1.0 manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar

1.0  PENGENALAN1.1  DEFINISI1.

1.1Konsep SainsKonsep sains merupakan pemahaman tentang peraturan danhukum-hukum yang tertentu, ketertiban susunan dalam alam dan sebagai hubunganantara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar (Huraian Sukatan Sains,1992)Secara amnya, kita boleh katakan sains merangkumi cabangilmu pengetahuan yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen untuk membuatrumusan idea, penerangan dan pemahaman terhadap fenomena alam semula jadi(Oxford Dictonary, 1983). Menurut Kamus Dewan , sains ialah pengetahuan yang teratur(sistematik) yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya, cabang ilmupengetahuan yang berdasarkan kebendaan atau kenyataan semata-mata.Sains ialah satu proses yang sistematik untuk mengkajialam. Sains juga merupakan pengetahuan yang terkumpul daripada proses tersebut.Seseorang yang mengkaji alam menggunakan proses yang sistematik mesti mempunyaikemahiran tertentu seperti kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir sertamenunjukkan sikap saintifik dan nilai murni dari segi pemikiran danperlakuannya. ( Boon dll.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

,1995 )    1.1.2 Konsep Sejarah     Bury (Teggart,1960: 56.) secara tegas menyatakan “History is science; no less, and no more”.Sejarah itu merupakan ilmu yang tidak kurang dan tidak lebih. Pernyataan inimungkin tidak bermaksud untuk memberikan penjelasan batasan tentang sesuatukonsep, melainkan hanya memberikan tingkat pengkategorian sesuatu ilmu ataubukan.

Penjelasan tersebut jelas tidak memadai untuk memperoleh sesuatupengertian. Definisi yang cukup simple dan mudah difahami diperoleh dari Carr(1982: 30). yang menyatakan, bahawa “history is a continous process ofinteraction between the historian and his facts, and unending dialogue betweenthe present and the past” .

2.0  KEPENTINGAN BIDANG SEJARAH2.1 AKARIlmu kita adalah seperti pokok. Sejarah adalah akarnya.Kesihatan pokok banyak bergantung kepada kesihatan akar.

Tanpa akar, pokok layudan mati. Hal ini demikian kerana mineral dan zat-zat amat penting yangdiperlukan oleh pokok yang seterusnya akan menghasilkan buah, tidak diserapkerana ketiadaan akar.2.2 MEMAHAMISejarah membantu kita lebih MEMAHAMI dunia tempat kitamenumpang hidup ini.

Memahami manusianya. Memahami KESAN tindak tanduknya.2.3 SEBAB MUSABABBelajar SEJARAH melatih kita kemahiran yang penting iaitukeupayaan untuk mengenal pasti “cause” dan “effect” (sebab musabab) kepada satusituasi, menganalisisnya dan menjadikannya sebagai panduan untuk tindak tandukkita yang seterusnya. Perbuatan manusia tidak rawak. Ia mematuhi “cause” and “effect”(buat ini jadi ini buat itu jadi itu) dengan pemboleh ubah yang maha luas (ilmuAllah).

Oleh itu dengan mempelajari bidang sejarah, kita boleh memahami ke arahmanakah kita sedang menuju pada satu-satu masa dengan berbekalkan oleh sampelperlakuan yang sudah berlaku di dalam sejarah.2.4 IDEOLOGI DAN IDEABelajar SEJARAH juga menjadikan kita lebih menghargai kepelbagaianpendapat dan perspektif oleh manusia yang sangat pelbagai dan rencam. Kitatidak melihat satu ideologi itu sebagai satu ideologi, sebaliknya ia berasaldaripada idea-idea yang terbit daripada fikiran, perasaan, pemerhatian manusiaterhadap apa yang berlaku di sekitarnya. Ia mengurangkan pergeseran yang tidakperlu antara ideologi kerana di akar umbinya, ideologi-ideologi itu mungkinbertemu dan berkongsi harapan di peringkat pengalaman manusia.2.5 PEMIKIRAN KRITISBelajar SEJARAH juga mengukuhkan keupayaan kemahiranpemikiran kritis. Sejarah mencabar kita untuk berfikir di luar kotak, dan tidaksecara literasi.

Sejarah mencantumkan kepingan-kepingan teka teki berbentukmaklumat sejarah untuk melihat sesuatu daripada saiz mikro kepada gambaranmakronya. Bermula daripada Revolusi Petani menentang Penjajah Inggeris diTerengganu, kita pergi kepada melihat polisi imperialis Eropah, kemudianmenganalisis Revolusi Industri di sana, pergolakan politik, teori White Man’sBurden, Social Darwinist, Herbert Spencer, Charles Darwin, Teori Evolusi, IbnMiskawayh, hinggalah kepada penciptaan Adam, Al-Quran dan Allah SWT.2.6 MENILAI BAHAN BUKTIBelajar Sejarah juga akan melatih kita untuk menilaibahan bukti.

Sejarah bukan hanya meletakkan asas satu-satu benda mestidibuktikan, bahan bukti itu juga perlu dinilai kekuatannya untuk diterimasebagai bahan bukti. Pertembungan fahaman begitu meruncing di dalam masyarakat,dan demi memenangkan kumpulan masing-masing golongan yang taksub mengutip apasahaja maklumat yang ditemui, teruja dengan lamanya naskhah buku, kagum denganpenulis, yakin dengan muktabarnya kitab, mendedahkan diri kepada mencetuskanpertempuran berbekalkan sesuatu yang tidak HAQ dalam situasi sebenarnya.Naskhah buku perlu dianalisis, penulisnya perlu dikaji, kemartabatan kitabperlu dihalusi, belajar SEJARAH memberikan ilmu yang perlu untuk melakukannya,demi KEBENARAN.2.7 MENGAITKAN SEMALAM DAN HARI INISejarah adalah TINGKAP untuk melihat semalam. Memahamisemalam adalah kunci untuk memahami SEMASA.

Mereka yang buta semalam, akanterjebak dalam bencana mengulangi (kesilapannya).