansald?rgan Ahmet Günsel verdi?i ifadede, Acun’un engelli oldu?unu bilmediklerinive kendilerine el hareketi ile problemin ne oldu?unu ve sonra yumruk att???n? dilegetirdi. Çevresindekilerin  ise bununüzerine ona sald?rd???n?, di?er arkada?? O.

T. ise kavgaya hiç kar??mad?.Engelli oldu?unu bilseydik darp etmezdik ifadelerini kulland?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Olayakar??mayan sald?rganlar?n arkada?? Sa?l?k Bilimleri Hem?irelik Fakültesiö?rencisi O.T. (23) verdi?i ifadede kavga etmemeleri için onlar? uyard???n?,araçtan indirdi?ini söyledi. ?fadesinin devam?nda, olay günü alkollü olduklar?n?,biraz yüksek sesle konu?tuklar?n? ve Kaçmaz’?n önüne oturan arkada??n arkayadönüp dönüp bakt???n? ifadelerinde kulland?.?smailKaçmaz, Tamam anlad?k tarz?nda omuzuna dokundu?unda ise bu hareketi yanl??anlam?? olacak ki Ahmet Günsel’e do?ru yumruk sallad?. Di?er arkada?lar dabunun üzerine ayakland? ve vurmaya ba?lad?. Agit Acunise ifadesinde kavagay? kendisinin ba?latt???n? kabul etti. Acun, i? ç?k???ndadolmu?a bindi?ini, bir ki?inin arkas?ndan s?rt?na dokundu?unu ve kendisine elhareketi ile kar??l?k verdi?ini ifade etti.

Yan?na gelen ki?inin kendisine elhareketi yapt???n? bunun üzerine de ona yumruk att???n?, ard?ndan üçününkendisine sald?rd???n? belirtti.