Türk Tabipleri Birli?i’nde Afrin çatla??

25.01.2018 Per?embe 15:22 (Güncellendi: 25.01.2018 Per?embe
15:59)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

DHA

Türk Tabipleri Birli?i’nde Afrin çatla??

     

0  0

Kayseri Tabip Odas? Yönetim Kurulu Ba?kan? Prof. Dr. Hüseyin
Per, Türk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi’nin (TTB) Suriye’nin Afrin
bölgesindeki operasyon ile ilgili yapt??? aç?klamay?, skandal olarak
niteleyerek sert dille k?nad?.

metin boyutu 

metni yazd?r

Yönetim Kurulu ad?na aç?klama yapan Hüseyin Per, TTB’nin her
zamanki gibi kendilerini ?a??rtmad???n? söyledi. Per, ” Diyarbak?r’da PKK
taraf?ndan ?ehit edilen Doktor Abdullah Biro?lu’nun ölümü ile ilgili PKK’y?
k?nayamayan TTB, devletimizin ve milletimizin milli ç?karlar? için Afrin’e
yap?lan Zeytin Dal? Harekat?na kar?? bildiri yay?nl?yor” ifadesini
kulland?. Per’in aç?klamas? ?öyle:

 

Hükümetten Afrin mektubu gönderen ayd?nlara çok sert yan?t

Hükümetten Afrin mektubu gönderen ayd?nlara çok sert yan?t

Abdullah A?ar Zeytin Dal? Harekat?’ndaki önemli detaya
dikkat çekti

Abdullah A?ar Zeytin Dal? Harekat?’ndaki önemli detaya
dikkat çekti

“PKK’n?n hiçbir eylemini terör olarak nitelendirmeyen,
sürekli çat??ma gibi yuvarlak cümleler kuran TTB Merkez Konseyi gerçek yüzünü
bu aç?klamayla bir kez daha gösterdi. TTB Merkez Konseyi bizi temsil
etmemektedir. Ülkemizin birlik ve baraberlik içinde olmas? gereken ?u günlerde,
bir çok ülkeden de destek aç?klamalar? gelirken Türkiye’de doktorlar?n çat?
örgütü olarak kabul edilen TTB’nin aç?klamas?n? kabul etmemiz mümkün de?ildir.
Bu bildiriyi asla kabul etmiyor ve yay?nlayanlar? k?n?yoruz. Zira, bu operasyon
milletimizin bekas? için son derece önemlidir.”

 

Türkiye’nin yan? ba??nda kurulmak istenen terör ordusuna ve
terör devletine gereken yan?t?n Afrin harekat? ile verildi?inini belirten Per,
?öyle dedi:

 

“Kayseri Tabip Odas? olarak, Türk Milleti’nin
menfaatine olan her olay?n en büyük destekçisi olduk ve olmaya devam edece?iz.
Zeytin Dal? Harekat? da devlet ve milletimizin bekas? için son derece
önemlidir. ?n?allah ordumuz muzaffer olacak ve teröristleri yok edecektir.
?ehitlerimize Allah’tan rahmet, yaral?lar?m?za acil ?ifalar diliyorum.”