1. silah ta??ma, cinayet ve bunun gibi farkl? suçlardan

1. INTRODUCTION

Bu projede
fizyoterapi almas? gereken hastalar için hem hasta bedenine hem de hasta
psikolojisine iyi gelecek bir ürün için çal???ld?. E?er el için geli?tirilen
bir fizyoterapi yöntemi için kullan?rsak, hasta her hareketi ile bir nota duyabilecek.
Bu sayede hasta elini hareket ettirebildi?ini somut bir ?ekilde alg?layabilecek
hem psikolojik hem de bedenen geli?me gösterecektir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

1.1 MÜZ?KLE YAPILMI? TERAP? ANAL?ZLER?:

Pediatrik onkoloji
hastalar? için, müzi?in tedavilerinde nas?l bir etkisi olabilece?ine dair
ara?t?rma yap?lm??t?r. Bu ara?t?rman?n, ilk 20 dakikas?nda çocuklar müzik
olmadan dinlendirilmi?tir. ?kinci geli?lerinde müzik dinletilmi? ve fizyolojik
tepkileri takip edilip ölçülmü? ve kendi durumlar?n? tam ifade edebilecek halde
olmad?klar? için velileri taraf?ndan çocuklar?n rahatl???, canl?l???, iyi olma,
endi?e ve stres durumlar?yla ilgili ara?t?rmac?lara bilgi vermi?lerdir. Bu
tedavi süresinde HRV’leri kontrol edebilmek için hastalar?n kalp at??lar?
izlenmi? ve HRV de?erleri müzikle tedavide, müziksiz dinlemeye göre çok daha
dü?ük bulunmu?tur. Bu veriler d???nda önemli bir farkl?l?k bulunamam??t?r.

Portekiz’de müzi?in
etkisine yönelik bir çal??ma yap?lm??t?r. Bu çal??mada yer alan denekler,
cezaevinde olan h?rs?zl?k, silah ta??ma, cinayet ve bunun gibi farkl? suçlardan
tutuklanm?? 15-18 ya? aras? gençlerden olu?maktad?r. Bu gençlere hiphop müzi?i
dinletilerek nas?l bir etkisi olabilece?i gözlemlenmi?tir. Çal??maya kat?lan
gençler, hiphop müzi?ini sevdiklerini söylemi? ancak hiphop müzi?iyle beraber
rock müzik ve tekno müzik sevdiklerini de belirtmi?lerdir. Çal??man?n ad?mlar?
?u ?ekilde gerçekle?mi?tir:

·        
Oturumlar?n
izlenmesi

·        
MD’ye
kaydedilen çal??malar?n dinlemesi

·        
Oturum
kay?tlar?n?n incelenmesi

 

Kay?tlar
incelenirken, deneklerin ba?kalar?yla temaslar? incelenmi?tir:

·        
Ba?kalar?n?n
fikirlerini kabul edip reddetme durumlar?

·        
Konu?urken
ki yüz ifadeleri, ses tonlar?, fiziki durumlar?

·        
Müzik
enstrüman? ile alakalar?

·        
Müziksel
sesleri ve ritim takibi ve kullanmalar?

·        
Görevlerle
ne kadar ilgilendikleri

·        
Çal??man?n
ard?ndan dinledikleri müzikle alakal? tart??maya kat?l?p kat?lmad?klar?

 

Bu çal??mada müzik,
deneklere farkl? görü?ler kazand?rm??, kimseyi tehdit etmeden güvenli hareket
etme ve kendilerini daha do?ru, kuvvetli ifade edebilmelerini sa?lam??t?r.
Gençler, kendilerini kontrol alt?na alabilmeyi ve uyar?c?lara do?ru tepki
vermeyi ba?arabilmi?lerdir. Deneklerin, temel ihtiyac? olan anla??labilme,
kendilerini için bir ?eyler yapabilme ve sayg? görme gibi istekleri bu çal??ma
ile sa?lanm??t?r. Bu sayede gençler üzerinde müzikle tedavinin pozitif etkileri
olmu?tur.

 

2008 y?l?nda
Filistinli çocuklar üzerinde müzikle tedavi ara?t?rmalar? yap?lm??t?r.
Ara?t?r?lan konu, müzikle tedavi ile bu çocuklar, kendi duygular?yla ba?a
ç?kabiliyorlar m? ve bu potansiyellerini geli?tirebiliyorlar m?? Aileler ve
cemaatlerin, çocuklar üzerindeki duygular etkileri de ara?t?r?lm??t?r.

Ara?t?rmaya 20 çocuk
kat?lm??. Bunlardan biri bir k?z çocu?u ve ya?lar? ortalama 9.45 imi?. Çal??ma
yakla??k be? hafta sürmü? ve bu çocuklardan ikisi okulda davran?? bozuklu?u
sergilemi?. Çocuklar?n kendi duygular?n? kelimelerle ifade edebilmeleri ve
insan yüzünün ifadelerini gösteren çizgisel e?le?tirme durumlar? ilk ve son
testle ölçülmü?.

Duygular?n?
kelimelerle daha iyi ifade edebilmeleri ve müzik zevk almalar? için müzikle
tedavi uygulanm??t?r. Müzikle tedavi seanslar?; mutluluk, k?zg?nl?k, üzüntü ve
korku kelimeleri ve tecrübeleri ile ilgili olarak düzenlenmi?tir. Bu
kelimelerin yan? s?ra ara?t?rmac? taraf?ndan gurur ve hayal k?r?kl??? sözcükleri
de eklenmi?tir. Gurur kelimesi, çocuklar?n kendini daha iyi hissetmesini
sa?larken; k?zg?nl?k, hayal k?r?kl??? gibi negatif kelimeler çocuklar? olumsuz
etkilemi?tir. K?zg?nl?k kelimesi, hayal k?r?kl???ndan daha sert hissettirmi? ve
çocuklar hayal k?r?kl??? kelimesini seçmi?ler.

Çal??ma sonunda
çocuklarla yap?lan görü?melerde ölümle alakal? üzüntü duyduklar?n? belirtip
müzi?in hayatlar?nda yer almas? söylemi?ler. Ara?t?rmac?ya göre geleneksel
müzik aletlerinin aksine di?er çalg?lar?, çocuklar?n daha iyi çald?klar?n?
belirtmi?. Filistin’deki sava??n ne olaca?? meçhul oldu?u ve çocuklar?n bu
sava? ortam?ndaki duygusal ihtiyaçlar?n? müzikle kar??lanabilece?i bu yaz?n?n
sonunda not dü?ülmü?tür.  1

 

1.2 EL B?LEK F?Z?K TEDAV? YÖNTEMLER?:

El-bilek fizik tedavi
yöntemleri, elin i?levli?ini, a?r?lar?n?n giderilmesi ve daha sa?l?kl?
ya?anabilmesi için geli?tirilmi?tir. Bu yöntemler ile a?a??daki maddeler
gerçekle?tirilmesi sa?lan?r:

·        
Çe?itli
fizik tedavi makineleri arac?l???yla tedavi uygulanarak elin i?levinin
art?r?l?r.

·        
Elde
a??r? hissin giderilerek dengelenmesi

·        
Kemik
ve eklemlerdeki hasar giderilir.

·        
El
ve omuz bölgesinde meydana gelen yan?klar tedavi edilebilir.

·        
Parmak
uçlar?n?n hissi art?r?l?r.

·        
El
hareketlerinin dengede tutulmas? sa?lan?r.

 

 

 

1.2.1.      F?ZYOTERAP?
METHODLARI:

 

1.2.1.1. Manuel
Terapi

 

Bu terapi çe?idi bir alet gerektirmeksizin, eski
ça?lardan beri yap?labilen bir yöntemdir. Bu terapi ile alakal? e?itim alm??
ki?iler taraf?ndan eklemlere ya da ilgili yumu?ak dokulara yap?lan pasif uygulamalard?r.
Bu terapinin amac?, uygulanan bölgedeki kan ak?m?n artt?r?l?p a?r?lar?n
azalt?lmas? ve bölgenin i?levli?inin yeniden kazand?r?lmas?d?r.

 

1.2.1.2. Yüzeysel
S?cak ve So?uk Uygulamalar?

 

Fizyoterapide kullan?lan s?cak uygulamalar?nda, bölgedeki
kan dola??m?n?n artt?r?lmas?, metabolik hareketlili?in olu?turulmas? ve a?r?
e?i?inin artt?r?lmas? amaçlan?r. A?r?y? ve kaslarda ya?anan spazm? azaltmas?
sa?lan?r. Bölgenin iyile?mesinde pozitif etkileri olur.

 

Fizyoterapide kullan?lan so?uk uygulamalar?nda, bölgedeki
kan dola??m?n?n azalt?lmas?, metabolik hareketlili?in yava?lat?lmas?, kan
spazm?n?n iyile?tirilmesi ve hücre dayan?kl?l???n?n artt?r?lmas? amaçlan?r.
Ameliyat sonras?nda ya?anacak enfeksiyon ve iltihap durumlar?n?n engellenmesi
için bölgeye uygulan?r.

 

1.2.1.3. Elektro
Terapi

 

Elektrik sinyalleri kullan?larak yap?lan terapi
yöntemidir. A?r?l? bölgedeki kan ak???n? artt?rmak ve enfeksiyonu azaltmak için
kullan?l?r. Belli periyotlarda uygulanan bu yöntem ile bölgedeki duyu
sinirlerinin a?r? ta??mas? engellenir. Geçici bir terapi yöntemidir.

 

1.2.1.4. Egzersiz

 

??levi bozulan bölgeler için geli?tirilen özel
tekniklerdir. Ya?a, cinsiyete, fonksiyonu bozulan bölgeye göre farkl?
teknikleri vard?r. Bu teknikler ile hedeflenen bölgenin kan ak???n?n
h?zland?r?lmas? sa?lan?r ve bu sayede bölgenin iyile?mesine faydal? olur. A?r?lar?n
azalmas?na yard?mc? olur. Her hastaya farkl? ?iddette ve sürede egzersiz
verilir.

 

1.2.1.5. Bantlama

 

Fizik tedavi yöntemi olan klinikte bantlama koruyucu ve
düzeltici olmak üzere iki amaç için kullan?l?r. Bunun için elastik (kinesiotape,
dynamic tape vs) veya rijit (atletik tape, flaster) bantlar kullan?l?r.
Koruyucu amaçl? bantlama yaralanmalardan sonra anatomik hareketlerin
k?s?tlanmas? veya sportif aktivitelerde eklemlerin korunmas? amac?yla
uygulan?r. Bu amaçla yap?lan uygulamalarda eklemler üzerine genellikle rijit
bant, yumu?ak doku üzerine ise elastik bant tercih edilir.

 

Profesyonel sporcularda yayg?nca kullan?lan renkli a?r?
bantlar? (kinesiotape) elastik bant s?n?f?na girer ve daha çok a?r?y? azaltma
ve fonksiyonu koruma amaçl? uygulan?r. Düzeltici bantlama ise ki?inin
postüründeki dizilim hatalar?n? biyomekaniksel olarak düzeltme amac?yla
kullan?l?r (skolyoz, kifoz, bas?? hatalar?, diz kapa??n?n yanl?? hareket
paterni vs). Bu uygulamada patolojiye uygun olarak her iki çe?it bantlama
kullan?labilir.

 

1.2.1.6. Ultrason
Terapi

 

Ultrason dalgalar?, insan?n i?itebilece?i ses düzeyinden
bir hayli yüksek seslerdir. Bu dalgalar, a?r?l? bölgeye uygulanarak dalgalar?n
bölge taraf?ndan absorbe edilmesi sa?lan?r. Bunun sonucunda ?s?nan ve ?s?nmayan
bölgeler ortaya ç?kar. Tepkiler, bölgenin özelliklerine göre de?i?iklik
gösterir. Ses dalgalar?, bir nevi masaj görevi görür. A?r?l? bölgedeki, kan
ak???n? h?zland?rarak a?r?n?n azalmas?na yard?mc? olur. So?uk uygulama ile
birlikte yap?ld???nda bir tedavi yöntemi olmu?tur.

 

1.2.1.7. Hidro
Terapi

 

Suyun kald?rma kuvveti, bas?nc?, direnci gibi fiziksel
niteliklerini kullanarak eklem hareketlili?ine yard?mc? olunur. Uzmanlar
taraf?ndan ki?iye özel haz?rlanan egzersizler ile havuzda ya da girdapl?
banyolarda hastaya bu egzersizler uygulan?r. Hem psikolojik hem de fiziki
pozitif etkileri olur.

 

1.2.1.8. Magneto
Terapi

 

Manyetik alan kullan?larak, uygulanacak bölgeye
titre?imli dalgalar gönderilir. Hücrelerin iyile?mesi, kan ak???n?n h?zlanmas?,
enfeksiyonlar?n yok edilmesi gibi pozitif etmenler için uzmanlar taraf?ndan
çokça tercih edilir. Tedavi amaçl? kullan?lan bir yöntemdir.

 

1.2.1.9. Lazer
Terapi

 

Uyar?lm?? radyasyon yay?l?m? ile ?????n güçlendirilmesi
anlam?na gelmektedir ve güçlendirilen bu ???k Fizik tedavi alan?nda tedavi
amaçl? olarak kullan?labilmektedir. Lazer tedavisi dokularda önemli bir ?s?
art??? olu?turmayacak kadar dü?ük dozlardad?r. Bu yüzden lazer uygulamas?
s?ras?nda hastalar uygulanan bölgede çok az bir ?s? art??? hissedebilirler veya
hiçbir ?ey hissetmeyebilirler.

Lazer uygulamas? hastalarda yara iyile?mesi, çe?itli
kas-iskelet sistemi hastal?klar?, fibromyalji / myofasial a?r? sendromu,
lateral / medial epikondilit (tenisçi dirse?i / golfçü dirse?i), karpal tünel
sendromu, artritler, kronik a?r?n?n giderilmesi gibi birçok hastal?klar?n
tedavisi için kullan?labilmektedir. 2

 

1.3.      ARDUINO
NED?R?

 

Arduino, birçok elektronik birimden olu?mu? bir kartt?r.
D??ar?dan batarya, dc adaptör veya usb port ile beslenebilen bir mini
bilgisayard?r. ?çerisinde mikrodenetleyici ve mikroi?lemcisi yer almaktad?r.
Herkes için geli?tirilen aç?k kod kaynakl? hobi elektroni?i ürünüdür.
Bilgisayardan derleyici ile kodlanarak çal??t?r?lan arduino, PIC gibi ayr? bir
fiziksel derleyiciye ihtiyaç duymaz.

 

1.3.1.      Arduino
ile neler yap?labilir?

 

·        
Çevreden
bilgiler alarak kart?n?zda kullanabilirsiniz.

·        
Aç?k
kaynakl? bir geli?tirme platformudur.

·        
Arduino
kartlar? üzerinde Atmega firmas?n?n 8 ve 32 bit mikrodenetleyicileri
bulunur.

·        
Arduino
kütüphaneleri ile mikrodenetleyicileri kolayl?kla programlayabilirsiniz.

·        
Analog
ve dijital giri?leri sayesinde analog ve dijital verileri i?leyebilirsiniz.

·        
Al?c?lardan
gelen verileri kullanabilirsiniz.

·        
D??
dünyaya ç?kt?lar üretebilirsiniz.

 

1.3.2.      Arduino
Donan?m Özellikleri

 

·        
ATmega8,
ATmega168, ATmega328 mikroi?lemci

·        
5
voltluk regüle entegresi,

·        
16MHz
kristal osilator ya da seramik rezonatör,

·        
Flash
Memory,

·        
SRAM

·        
EEPROM

 

1.3.3.      Arduino
Kartlar?

·        
Arduino
Uno

·        
Arduino
Leonardo

·        
Arduino
Due

·        
Arduino
Yun

·        
Arduino
Tre

·        
Arduino
Micro

·        
Arduino
Robot

·        
Arduino
Esplora

·        
Arduino
Mega ADK

·        
Arduino
Ethernet

·        
Arduino
Mega 2560

·        
Arduino
Mini

·        
LilyPad
Arduino USB

·        
LilyPad
Arduino Simple

·        
LilyPad
Arduino SimpleSnap

·        
LilyPad
Arduino

·        
Arduino
Nano

·        
Arduino
Pro Mini

·        
Arduino
Pro

·        
Arduino
Fio 3

 

1.4.      THEREM?N
NED?R?

Theremin, elektronik olup temas gerektirmeyen ilk müzik aletidir. Theremin
ismini, Rus Profesör Leon Theremin’den alm??t?r. Bu alet, iki metal anten
aras?ndaki manyetik alana çalg?c? ki?inin ellerini bu alanda belli
pozisyonlarda bulundurarak olu?an ses ile çal???r. Ki?inin iki elini de
kullanabilmesi gerekir. Bir eliyle titre?im dalgalar?n? olu?tururken, di?er eliyle
sesin ?iddetini ayarlar. Çok hassas bir alet oldu?u için korkunç sesler de
ç?kabilir. Elektriksel sinyaller thereminde güçlendirilerek hoparlöre iletilir.
4

 

1.4.1.      Theremin’in
Tarihi ve Çal??ma Prensibi

1900lü y?llar?nda ba??nda radyo mühendisleri, radyo vakum tüpleri ile
çal??ma yaparken tesadüf eseri, darbe frekans? ilkelerini ke?fettiler. Radyo
frekans yükselteçleri kullan?larak sinyal kuvvetlendirilir. Daha sonra
kar??t?r?c?dan geçirilerek ara frekansa dü?ürülür. Bu sinyal, bir ya da daha
fazla sabit frekansl? yükselteçlerden geçirilir. Al?c?n?n çözücü k?sm?,
ta??y?c? dalga frekans ile ikinci bir frekans kar??t?r?larak sadece ses
frekanslar?n?n geçirilmesi sa?lan?r. Birkaç mühendis ve viyolonistler
taraf?ndan bu ürünün müzikal bir potansiyeli oldu?u belirtilir.

Darbe Frekans ilkelerinden faydalan?rken baz? problemler olu?mu?. Vakum
tüplerinin yak?nda birinin durmas? ile frekansta de?i?imler meydana gelmi?.
Leon Theremin, bunun kötü bir ?ey olmad???n? ve e?er vücut direnci kullan?l?rsa
aletin kontrol edilebilece?ini söylemi?.

Elektron tüplerin ve osilatörlerin bulundu?u bir kutuya ba?l? iki anten
üzerinde meydana gelen elektromanyetik alan iki elle kontrol edilerek
elektronik bir ses elde edildi. Titre?im yayan bu iki antenin yayd???
titre?imler bir yükselteç ile yükseltilerek ses ç?k??? sa?land?.
Elektromanyetik alanda gezdirilen bir elin hareketleri sesin ?iddetini, di?eri
ise frekans?n? ayarlayarak ses perdesi düzenlendi. Bu yöntem kullan?larak 2,5
oktavl?k ses dalgas? kontrol edilmi? oldu.

Orijinal Theremin, sesi kontrol etmek için bir ayak mekanizmas? ve ses
perdesini de?i?tirmek için ise bir anahtar mekanizma ile olu?uyordu. Kontrolü
iki metal anten aras?nda sa?lan?yor, bu antenler aleti çalan ki?inin ellerinin
pozisyonunu alg?l?yorlard?. Bir el ile titre?im dalgalar? gönderilir di?er el
ile de sesin ?iddeti ayarlan?yordu.  Bu
model 8. Moskova Endüstriyel Fuar?’nda halka ilk kez gösterildi.

Dönemin Bol?evik lideri Lenin’in de bu aletten temin edip, Leon Theremin’den
çalma e?itimi alm??t?r. Ayr?ca aletten 600 adet sipari? ederek yayg?nla??p
tan?nmas?na gayret göstermi?, Avrupa’da tan?nmas? için önayak olmu?tur. Lenin
bu tip bulu?lar?n komünizmin güçlenmesine yarar? olaca??na inan?yordu ve Theremin’i
destekleyip Rusya´daki bilimsel geli?melerin reklam?n? da yapmak amac?yla di?er
ülkelere gönderdi. Gitti?i yerlerde üstün çal?? tekni?i ve enstrüman?n büyüsü
sayesinde büyük bir ilgiyle kar??land?. Örne?in Paris Operas?’nda çald???nda
polis, üstün performans ve atmosferden etkilenen dinleyicileri zorlukla kontrol
alt?na alabilmi?ti. 5

 

“Müzi?in tatl? uyumu bizi
keyiflendirmenin yan? s?ra birçok farkl? ?ekilde etki eder. Solgun ruhumuzu
?enlendirir, yüzümüzdeki endi?eleri siler, çat?lm?? ka?lar?m?z? yumu?at?r,
ne?elendirir; dünya üzerindeki bütün ho? ?eyler içinde insan kalbini daha fazla
mutlu eden ve canland?ran bir ?ey yoktur.” Giraldus Cambrenis 6

 

1.5.MESAFE
ÖLÇER ELEKTRON?KLER

 

Mesafe ölçer sensörler, verici detektöründen belli bir
frekansta sinyal gönderir ve bir engele çarpt?ktan sonra geri yans?yarak
sensörün al?c? detektörüne ula??r. Bu arada geçen süre hesaplanarak aradaki
mesafeni ölçülmeye çal???l?r. Piyasada bulunan birçok sensör çe?idinden
baz?lar? ?öyledir:

 

1.5.1.      Ultrasonik
Sensörler

 

Ultrasonik dalgalar? alabilen ve verebilen elektronik araçlard?r.
20.000 Hz. ve üzerinde yay?nlanan frekanslar?n kar??lar?nda gördükleri cisme
çarp?p geri yans?mas? aras?ndaki zaman? hesaplayarak aradaki mesafenin ölçümünü
yaparlar. Al?c? ve verici kendi niteli?ine göre belli bir aç?sal alanda ölçüm
yapabilmektedir. Birden fazla sensör kullan?m?nda frekanslar birbirine
kar??aca?? için do?ru bir mesafe ölçümü yap?lamayacakt?r.

 

1.5.2.      K?z?lötesi
Sensörler

 

Bu sensörler, k?z?lötesi dalga boyunda çal???r. Infrared
Emitting Diode ad? verilen IRED k?z?lötesi vericilerin sinyali olu?turmas?
sa?lan?r. Bu verici gözle görülmeyen ???k yayar ve bir engele çarpt?ktan sonra
geri yans?r. Bu yans?may?, Position Sensitive Detector ad?ndaki PSD al?c?lar?
alg?lar. Bu olay gerçekle?irken geçen süreye göre mesafe ölçümü yap?lm?? olur.

 

1.5.3.      Lazer
Mesafe Ölçer Sensörler

 

Sensör özelli?ine göre belirli bir aç? aral???n?
tarayarak her aç? aral??? için mesafe ölçümü gerçekle?tirirler. Ultrasonik
sensörlere benzer olarak, ?????n gönderilme ve yans?d?ktan sonra geri dönme
süresi hesaplan?r. I??k h?z? çok yüksek oldu?u için, milimetrenin alt?ndaki mesafelerde
ba?ar?l? olamazlar. Daha hassas ölçümler için, baz? lazer sensörlerinde
k?z?lötesi sensörlerde oldu?u gibi al?c? / verici / obje aras?ndaki aç?lar
hesaplanarak hassas sonuçlar elde edilebilir.

 

Bu çal??mada theremin aleti ç?k?? noktam?z oldu. Theremin, elektromanyetik
alan kullanarak bir müzik olu?turmay? sa?l?yor. Fizyoterapi hastalar? için, 1.2
de fizyoterapi yöntemlerinden bahsediliyor. Bu yöntemler gözetilerek çe?itli
egzersizler olu?turulup bu cihaza uygulamaya çal???ld?. Theremin gibi bir cihaz
olu?turup 1.2 de bahsedilen yöntemler kullan?larak yeni bir fizyoterapi cihaz?
olabilece?i üzerine çal??t?k.

Arduino kullanarak, theremin tarz? bir elektronik çalg? aleti
yapabilece?imizi ve mesafe ölçerek fizyoterapik egzersizleri uygulayabilece?imizi
dü?ündük.