1. kan bytas ut i cellerna.)[SO1] 3. Beskriv syrets

1. Vad innebär en god kondition? Utgå i första hand från dinegen person, men sätt det          även i ett större perspektiv. En frisk och kapabel kropp signalerar bra kondition för mig,jag har en bra vilopuls, orkar med det jag vill i vardagen utan hinder och harinte problem att sprinta till bussen eller springa ett par våningar i trapphus. Kondition brukar uppsattas genom ett syreupptagningstest somavgör hur bra kroppen kan ta hand om det syre som vi andas in.

Bra kondition ärväldigt bra för hälsan eftersom kroppen då kan utföra ett givet kroppsligtarbete vid en lägre ansträngningsgrad, vilket betyder att det blir mindrebelastning på kroppen. När konditionen förbättras ökar hjärtats blod cirkuleringsförmåga,det betyder att slagvolymen, alltså den mängd blod som hjärtat pumpar per slagökar. Då behöver inte hjärtat slå lika många gånger för att leverera sammamängd blod som krävs. Man kan säga att hjärtat stärks och effektiviseras så attdet kan arbeta enklare och bättre.  2. Vilken betydelse har syre för konditionen? Syret används i mitokondrierna i den aerobiska processen föratt skapa energi ; Energiämnen + Syre —> Energi + Vatten och Koldioxid Ur överstående samband kan vi se att syre är en utan de 2komponenter som producerar all kroppens energi. Om det skulle vara ett underskottpå syre dvs dålig syreupptagningsförmåga skulle kroppen inte kunna bränna energiämnen(fett, kolhydrater, (protein)) i samma grad vilket resulterar i mindre energitill kroppen.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Därför är det väsentligt att maximera syreupptagningsförmågan föratt öka kroppens energiproduktion (öka konditionen). (brakondition är enkelt sagt hur bra kroppen kan förse cellerna med syre ochavlägsna koldioxid. Bland annat, syreupptagningsförmåga, lungkapacitet och hurhårt hjärtat kan slå är faktorer som bestämmer hur fort syret kan bytas ut icellerna.)SO1   3.  Beskriv syrets vägfrån luft till mitokondrie. Syretandas in och passerar först näs- och munhålan, sendan ner genom svalget ochluftstrupen till lungorna genom bronkerna som sedan delar sig till bronkioler.

Lungorna består av två luftvägar; den över och undre. I den nedre luftvägenfinns aveolerna som syret sprider ut sig i. Runt dessa aveoler finnsutbyteskärl (kapillärer) som är kroppens minsta blodkärl.

När syret anländer iaveolerna går syret över till kapilärerna från luften och koldioxiden till luftenfrån kapilärerna genom diffusion (gasers och vätskors förmåga att jämna ut sigi omgivningen). Nu när syret finns i blodet fäster det vid röda blodkroppargenom ett ämne som heter hemoglobin. Blodet transporteras sedan ut i kroppensalla celler och förser dem med syret, så att de kan producera energin kroppenbehöver.SO2    4.  Du har erfarenhetav pulstagning – Beskriv vad som menas med puls. Denpuls vi känner och kan mäta kommer ifrån tryckvågor som skapas när hjärtat pumparrunt vårt blod i kroppen.

När man pratar om puls brukar man nämna 3 olikasorter nämligen ; vilopuls, maxpuls och arbetspuls. Vilopulsen kan varieraberoende på hur bra/dålig kondition man har, som jag nämnde tidigare leder brakondition till att hjärtats slagvolym ökar. Maxpulsen är den högstaslagfrekvensen ditt hjärta kan uppnå, den är olika från person till person ochkan inte förbättras genom konditionsträning.

Men den sjunker när kroppenåldras. Arbetspuls är den puls man har då man genomför ett måttligt fysisktarbete. Arbetspulsen kan användas som ett mått på hur intensiv ett träningspassär, och man använder den ofta för att justera träningen efter önskade resultat.SO3   5.  Mät din vilopulsvid två tillfällen, ange ett medeltal.

 Jag mätte pulsen vid 2 tillfallen och vid första fick jag 63slag/min och vid det andra fick jag 61 slag/min. Från det får jag att Medelvärdet= (63+61)/2 => 62 slag/min  6.  Uppskatta dinmaxpuls. Jag använder mig av en formel som säger 220 – Ålder vilketger 220 – 17=203, men med åtanke om tidigare pulstagningar vid hård träning harjag aldrig nått en puls över 200. Den högsta puls jag observerat är 196, så denteoretiska uppsatningen stämmer överens ganska bra, men jag väljer att ta ettgenomsnitt på den teoretiskt uppsattade och iaktagna maxpulsen vilket ger 199.5  7.

  Diskuteraskillnaden mellan vilo- och maxpuls. Somjag nämnde tidigare så är maxpulsen den högsta frekvensen ens hjärta kan slå,och kan inte påverkas utav konditionsträning men blir lägre när man blir äldre.Vilopulsen är den puls man har då man inte utför något arbete (när man sovertex).SO4    8. a) Utgå ifrån digsjälv. Bedöm o beskriv din nuvarande fysiska status gällande             kondition. Jaghar varit förkyld i princip hela julen och nu i början av 2018, vilket hargjort att jag inte kunnat eller velat träna, speciellt inte kontionsträning somjag annars gillar.

Då jag inte tränat på några månader och inte tränadespeciellt intensivt innan (kanske 2 kontitionspass per vecka) skulle jag sägaatt min kontion inte är på topp just nu. SO5          8.b) Gör en träningsplanering  i konditionsträning,  som passar just dig . Använd                               dinaerfarenheter från pulstagning i olika aktiviteter. Gör planen för tio           träningspass.

             Variera. Spinningcykling 31:23 minuterTabataintervaller – 20 sekunder träning, 10 sekunder vila i 8 omgångar:Upphopp, 13-14 stycken per intervallJumping jacks, 24-26 stycken per intervallHöga knähopp, 63-64 stycken per intervallBurpee pushup´s, 4-5 stycken per intervallHopprep, 49-51 stycken per intervallSkidhopp, 50-51 stycken per intervallStep up, 17-18 stycken per intervall  Uppvärmning: 10 minuterPyramidlöpning: 30 sek -1 min – 1 ½ min – 2 min – 1 ½ min – 1 min – 30 sek. Vila en minut mellan varje pass genom att gå eller jogga.TIPS: Passen ska kännas ungefär lika hårda; det vill säga att du ska springa snabbare på de korta passen än på de längre! Pressa dig själv!  Dag 1: Pass 1: Joggning 2,5 km – 75% av max            Pass 2: “Hopprepsintervall20 sekunder max/ 20 sekunder 50% av max.

10 ronder a la 3 minuter med 1 minutvila mellan varje rond.” Dag 2: Pass 1: Joggning 5 km – ca 75 % av max            Pass 2: Intervallöpning:8 pass med 1 minuts löpning, hårdast möjligt. Vila en minut mellan varje passgenom att gå eller jogga.  Dag 3: Pass 1: Joggning 10 km – ca 75 % av max            Pass 2:Cykel – 60%-80% av max – 45 min Dag 4: Pass 1: Joggning 5 km – ca 75% av max            Pass 2: Pyramidlöpning: 30 sek -1 min – 1 ½ min – 2 min – 1 ½ min – 1 min – 30 sek. Vila en minutmellan varje pass genom att gå eller jogga. Dag 5: Pass 1: Joggning 2,5 km – ca 60% av max            Pass 2:Joggning 2,5 km – ca 60% av max        9.   Beskriv de metoder du valt och koppla dem tillfysiologiska fakta/teorier. Jag valde att träna i olika pulszoner eftersom de har olikaeffekter.

Under mina joggningspass på mornarna så låg jag i pulszon 2 – 3vilken gränsar mellan låg – och medelintensiv nivå. Den lågintensiva zonen ökarhjärtkapaciteten och är mentalt avslappnande vilket jag uppskattade påmorgonen.  Den medelintensiva zonen förbättrar musklernassyreupptagningsförmåga och förbättrar tåligheten i senor, skelett och ledervilket jag som boxare behöver eftersom jag ofta riskerar att få inflammerademuskler.  När jag körde hopprep och säckintervall så varierar jagmellan alla tre intensitetszoner. Här blir alltså en tredjedel av tidenspenderad i den högintensiva zonen vilken är den optimala zonen förkonditionsförbättring.

Eftersom mina boxningspass inkluderar mycket mer än barakonditionsträning så kan jag inte köra alltför mycket högintensiv träning föratt kunna orka med.  Idrottsboken s.34-36, s.40-42, s.67, s.70-71 https://www.marathon.se/utrustning/pulsbaserad-traning/berakna-din-maxpuls http://aktivtraning.se/traning/ta-reda-pa-max-och-vilopulsen     SO1Ehh SO2Slarvigt SO3Kindasloppy copy SO4eh SO5ungefärnågot i den här stilen